Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Dagsorden:

  • Referat fra bestyrelsesmødet den 12/12 2017
  • Diverse orientering og opfølgninger
  • Forslag til emner, der skal med på møde med Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget
  • Økonomi
  • Eventuelt
  • Dato for næste møder

Referatg fra bestyrelsesmødet den 12/12 2017

Referatet blev godkendt

Diverse orienteringer og opfølgninger

Vedr. !"Den historiske Sti" mødes Holger Schrøder den 22/1 med Holger Refslund. Han har desuden talt med Jesper Holsteiner om projektet, og det er aftalt, at en kopi af ansøgningen til Fritidsrådet fremsendes til Holsteiner, der vil være behjælpelig med at søge yderligere tilskud. (Puljen er Projekter i Esbjerg Kommune).

Det forventes, at der er endelig afklaring om økonomi vedr projektet den 1/3.

Holger Schrøder har talt med John Snedker ang. udledning af colibakterier i Ho Bugt, og i samme forbindelse er der inviteret til et møde hos Jarl Thiesen den 23/1 vedr. Buntmagertoften og problemerne der. Andelsbolignyt deltager i mødet.

Holger Schrøder tager desuden kontakt til Jesper Frost om sagen.

Der var en drøftelse om en artikel i Jydske Vestkysten ang. Guldager Møllebæk, hvor man nu stopper oprensning af økonomiske hensyn. Der var forslag om, at man blot burde stoppe de ulovlige udledninger, hvorfor projektet ikke behøver at være så bekosteligt.

Vi har tidligere fået henvendelse om færdsel på skolevej. Vi bad dengang skolen om en kommentar, men har aldrig modtaget nogen. Henvendelsen er derfor videresendt til Mark West, der også arbejder med sagen.

Claus Danielsens projekt med gasbrændere på høje i forbindelse med havnens 150 års jubilæum er ikke modtaget positivt af styringsgruppen vedr jubilæet. Der består sandsynligvis en misforståelse, hvorfor der skal tages kontakt igen. Lokalrådet bakker naturligvis fortsat op om projektet.

Forslag til emner, der skal med på møde med Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget.

Holger Schrøcer og Freddy S. Christensen deltager. Mødet afholdes den 19/3, og forslag til mødet skal indsendes senest den 5/3.

Der kunne f.eks. medtages punkter om oprensning af vandløb og forureningen af Ho Bugt.

Parkeringsforholdene ved "Mennesker ved Havet" er fortsat kaotiske, og det er fortsat ønskeligt, at der opføres en egenlig kioskbygning istedet for de nuværende isbiler.

Der kunne også drøftes den generelle parkeringsproblematik, som giver problemer i midtbyen.

Der afholdes møde med Vej & Park den 31/1. Til dette møde kan medtages ønske om en trappe til beachvoleylbanen.

Økonomi

Freddy S. Christensen omdelte kontoudtog, der viser en indestående saldo på kr, 23.322.68. Heraf er en del af beløbet dog øremærket til projekt. Nærmere vil fremgå på generalforsamlingen.

Eventuelt

Der skal nyvælges medlemmer til Esbjerg Kommunes Byfond. Lokalrådene har en repræsentant i rådet, og i øjeblikket er lokalrådene repræsenteret ved en arkitekt fra Ribe.

Dato for næste møder

Næste bestyrelsesmøder afholdes 20/2 og 13/3. Generalforsamling afholdes 13/4


Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.