Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg
 6. Eventuelt

Velkomst:

Da formanden, Holger Schrøder, var sygemeldt, bød næstformanden, Lise Retbøll velkommen til generalforsamlingen.

Valg af dirigent:

Preben Retbøll blev valgt til dirigent, og han takkede for valget og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Formandens beretning:

Næstformanden, Lise Retbøll aflagde beretning:

Fourfeld bæk og Fourfeld ådal:


Fortsat forurening af bækken, en mærkesag for lokalrådet. Der er flere gange blevet påpeget, at østers og muslinger i Vadehavet bliver forurenede, når der udledes urenset spildevand, og selvom vandet er renset, er der fortsag colibakterier i det.

Der er ligeledes for høj vandstand i en del af bækken, og selvom der fremover udledes via en spildevandsledning gennem havnen, er problemet ikke løst.

Det er blevet lovet, at der fra 2019 vil være blå flag ved Sædding Strand.

Man kan samtidig undre sig over, hvor turistorganisationernes reaktioner bliver af. Der sker jo udledning til naturparken.

Jan Thiesen vil uddybe problematikken under eventuelt.

Den historiske sti:

Budgettet for projektet er vokset fra kr. 50.000 til mere end kr. 200.000

Der søges fra diverse fonde, og p.t. er der givet tilskud fra Claus Sørensens fond, men der er fortsat lang vej, til hele beløbet er skaffet.

Lokalrådet vil bl.a. fremsende nuy ansøgning til byrådet, idet projektet har stor turistmæssig værdi.

Mennesker ved havet:

Der er opsat borde og bænke, og det er vi glade for, men der er fortsat ret kaotisk ved området, bl.a. ønsker vi, at der opsættes et pænt træhus istedet for de store vogne, hvorfra der sælges is i øjeblikket.

Beachvolleybane:

Lokalrådet fik langt om længe lov til at opsætte to stolper til nettet, og banen blev indviet med en åbningsmatch mellem Anders Kronborg og Jacob Lose, der begge kæmpede bravt, trods regnvejr. Ejerskab af banen er nu overgået til volleyballklubben.

Trafik:

De trafikale forhold drøftes hvert år med Teknisk udvalg. Der er især problemer med kørsel og parkering på Tarphagevej og ved Fovrfeldtskolen, og vi afventer fortsat respons fra en henvendelse til Fovrfeldtskolen.

Sædding bibliotek:

Vi følger, hvad der sker med bibliotekerne, og vi vil fortsat være opmærksomme på, at biblioteket bibeholdes med bemandede åbningstider.

Bikerparken/kælkebakken:

Den lette bane er færdig og brugbar, mens vejret har forsinket de sidste to baner, færdiggørelsen er således udskudt fra årsskiftet 17/18 til en gang her i foråret.

Lokalrådet er glad for den støtte, som vi har fået fra SEenergi. Der er derved opsat to sæt borde og bænke, som blev indviet den 12/10 ved et arrangement med repræsentanter fra Esbjerg Kommune og fra SEenergi

Mastesagen:

Vi arrangerede et borgermøde vedr. planerne om opsætning af en antennemast i Krebseparken. Sagen er endnu ikke afgjort, men det ser ud til, at masten opsættes.

Lokalrådet er enig i, at der skal være god dækning, men da der er mange master i området i forvejen, ville det være ønskeligt at anvende de bestående master.

Bænke:

Lokalrådet vil appellere til Esbjerg Kommune om at opsætte flere bænke langs stierne i skovene, så ældre medborgere kan hvile sig under gåturene.

Vælgermøde:

Lokalrådet afholdt vælgermøde op til byrådsvalget i 2017. Alle partier deltog, og der var en fin debat og mange tilhørere. Lokalrådet vil også fremover tage initiativ til sådanne møder.

Afslutning:

Udover de nævnte punkter har formanden sammen med øvrige medlemmer af lokalrådets bestyrelse deltaget i møder, konferencer m.v.

Der har bl.a. været møder med andre lokalråd, med diverse udvalg ra Esbjerg Kommune m.v

Lokalrådet takker kommunen for godt samarbejde, og en særlig tak til vore sponsorer, uden disse kom vi ikke langt.

Samtidig var der en tak til bestyrelseskollegerne for et godt samarbejde til gavn for området. En særlig tak til Poul Erik Mølgaard, der p.g.a. fraflytning fra området ikke modtager genvalg,

Bemærkninger til beretningen:

Naboer til hundeskoven og til bikerbanen var generet af, at lågen til området var uhensigtsmæssig placeret, og at den støjede meget. Samtidig var det ønskeligt med en bedre opførsel fra hundeejere, der besøger hundeskoven, og der er også opstået problemer med parkering på villaveje blandt besøgende til området.

