Onsdag den 15. november blev der afholdt bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet den 11/10
 • Diverse orientering og opfølgning, bl.a.:
 1. Vælgermødet den 4/10 og senere henvendelser
 2. Orientering fra møde for lokalrådsformænd
 3. Orientering fra møde med økonomiudvalget
 4. Orientering vedr. Fovrfeld Bæk
 5. Henvendelse vedr. mangl. vedligeholdelse af stier
 6. Den historiske sti
 7. Ildsjæleprisen
 • Økonomi
 • Orientering om hjemmesiden
 • Eventuelt
 • Næste møde

Deltagere: Holger Schrøder, Freddy Stendorf Christensen, Lise Retbøll, Hans Jørn Christensen og Poul Erik Mølgaard

Referat fra 11/10:

Referatet blev godkendt

Vælgermødet den 4/10 og senere henvendelser:

Bl.a. afledt af vælgermødet har der været ønske om at afholde et møde med Jesper Frost og John Snedker om forureningen af Fovrfeld Bæk.

Det har ikke været muligt at afholde et sådant møde før valget den 23/11, men der har været en udmærket artikel i Hjerting Posten om sagen.

Det var ønskeligt, at der var større focus på sagen, idet der ikke har været skitseret forslag til rensing for colibakterier.

Efter nogen debat blev det besluttet, at lokalrådet kan tage sagen op igen efter valget.

Orientering fra møde for lokalrådsformænd samt fra møde med økonomiudvalget.

Der var opfølgning på forårets møde. Der er afsat yderligere kr. 250.000 til lokalrådenes arbejde, og der er nu kr 375.000 i lokalrådspuljen, som vi har mulighed for at søge støtte fra til "Den historiske sti". Der er ialt kr. 625.000 i puljer til lokalr projekter.

Holger Schrøder tager kontakt til Esbjerg Kommune ang. bemærkninger om, at der stadig ventes opå materiale fra lokalrådet. Evt. misforståelser skal snarest ryddes af vejen.

Orientering om Fovrfeld Bæk:


Der har været afholdt opfølgningsmøde den 14/11.

Tidligere planer er ændret på flere punter, også vedr. overløb til bækken. Der er tale om et meget stort område, der bidrager med vand til bækken.

Planerne tages op på næste møde.

Holger Schrøder forsøger at skaffe et komplet sæt planer til lokalrådet (der blev omdelt uddrag af planen).

Der kommer en offentlighedsfase vedr. planerne.

Henvendelse vedr. manglende vedligeholdelse af stier:

En lokal borger har henvendt sig til Holger Schrøder ang, den manglende vedligeholdelse af stier.

Et par af lokalrådsmedlemmerne, der cykler, kunne bidrage med oplysninger om manglende beskæring af bevoksning, bulede stier p.g.a. trærødder m.v.

Det blev foreslået, at problemet tages op på næste møde for lokalrådsformænd.

Den historiske sti:

Der er kvitteret for odtagelse af ansøgning om tilskud fra Friluftsrådet. Lise Retbøll og Holger Schrøder har et hængeparti ang. et opar henvendelser om støtte, Der søges også fra lokalrådspuljen.

Ildsjæleprisen

Kort drøftelse af emne til prisen. Poul Erik Mølgaard udfærdiger indstilling.

Økonomi:

Freddy Stendorf Christensen omdelte kontoudtog fra banken. Kontoudtog viser en saldo på kr. 23.490 efter at alle regninger er betalt.

Orientering om hjemmesiden:

Hans Jørn Christensen har forgæves forsøgt at komme ind på administrationsdelen for hjemmesiden.

Problemet drøftes med IT-kyndige kontaktpersoner.

Eventuelt:

De borde/bænke, der blev indviet ved kælkeakken er desværre blevet stjålet.

Trist, for der var tale om et godt arrangement, der kan bruges ved andre lejligheder.

Næste møde:


Da både Hans Jørn Christensen og Poul Erik Mølgaard er optaget af andet arrangement den dag, næste møde var berammet, afholdes dette møde istedet:

Tirsdag den 12. december kl. 15.00