Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Generalforsamling


Tirsdag den 17. april afholdes generalforsamling kl. 19 i Mødestedet i Sædding Centret.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

Afbud fra Hans Jørn Christensen

Dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet den 20/2
 • Diverse orienteringer og opfølgninger
 • Økonomi
 • Eventuelt
 • Dato for kommende møder (generalforsamling den 17/4)
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 20/2:
Ingen rettelser til referatet. Kommentarer under næste punkt.
 
Diverse orienteringer og opfølgninger:
Der er ikke kommet ilsagn om flere midler til "Den historiske Sti". Holger Schrøder tager igen kontakt til Mette Esbjerg og Jørgen Dickmann for at få uddybet økonomien.
Lise Rettbøl checker op på om der er en anden pulje hos Friluftsrådet, der kan søges til formålet.
Holger Schrøder og Freddy Stendorf deltager i møde hos Esbjerg Kommune den 19/3.
Vedr. Fovrfeld bæk har Jarl Thiesen fået optaget et læsebrev i Ugeavisen. Han har iøvrigt givet tilsagn om at stille op som kandidat til bestyrelsen.
Der har været en artikel i Andelsbolignyt, som sætter focus på problematikken omkring Fovrfeld Bæk. En udmærket artikel, som Jarn Thiesen står bag.
 
Vedr. mødet med økonomiudvalget:
 • Problematikken om Fovrfeld bæk
 • Problematikken om Guldager Møllebæk
 • Den historiske Sti
Vedr. mødet med Teknisk udvalg:
 • Mangl. oprensning af bække
 • P-forhold ved "Mennesker ved Havet"
 • Tappe til beachvolley
 • Skolevejen til Fovrfeld skole
 • Trafik og parkering pp Tarphagevej
 • Helhedsplanen for Fovrfeld Bæk
Der har været afhodt møde med Vej og Park samt lokalråd.
Holger Schrøder og Freddy Stendorf deltog.
Der var en del frafald blandt kommunens repræsentanter.
 
Der har vret afholdt lokalrådskonference.
Her fik Skads/Andrup ildsjæleprisen.
Der var en del indslag på konferencen, og nogle af disse var meget interessante, bl.a.. det indlæg, Claus Danielsen fra Træfpunkt Sædding holdt.
 
Økonomi:
Der var ingen nye poster at kommentere
 
Eventuelt:
Hans Jørn Christensen vil komme med et oplæg vedr. den bom, der er opsat ved Susåpvej. Iflg Freddy Stendorf er der opsat tilsvarende bom ved kælkebakken.
 
Kommende møder:
Næste møde er generalforsamlingen de, 17. april. Bestyrelsen mødes en time før mødet, nemlig kl. 18
Der indrykkes annonce i Hjerting Posten vedr. generalforsamlingen.
 

 

 

Dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet 16/1
 • Diverse orienteringer og opfølgninger
 • Problem med adgangsvej til bl.a. mountainbikebanen
 • Økonomi
 • Eventluelt
 • Dato for møder (kommende møde den 13/3 og generalforsamling den 17/4)
Referat fra bestyrelsesmødet 16/1:
Referatet godkendt, idet det blev pointeret, at generalforsamlingen der den 17/4

Diverse orienteringer og opfølgninger:
Esbjerg kommune har bedt om kopi af vore vedtægter. Lise Retbøllsender disse.
 
Vedr. den historiske sti er der søgt fondsmidler således:
Friluftsrådet                 kr. 100.000
Claus Sørensens fond    kr  35.000 (heraf er der givet tilsagn om kr 10000)
Sydbank                      kr.  15.000
Esbjerg Kommune        kr 100.000
Ugeavisen                   kr.  25.000
Der er givet afslag fra Friluftsrådet, men Holger Schrøder følger op på dette, idet der er et par uklarheder.
Såfremt afslag fra Friluftsrådet opretholdes skal projektet genovervejes, idet der så ikke er økonomi til de udgifter, der er budgetteret .
Der bør evt. afholdes møed med Mette Esbjerg fra kommunen samt Jørgen Dickmann, idet det er disse, der har budgetteret udgifterne.
Holger Schrøder aftaler med Jesper Holsteiner, at yderligere fondsansøgninger sættes i bero indtil vi har afklaring fra Friluftsrådet.
Der var i samme forbindelse forslag om, at vi afholder møde med den nye erhvervschef, når denne er tiltrådt.
Sagen kan ligeledes tages op på det møde, der afholdes med Teknik- og økonomi den 19/3.
 
Holger Schrøder deltog den 23/1 i et møde hos Jarl Thisen ang. Fovrfeld bæk m.v. Der var deltagelse fra Andelsbolignyt, og der vil komme en artikel om sagen.
 
Vedr. det møde, Holger Schrøder har haft med John Snedker, blev konklusionen, at der bør tages kontakt til teknisk direktør Hans Kjær, der derfor bør inviteres til et møde.
Til mødet den 19/3 med Teknik- og økonomiudvalget bør medtages problemerne omkring Guldager Møllebæk og Fovrfeld bæk. Det er besynderligt, at såfremt der findes ulovlige udledninger til disse bække ikke skrides ind.
 
