Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Indstil kandidater til Årets Ildsjæl - NU!
Esbjerg Kommune har indstiftet en Ildsjælepris for at sætte fokus på det frivillige arbejde og den store indsats, mange frivillige leverer til stor nytte og glæde for lokalsamfundene.
   Ildsjæleprisen uddeles i lige år i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, foreningerne og lokalrådene.
Prisen har til formål at støtte en frivillig, der udøver en ulønnet indsats og som i det forgangne år ydet en særlig indsats. Prisen uddeles som et legat til den frivilliges forening, og har til formål at styrke indsatsen og synligheden af det frivillige arbejde for den enkelte og samfundet.

Specielt lægges vægt på, den frivilliges indsats har medvirket til at fremme:
stort engagement i lokalsamfundet
skabt synlighed og resultater i lokalsamfundet
iværksat nye aktiviteter
fremmet samarbejdet i og på tværs af lokalsamfundets foreninger
styrket livskvaliteten.

Alle foreninger, lokalråd og enkeltpersoner kan indstille kandidater. Indstillingen skal begrundes.

www.lokalsamfund.esbjergkommune.dk kan læses mere om prisen og præmisser for indstillingen, ligesom der er mulighed for at hente et Indstillingsskema. 

Sædding-Fovrfeld Lokalråd opfordrer områdets foreninger, klubber og beboere til at indstille personer fra nærområdet - fristen for indstilling er 1. december 2015! 

 

Sædding-Fovrfeld Lokalråd inviterer alle interesserede borgere og brugere af området til offentlig høring om fremtidens Sædding.

Hvad skal der ske med Sædding Centret? Hvad gør vi med den øgede trafik? Hvordan kommer fremtidens skoler til at se ud? Hvad sker der, når Esbjerg Havns nordside udvides? 

Alle disse spørgsmål, og alle jeres, vil blive debatteret

mandag den 31. marts 2014 kl. 18.00 i Sædding Centret

 

 

Lørdag, den 22. august er Sædding-Fovrfeld Lokalråd naturligvis også aktive i forb. m. aktivitetsdagen i og omkring Sædding Centret for nærområdets klubber og foreninger.

 

I forbindelse med åbningen af aktivitetsdagen kl. 10. overdrages HÆDERSBOLDEN for første gang.
Hæders-Bolden er en vandrebold, indstiftet i et samarbejde mellem IBC Innovationsfabrikken, Sædding Borgerforening, Frivilligforeningen TRÆFPUNKTsædding & Sædding-Fovrfeld Lokalråd .

 

Hæders-Bolden uddeles ikke til ejendom, men er en påskønnelse til enkeltpersoner, som gennem længere tid har udført en ulønnet og særlig dedikeret, frivillig indsats for andre i lokalområdet Sædding, Fovrfeld & Ådalen.
Hæders-Bolden skal senest 3 måneder efter modtagelse videregives til en ny i lokalområdet.
Modtageren må ikke have familie-, klub-, forenings- eller anden organisationsmæssig tilknytning til overdrageren. Ingen kan modtage bolden mere end een gang
.

 

Kig også indenfor i frivilligforeningens lokale [over for biblioteket - lige ved siden af Matas] og få en snak med lokalrådets medlemmer om lokalrådets aktiviteter - der er frisk kaffe på kanden (;-))

-.-.-.-.-.-

Der er sket et par store indvielser / begivenheder i foråret.

Vi fik endelig en hundeskov v/ Ådalens Camping og Kælkebakken den 18. april. Åbningen blev markeret i et samarbejde mellem campingpladsen, Esbjerg kommune og Sædding Centret. Uden deres medvirken ville det ikke have været muligt, og det er vi meget glade og taknemmelige for.
   Interessen for det nye område har været stor, og mange hundeejere benytter ofte anlægget.

Renovering af området ved ved Sædding Strand og Mennesket ved Havet blev i begyndelsen af maj markeret med opsættelse af en stor kikkert, som efterfølgende har vist sig meget benyttet.

Bevarelsen af Sædding Bibliotek har engageret lokalrådet meget.
   Heldigvis viste anstrengelserne sig at bære frugt, i det alle tre lokalbiblioteker i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg bevares - dog i en ny struktur med begrænset bemanding og en øget frivillig indsats.
   Lokalrådet følger fortsat kommunens oplæg nøje, med henblik på at få mest mulig indflydelse.

