Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet den 12/12 2017
 • Diverse orientering og opfølgninger
 • Forslag til emner, der skal med på møde med Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget
 • Økonomi
 • Eventuelt
 • Dato for næste møder

Referatg fra bestyrelsesmødet den 12/12 2017

Referatet blev godkendt

Diverse orienteringer og opfølgninger

Vedr. !"Den historiske Sti" mødes Holger Schrøder den 22/1 med Holger Refslund. Han har desuden talt med Jesper Holsteiner om projektet, og det er aftalt, at en kopi af ansøgningen til Fritidsrådet fremsendes til Holsteiner, der vil være behjælpelig med at søge yderligere tilskud. (Puljen er Projekter i Esbjerg Kommune).

Det forventes, at der er endelig afklaring om økonomi vedr projektet den 1/3.

Holger Schrøder har talt med John Snedker ang. udledning af colibakterier i Ho Bugt, og i samme forbindelse er der inviteret til et møde hos Jarl Thiesen den 23/1 vedr. Buntmagertoften og problemerne der. Andelsbolignyt deltager i mødet.

Holger Schrøder tager desuden kontakt til Jesper Frost om sagen.

Der var en drøftelse om en artikel i Jydske Vestkysten ang. Guldager Møllebæk, hvor man nu stopper oprensning af økonomiske hensyn. Der var forslag om, at man blot burde stoppe de ulovlige udledninger, hvorfor projektet ikke behøver at være så bekosteligt.

Vi har tidligere fået henvendelse om færdsel på skolevej. Vi bad dengang skolen om en kommentar, men har aldrig modtaget nogen. Henvendelsen er derfor videresendt til Mark West, der også arbejder med sagen.

Claus Danielsens projekt med gasbrændere på høje i forbindelse med havnens 150 års jubilæum er ikke modtaget positivt af styringsgruppen vedr jubilæet. Der består sandsynligvis en misforståelse, hvorfor der skal tages kontakt igen. Lokalrådet bakker naturligvis fortsat op om projektet.

Forslag til emner, der skal med på møde med Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget.

Holger Schrøcer og Freddy S. Christensen deltager. Mødet afholdes den 19/3, og forslag til mødet skal indsendes senest den 5/3.

Der kunne f.eks. medtages punkter om oprensning af vandløb og forureningen af Ho Bugt.

Parkeringsforholdene ved "Mennesker ved Havet" er fortsat kaotiske, og det er fortsat ønskeligt, at der opføres en egenlig kioskbygning istedet for de nuværende isbiler.

Der kunne også drøftes den generelle parkeringsproblematik, som giver problemer i midtbyen.

Der afholdes møde med Vej & Park den 31/1. Til dette møde kan medtages ønske om en trappe til beachvoleylbanen.

Økonomi

Freddy S. Christensen omdelte kontoudtog, der viser en indestående saldo på kr, 23.322.68. Heraf er en del af beløbet dog øremærket til projekt. Nærmere vil fremgå på generalforsamlingen.

Eventuelt

Der skal nyvælges medlemmer til Esbjerg Kommunes Byfond. Lokalrådene har en repræsentant i rådet, og i øjeblikket er lokalrådene repræsenteret ved en arkitekt fra Ribe.

Dato for næste møder

Næste bestyrelsesmøder afholdes 20/2 og 13/3. Generalforsamling afholdes 13/4


Dagsorden:


Referat fra bestyrelsesmødet den 15/11

Diverse orientering og opfølgninger

Økonomi

Eventuelt

Næste møde

Deltagere: Holger Schrøder, Lise Retbøll, Freddy Stendorf Christensen, Hans Jørn Christensen, Poul Erik Mølgaard

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 15/11:

Referatet blev godkendt, dog med den rettelse, at de borde/bænke, der var forsvundet, ikke er forsvundet fra kælkebakken med fra pladsen ved beachvolleybanen

Diverse orientering og opfølgninger

Der er nu valgt ny borgmester og nye udvalgsformænd. Vi får sikkert mest at gøre med Lambertsen og Sandrini samt selvfølgelig borgmesteren.

Fovrfeld Bæk projektet følges, og der bør holdes møde med ny direktør for forsyningen. Forslag om at der søges etableret et møde i januar. Efter dette møde evt. et borgermøde.

Vedr. "Den historiske sti" behandles en ansøgning om støtte i februar. Holger Schrøder holder med med Refslund om projektet. Det kan undre, at der ikke kan findes midler i kommunens budget til projektet. Beløbet er meget lille, set i forhold til, hvad der f.eks. bruges på en cykelsti, og projektet retter sig i høj grad mod turister i området.

Der er indstillet til "Ildsjæleprisen", idet vi finder, at Claus Danielsen om nogen fortjener prisen.

Freddy S. Christensen og Holger Schrøder deltager i et møde med "Vej og Park" den 31/1.

Holger Schrøder følger op på henvendelse om skolevej. Vi har aldrig fået en tilbagemelding fra skolerne om problemet, som var oppe at vende for godt et år siden, og hvor vi dengang rettede henvendelse til skolerne for at afdække, om vi kunne medvirke positivt.

Claus Danielsens forslag om at opsætte gasbrændere på bakker i Esbjerg for at markere 150 år jubilæet for havnen er en virkelig god ide, som vi gerne vil støtte op om.

Økonomi:

Freddy S. Christensen orienterede om økonomien. Der var kun mindre ændringer i forhold til det foregående møde.

Eventuelt:

På grund af den tilstundende jul var der tale om et kort møde, hvorfor der på mødet blev serveret idt julegodt.