Freddy Stendof Christensen, der har kontakt til de personer, der har med projekterne at gøre vil forsøge at gøre noget ved problemerne,

Lokalkrådet vil også indskærpe kommunen, at det er ønskeligt, at der ved sådanne projekter sker en bedre information til de borgere, der berøres af projekterne.

Lise Retbøll uddybede projektet vedr "Den historiske Sti".

Regnskab:

I 2017 har der været et underskud på kr 28.819,27, idet der er afholdt udgifter på kr. 22.500 til to borde og  bænke ved kælkebakken. Et tilsvarende beløb indgik som indtægt i regnskabet for 2016, men udgiften er først afholdt i 2016.

Der er samtidig afholdt udgifter på kr. 10.545,27 vedr. "Den historiske Sti".

Vi får et tilskud på kr. 12.000 om året fra Esbjerg Kommune, og den likvide beholdning ultimo året var på kr. 23.322,68

Valg:

Holger Schrøder og Poul Erik Mølgaard var på valg. Som nævnt ovenfor, modtager Poul Erik Mølgaard ikke genvalg på grund af frafytning fra området.

Holger Schrøder og Jarl Thiesen blev valgt til bestyrelsen, der konstituerer sig senere.

Michael Ørfjell blev i fjor valgt som suppleant for en to-årig periode.

Eventuelt:

Jarl thiesen orienterede om de problemer som man bøvler med i Buntmagertoften på grund af for høj vandføring i Fovrfeld bæk. Der har bl.a. været vand i krybekældre.

Trods henvendese ti såvel kommune som til Din Forsyning er der ikke kommet hjælp til løsning af problemet.

Der blev derfor skabt kontakt til lokalrådet, og efterfølgende har der været en udmærket artikel i Hjerting Posten ligesom Andelsbolignyt har bragt en artikel.

På det omtalte vælgermøde blev der lovet blå flag ved Sædding Strand,

Fovrfeld bæk får tilført vand fra mange, mindre vandløb, også helt fra Kvaglund, og med kraftig regn tilføres også fra rensningsanlægget.

Som omtalt i beretningen er problemerne ikke løst, og det er utilfredsstillende, at der fortsat sker forurening.

Der var spørgsmål vedr. Sædding Centret, hvor der afventes ny investor. Dam Jensen koncernen ejer en væsentlig del af centret.

Vedr. Fovrfeld plejehjem er der også her et problem med demente beboere, der ofte havner på Buntmagetoften. En ulykkelig situation for de pågældende beboere.

Esbjerg, 17. april 2018

Som referent:                                        Som dirigent:

Poul Erik Mølgaard                                 Preben Retbøll

 


Generalforsamling


Tirsdag den 17. april afholdes generalforsamling kl. 19 i Mødestedet i Sædding Centret.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

Afbud fra Hans Jørn Christensen

Dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet den 20/2
 • Diverse orienteringer og opfølgninger
 • Økonomi
 • Eventuelt
 • Dato for kommende møder (generalforsamling den 17/4)
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 20/2:
Ingen rettelser til referatet. Kommentarer under næste punkt.
 
Diverse orienteringer og opfølgninger:
Der er ikke kommet ilsagn om flere midler til "Den historiske Sti". Holger Schrøder tager igen kontakt til Mette Esbjerg og Jørgen Dickmann for at få uddybet økonomien.
Lise Rettbøl checker op på om der er en anden pulje hos Friluftsrådet, der kan søges til formålet.
Holger Schrøder og Freddy Stendorf deltager i møde hos Esbjerg Kommune den 19/3.
Vedr. Fovrfeld bæk har Jarl Thiesen fået optaget et læsebrev i Ugeavisen. Han har iøvrigt givet tilsagn om at stille op som kandidat til bestyrelsen.
Der har været en artikel i Andelsbolignyt, som sætter focus på problematikken omkring Fovrfeld Bæk. En udmærket artikel, som Jarn Thiesen står bag.
 
Vedr. mødet med økonomiudvalget:
 • Problematikken om Fovrfeld bæk
 • Problematikken om Guldager Møllebæk
 • Den historiske Sti
Vedr. mødet med Teknisk udvalg:
 • Mangl. oprensning af bække
 • P-forhold ved "Mennesker ved Havet"
 • Tappe til beachvolley
 • Skolevejen til Fovrfeld skole
 • Trafik og parkering pp Tarphagevej
 • Helhedsplanen for Fovrfeld Bæk
Der har været afhodt møde med Vej og Park samt lokalråd.
Holger Schrøder og Freddy Stendorf deltog.
Der var en del frafald blandt kommunens repræsentanter.
 
Der har vret afholdt lokalrådskonference.
Her fik Skads/Andrup ildsjæleprisen.
Der var en del indslag på konferencen, og nogle af disse var meget interessante, bl.a.. det indlæg, Claus Danielsen fra Træfpunkt Sædding holdt.
 