Forureningen af Fovrfeld Bæk er det også, endelig lykkedes lokalrådet at få henledt politikernes opmærksomhed på. Også her følger lokalrådet sagens videre forløb nøje.

Lokalrådet er meget tilfredse med den store positive og konstruktive opbakning forårets indsatsområder har haft fra både lokale beboere og pressen.   

Med venlig hilsen
Holger Schrøder
Lokalrådsformand 

Fovrfeld bæk
Forureningen af bækken er en mærkesag for os. Vi bliver ved med at kæmpe for sagen, indtil det lykkes at få badevandskvaliteten op. For at få større viden om rensningen af spildevand har lokalrådet besøgt Rensningsanlæg Vest. Vi må sige at bliver passet fantastisk af nogle engagerede medarbejdere, men vi fandt også ud af, at problemet er kapaciteten, som er alt for lille. Urenset spildevand løber direkte ud i bækken og videre ud i Ho Bugt selvfølgelig med det til følge, at badevandet forurenes.

”Fovrfeld Ådal”
Vi deltager i et projekt "Helhedsplan Fovrfeld Ådal". Et af projekterne indeholder etablering af regnvandsbassiner, så overløbsvand kan løbe ned i bassinerne, hvilket vil være med til at afhjælpe forureningen i bækken, så denne foranstaltning sammen med andre tiltag kan hjælpe med at mindske forureningen. Derudover indeholder helhedsplanen omtale af mulige rekreative oplevelser. Esbjerg Kommune har hyret Niras til udarbejdelse af helhedsplanen.

Den historiske sti
Vi er langt fremme med Den Historiske Sti. Vi har søgt om fondsmidler hos SEenergi, vi håber, det vil lykkes for os at få midlerne, så stien og skiltningen snart kan etableres.

Mennesket ved Havet
Området ved "Mennesket ved Havet" ser meget nedslidt og rodet ud både på parkeringspladserne og opholdsarealerne. Vi har haft møder med Esbjerg Kommune om at få forbedringer nye bord/bænkesæt med grillmuligheder, cykelstativer m.m. Nu er det ikke en positiv oplevelse at besøge stedet, men det forventer vi, det bliver.

Beachvolleybane
På det sidste møde med økonomiudvalget fremførte vi et ønske om, at en beachvolleybane blev etableret ved ”Mennesket ved Havet”. Det blev godt modtaget af Borgmesteren, der indvilligede i at betale for net og stolper, men der skulle søges om tilladelse ved kystdirektoratet. Stor var vor overraskelse, da vi modtog et afslag på at sætte to stolper op til nettet, men det sidste ord er bestemt ikke sagt i den sag.

Trafik
De trafikale forhold i vores område er blevet drøftet med Teknisk Udvalg. Vi er blevet lovet, at forvaltningen udarbejder et oplæg, som vi glæder og meget til at se og blive inddraget i.

Sædding Bibliotek
Vores bibliotek har været Esbjergs Slagskib, men det er det ikke længere. Det er gået ganske alvorlig ned af bakke for biblioteket. Derfor har vi sat biblioteket på som et punkt til mødet med Økonomiudvalget 

Bikerparken
Mentor Bikerparken på kælkebakken har vi anbefalet overfor Esbjerg Kommune. Det første spadestik er taget, og vi ser meget frem til at banen kan tages i brug.

Kælkebakken/hundeskoven
Kælkebakken har også fået ny trappe i øvrigt en meget flot en af slagsen. Snart opsættes der to borde/bænke sammen med Hundeskoven.
Ådalen er blevet til en perle for området, prikken over i'et vil dog være, hvis brugerne af hundeskoven viste større respekt over for hinanden, når de bruger hundeskoven.

Afslutning
Som det fremgår af denne korte beretning, har vi haft mange spændende emner på dagsordenen i løbet af 2016. Nogle er snart færdige, andre tager det - desværre – lidt længere tid for at få etableret. Vi vil takke kommunen for et godt samarbejde til gavn for vores område. Også en tak til sponsorer, uden jer kom vi ikke ret langt.
Til slut tak til mine bestyrelseskollegaer for et fantastisk samarbejde til gavn for vores område. Lars har besluttet at stoppe: ”Du har været med lige fra starten og har været med til at præge arbejdet i en positiv retning”. Vi vil komme til at savne dig og din indsigt i, hvad der sker på Borgen.

Holger Schrøder
formand

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.