Vedr. problemet med skoleveje skyldes den manglende respons fra skolebestyrelsen, at vedkommende, der arbejdede med sagen er fratrådt.
Ligeledes et problem, der kan tages op på mødet den 19/3.
 
Problem med adgangsvej til bl.a. mountainbikebanen.
Der er opsat en bom over den adgangsvej, der fra Susåvænget fører frem til kælkebakken og mountainbikebanen. Det er kun kommunen og ejer af det græssende kvæg, der har nøgle til bommen.
Forklaring om, at det er for at hindre henkastning af affald virker ukrorrekt, idet der ikke har været problemer med dette.
Freddy Stendorf Christensen og Hans Jørn Christensen besigtiger bommen og sender en redegørelse til Holger Schrøder, der derefter kan kontakte Teknik og Miljø.
 
Økonomi:
Freddy Stendorf Christensen oplyste, at der ikke har været bevægelser på kontoen siden seneste møde.
 
Eventuelt:
Der indrykkes annonce i Hjerting Posten den 26/3 ang. generalforsamlingen den 17/4.
 
Holger Schrøder deltager i en konference den 24/2 med deltagelse af alle lokalråd samt politikere. Der er på mødet bl.a. et oplæg fra Claus Danielsen
 
Vi har modtaget indbydelse til et fyraftensmøde den 1/3 ang. Sædding bibliotek. Der opfordres til deltagelse, idet nedlæggelse af afdellinger og digitalisering synes i modstrid med ønske om intentionerne bag "læs en bog".
 
Vedr Træfpunktet er vi fortsat deltagere på hjemmesiden, og det vil koste os kr. 480,-
 
Holger foreslog nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Jarl Thiesen, som han vil kontakte for at høre om der er interesse for at blive foreslået på generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet den 12/12 2017
 • Diverse orientering og opfølgninger
 • Forslag til emner, der skal med på møde med Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget
 • Økonomi
 • Eventuelt
 • Dato for næste møder

Referatg fra bestyrelsesmødet den 12/12 2017

Referatet blev godkendt

Diverse orienteringer og opfølgninger

Vedr. !"Den historiske Sti" mødes Holger Schrøder den 22/1 med Holger Refslund. Han har desuden talt med Jesper Holsteiner om projektet, og det er aftalt, at en kopi af ansøgningen til Fritidsrådet fremsendes til Holsteiner, der vil være behjælpelig med at søge yderligere tilskud. (Puljen er Projekter i Esbjerg Kommune).

Det forventes, at der er endelig afklaring om økonomi vedr projektet den 1/3.

Holger Schrøder har talt med John Snedker ang. udledning af colibakterier i Ho Bugt, og i samme forbindelse er der inviteret til et møde hos Jarl Thiesen den 23/1 vedr. Buntmagertoften og problemerne der. Andelsbolignyt deltager i mødet.

Holger Schrøder tager desuden kontakt til Jesper Frost om sagen.

Der var en drøftelse om en artikel i Jydske Vestkysten ang. Guldager Møllebæk, hvor man nu stopper oprensning af økonomiske hensyn. Der var forslag om, at man blot burde stoppe de ulovlige udledninger, hvorfor projektet ikke behøver at være så bekosteligt.

Vi har tidligere fået henvendelse om færdsel på skolevej. Vi bad dengang skolen om en kommentar, men har aldrig modtaget nogen. Henvendelsen er derfor videresendt til Mark West, der også arbejder med sagen.

Claus Danielsens projekt med gasbrændere på høje i forbindelse med havnens 150 års jubilæum er ikke modtaget positivt af styringsgruppen vedr jubilæet. Der består sandsynligvis en misforståelse, hvorfor der skal tages kontakt igen. Lokalrådet bakker naturligvis fortsat op om projektet.

Forslag til emner, der skal med på møde med Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget.

Holger Schrøcer og Freddy S. Christensen deltager. Mødet afholdes den 19/3, og forslag til mødet skal indsendes senest den 5/3.

Der kunne f.eks. medtages punkter om oprensning af vandløb og forureningen af Ho Bugt.

Parkeringsforholdene ved "Mennesker ved Havet" er fortsat kaotiske, og det er fortsat ønskeligt, at der opføres en egenlig kioskbygning istedet for de nuværende isbiler.

Der kunne også drøftes den generelle parkeringsproblematik, som giver problemer i midtbyen.

Der afholdes møde med Vej & Park den 31/1. Til dette møde kan medtages ønske om en trappe til beachvoleylbanen.

Økonomi

Freddy S. Christensen omdelte kontoudtog, der viser en indestående saldo på kr, 23.322.68. Heraf er en del af beløbet dog øremærket til projekt. Nærmere vil fremgå på generalforsamlingen.

Eventuelt

Der skal nyvælges medlemmer til Esbjerg Kommunes Byfond. Lokalrådene har en repræsentant i rådet, og i øjeblikket er lokalrådene repræsenteret ved en arkitekt fra Ribe.

Dato for næste møder

Næste bestyrelsesmøder afholdes 20/2 og 13/3. Generalforsamling afholdes 13/4


Side 1 ud af 8

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.