Økonomi:
Der var ingen nye poster at kommentere
 
Eventuelt:
Hans Jørn Christensen vil komme med et oplæg vedr. den bom, der er opsat ved Susåpvej. Iflg Freddy Stendorf er der opsat tilsvarende bom ved kælkebakken.
 
Kommende møder:
Næste møde er generalforsamlingen de, 17. april. Bestyrelsen mødes en time før mødet, nemlig kl. 18
Der indrykkes annonce i Hjerting Posten vedr. generalforsamlingen.
 

 

 

Dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet 16/1
 • Diverse orienteringer og opfølgninger
 • Problem med adgangsvej til bl.a. mountainbikebanen
 • Økonomi
 • Eventluelt
 • Dato for møder (kommende møde den 13/3 og generalforsamling den 17/4)
Referat fra bestyrelsesmødet 16/1:
Referatet godkendt, idet det blev pointeret, at generalforsamlingen der den 17/4

Diverse orienteringer og opfølgninger:
Esbjerg kommune har bedt om kopi af vore vedtægter. Lise Retbøllsender disse.
 
Vedr. den historiske sti er der søgt fondsmidler således:
Friluftsrådet                 kr. 100.000
Claus Sørensens fond    kr  35.000 (heraf er der givet tilsagn om kr 10000)
Sydbank                      kr.  15.000
Esbjerg Kommune        kr 100.000
Ugeavisen                   kr.  25.000
Der er givet afslag fra Friluftsrådet, men Holger Schrøder følger op på dette, idet der er et par uklarheder.
Såfremt afslag fra Friluftsrådet opretholdes skal projektet genovervejes, idet der så ikke er økonomi til de udgifter, der er budgetteret .
Der bør evt. afholdes møed med Mette Esbjerg fra kommunen samt Jørgen Dickmann, idet det er disse, der har budgetteret udgifterne.
Holger Schrøder aftaler med Jesper Holsteiner, at yderligere fondsansøgninger sættes i bero indtil vi har afklaring fra Friluftsrådet.
Der var i samme forbindelse forslag om, at vi afholder møde med den nye erhvervschef, når denne er tiltrådt.
Sagen kan ligeledes tages op på det møde, der afholdes med Teknik- og økonomi den 19/3.
 
Holger Schrøder deltog den 23/1 i et møde hos Jarl Thisen ang. Fovrfeld bæk m.v. Der var deltagelse fra Andelsbolignyt, og der vil komme en artikel om sagen.
 
Vedr. det møde, Holger Schrøder har haft med John Snedker, blev konklusionen, at der bør tages kontakt til teknisk direktør Hans Kjær, der derfor bør inviteres til et møde.
Til mødet den 19/3 med Teknik- og økonomiudvalget bør medtages problemerne omkring Guldager Møllebæk og Fovrfeld bæk. Det er besynderligt, at såfremt der findes ulovlige udledninger til disse bække ikke skrides ind.
 
Vedr. problemet med skoleveje skyldes den manglende respons fra skolebestyrelsen, at vedkommende, der arbejdede med sagen er fratrådt.
Ligeledes et problem, der kan tages op på mødet den 19/3.
 
Problem med adgangsvej til bl.a. mountainbikebanen.
Der er opsat en bom over den adgangsvej, der fra Susåvænget fører frem til kælkebakken og mountainbikebanen. Det er kun kommunen og ejer af det græssende kvæg, der har nøgle til bommen.
Forklaring om, at det er for at hindre henkastning af affald virker ukrorrekt, idet der ikke har været problemer med dette.
Freddy Stendorf Christensen og Hans Jørn Christensen besigtiger bommen og sender en redegørelse til Holger Schrøder, der derefter kan kontakte Teknik og Miljø.
 
Økonomi:
Freddy Stendorf Christensen oplyste, at der ikke har været bevægelser på kontoen siden seneste møde.
 
Eventuelt:
Der indrykkes annonce i Hjerting Posten den 26/3 ang. generalforsamlingen den 17/4.
 
Holger Schrøder deltager i en konference den 24/2 med deltagelse af alle lokalråd samt politikere. Der er på mødet bl.a. et oplæg fra Claus Danielsen
 
Vi har modtaget indbydelse til et fyraftensmøde den 1/3 ang. Sædding bibliotek. Der opfordres til deltagelse, idet nedlæggelse af afdellinger og digitalisering synes i modstrid med ønske om intentionerne bag "læs en bog".
 
Vedr Træfpunktet er vi fortsat deltagere på hjemmesiden, og det vil koste os kr. 480,-
 
Holger foreslog nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Jarl Thiesen, som han vil kontakte for at høre om der er interesse for at blive foreslået på generalforsamlingen.

 

Side 1 ud af 8

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.