Dagsorden:

  • Referat fra bestyrelsesmødet 16/1
  • Diverse orienteringer og opfølgninger
  • Problem med adgangsvej til bl.a. mountainbikebanen
  • Økonomi
  • Eventluelt
  • Dato for møder (kommende møde den 13/3 og generalforsamling den 17/4)
Referat fra bestyrelsesmødet 16/1:
Referatet godkendt, idet det blev pointeret, at generalforsamlingen der den 17/4

Diverse orienteringer og opfølgninger:
Esbjerg kommune har bedt om kopi af vore vedtægter. Lise Retbøllsender disse.
 
Vedr. den historiske sti er der søgt fondsmidler således:
Friluftsrådet                 kr. 100.000
Claus Sørensens fond    kr  35.000 (heraf er der givet tilsagn om kr 10000)
Sydbank                      kr.  15.000
Esbjerg Kommune        kr 100.000
Ugeavisen                   kr.  25.000
Der er givet afslag fra Friluftsrådet, men Holger Schrøder følger op på dette, idet der er et par uklarheder.
Såfremt afslag fra Friluftsrådet opretholdes skal projektet genovervejes, idet der så ikke er økonomi til de udgifter, der er budgetteret .
Der bør evt. afholdes møed med Mette Esbjerg fra kommunen samt Jørgen Dickmann, idet det er disse, der har budgetteret udgifterne.
Holger Schrøder aftaler med Jesper Holsteiner, at yderligere fondsansøgninger sættes i bero indtil vi har afklaring fra Friluftsrådet.
Der var i samme forbindelse forslag om, at vi afholder møde med den nye erhvervschef, når denne er tiltrådt.
Sagen kan ligeledes tages op på det møde, der afholdes med Teknik- og økonomi den 19/3.
 
Holger Schrøder deltog den 23/1 i et møde hos Jarl Thisen ang. Fovrfeld bæk m.v. Der var deltagelse fra Andelsbolignyt, og der vil komme en artikel om sagen.
 
Vedr. det møde, Holger Schrøder har haft med John Snedker, blev konklusionen, at der bør tages kontakt til teknisk direktør Hans Kjær, der derfor bør inviteres til et møde.
Til mødet den 19/3 med Teknik- og økonomiudvalget bør medtages problemerne omkring Guldager Møllebæk og Fovrfeld bæk. Det er besynderligt, at såfremt der findes ulovlige udledninger til disse bække ikke skrides ind.
 
Vedr. problemet med skoleveje skyldes den manglende respons fra skolebestyrelsen, at vedkommende, der arbejdede med sagen er fratrådt.
Ligeledes et problem, der kan tages op på mødet den 19/3.
 
Problem med adgangsvej til bl.a. mountainbikebanen.
Der er opsat en bom over den adgangsvej, der fra Susåvænget fører frem til kælkebakken og mountainbikebanen. Det er kun kommunen og ejer af det græssende kvæg, der har nøgle til bommen.
Forklaring om, at det er for at hindre henkastning af affald virker ukrorrekt, idet der ikke har været problemer med dette.
Freddy Stendorf Christensen og Hans Jørn Christensen besigtiger bommen og sender en redegørelse til Holger Schrøder, der derefter kan kontakte Teknik og Miljø.
 
Økonomi:
Freddy Stendorf Christensen oplyste, at der ikke har været bevægelser på kontoen siden seneste møde.
 
Eventuelt:
Der indrykkes annonce i Hjerting Posten den 26/3 ang. generalforsamlingen den 17/4.
 
Holger Schrøder deltager i en konference den 24/2 med deltagelse af alle lokalråd samt politikere. Der er på mødet bl.a. et oplæg fra Claus Danielsen
 
Vi har modtaget indbydelse til et fyraftensmøde den 1/3 ang. Sædding bibliotek. Der opfordres til deltagelse, idet nedlæggelse af afdellinger og digitalisering synes i modstrid med ønske om intentionerne bag "læs en bog".
 
Vedr Træfpunktet er vi fortsat deltagere på hjemmesiden, og det vil koste os kr. 480,-
 
Holger foreslog nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Jarl Thiesen, som han vil kontakte for at høre om der er interesse for at blive foreslået på generalforsamlingen.