Næste møde:

16. januar 2018 kl. 15

 


Onsdag den 15. november blev der afholdt bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet den 11/10
 • Diverse orientering og opfølgning, bl.a.:
 1. Vælgermødet den 4/10 og senere henvendelser
 2. Orientering fra møde for lokalrådsformænd
 3. Orientering fra møde med økonomiudvalget
 4. Orientering vedr. Fovrfeld Bæk
 5. Henvendelse vedr. mangl. vedligeholdelse af stier
 6. Den historiske sti
 7. Ildsjæleprisen
 • Økonomi
 • Orientering om hjemmesiden
 • Eventuelt
 • Næste møde

Deltagere: Holger Schrøder, Freddy Stendorf Christensen, Lise Retbøll, Hans Jørn Christensen og Poul Erik Mølgaard

Referat fra 11/10:

Referatet blev godkendt

Vælgermødet den 4/10 og senere henvendelser:

Bl.a. afledt af vælgermødet har der været ønske om at afholde et møde med Jesper Frost og John Snedker om forureningen af Fovrfeld Bæk.

Det har ikke været muligt at afholde et sådant møde før valget den 23/11, men der har været en udmærket artikel i Hjerting Posten om sagen.

Det var ønskeligt, at der var større focus på sagen, idet der ikke har været skitseret forslag til rensing for colibakterier.

Efter nogen debat blev det besluttet, at lokalrådet kan tage sagen op igen efter valget.

Orientering fra møde for lokalrådsformænd samt fra møde med økonomiudvalget.

Der var opfølgning på forårets møde. Der er afsat yderligere kr. 250.000 til lokalrådenes arbejde, og der er nu kr 375.000 i lokalrådspuljen, som vi har mulighed for at søge støtte fra til "Den historiske sti". Der er ialt kr. 625.000 i puljer til lokalr projekter.

Holger Schrøder tager kontakt til Esbjerg Kommune ang. bemærkninger om, at der stadig ventes opå materiale fra lokalrådet. Evt. misforståelser skal snarest ryddes af vejen.

Orientering om Fovrfeld Bæk:


Der har været afholdt opfølgningsmøde den 14/11.

Tidligere planer er ændret på flere punter, også vedr. overløb til bækken. Der er tale om et meget stort område, der bidrager med vand til bækken.

Planerne tages op på næste møde.

Holger Schrøder forsøger at skaffe et komplet sæt planer til lokalrådet (der blev omdelt uddrag af planen).

Der kommer en offentlighedsfase vedr. planerne.

Henvendelse vedr. manglende vedligeholdelse af stier:

En lokal borger har henvendt sig til Holger Schrøder ang, den manglende vedligeholdelse af stier.

Et par af lokalrådsmedlemmerne, der cykler, kunne bidrage med oplysninger om manglende beskæring af bevoksning, bulede stier p.g.a. trærødder m.v.

Det blev foreslået, at problemet tages op på næste møde for lokalrådsformænd.

Den historiske sti:

Der er kvitteret for odtagelse af ansøgning om tilskud fra Friluftsrådet. Lise Retbøll og Holger Schrøder har et hængeparti ang. et opar henvendelser om støtte, Der søges også fra lokalrådspuljen.

Ildsjæleprisen

Kort drøftelse af emne til prisen. Poul Erik Mølgaard udfærdiger indstilling.

Økonomi:

Freddy Stendorf Christensen omdelte kontoudtog fra banken. Kontoudtog viser en saldo på kr. 23.490 efter at alle regninger er betalt.

Orientering om hjemmesiden:

Hans Jørn Christensen har forgæves forsøgt at komme ind på administrationsdelen for hjemmesiden.

Problemet drøftes med IT-kyndige kontaktpersoner.

Eventuelt:

De borde/bænke, der blev indviet ved kælkeakken er desværre blevet stjålet.

Trist, for der var tale om et godt arrangement, der kan bruges ved andre lejligheder.

Næste møde:


Da både Hans Jørn Christensen og Poul Erik Mølgaard er optaget af andet arrangement den dag, næste møde var berammet, afholdes dette møde istedet:

Tirsdag den 12. december kl. 15.00


Indvielse af borde/bænke ved Kælkebakken den 12/10 2017


I det danske sommervejr med blæst, rusk og regn, trodsede Lokalrådets bestyrelse det hurtigt omskiftelige vejr, for nu skulle de af SE sponserede borde/bænke endelig indvies.

Udover bestyelsen deltog der repræsentanter for byrådet i form af Jakob Lose og Anders Kronborg samt en repræsentant fra sponsoren SE, nemlig Rasmus Sømod. Desuden den ansvarlige tømrer for området og en del andre interesserede.

Formanden for lokalrådet, Holger Schrøder bød velkommen, og gav derefter ordet til Rasmus Sømod fra SE, der holdt en kort ta.e om hele forløbet hos SE, og hvad de iøvrigt sponserer, og derefter holdt Jakob Lose og Anders Kronborg en tale i duet, i en ganske fornøjelig stil.

Herefter gik vore politikere og SE repræsentanten i gang med at få skruet plaketterne fast på de midlertidige træplader på de enkelte borde.

(Plaketterne bliver efterfølgende skruet op på de fælles tavler, der bliver opsat ved indgangen til området).

Efter plaketternes fastgørelse og en uddeling af "en enkelt", udbragte formanden, Holger Schrøder, en skål, og ønskede området tillykke med de nye borde/bænkesæt, og Freddy Stendorf Christensen holdt som primus motor i projektet, en kort tale om hele tilblivelsen af ideen og sponsoratet fra SE.

 

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.