Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Valg
  6. Eventuelt

Velkomst:

Da formanden, Holger Schrøder, var sygemeldt, bød næstformanden, Lise Retbøll velkommen til generalforsamlingen.

Valg af dirigent:

Preben Retbøll blev valgt til dirigent, og han takkede for valget og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Formandens beretning:

Næstformanden, Lise Retbøll aflagde beretning:

Fourfeld bæk og Fourfeld ådal:


Fortsat forurening af bækken, en mærkesag for lokalrådet. Der er flere gange blevet påpeget, at østers og muslinger i Vadehavet bliver forurenede, når der udledes urenset spildevand, og selvom vandet er renset, er der fortsag colibakterier i det.

Der er ligeledes for høj vandstand i en del af bækken, og selvom der fremover udledes via en spildevandsledning gennem havnen, er problemet ikke løst.

Det er blevet lovet, at der fra 2019 vil være blå flag ved Sædding Strand.

Man kan samtidig undre sig over, hvor turistorganisationernes reaktioner bliver af. Der sker jo udledning til naturparken.

Jan Thiesen vil uddybe problematikken under eventuelt.

Den historiske sti:

Budgettet for projektet er vokset fra kr. 50.000 til mere end kr. 200.000

Der søges fra diverse fonde, og p.t. er der givet tilskud fra Claus Sørensens fond, men der er fortsat lang vej, til hele beløbet er skaffet.

Lokalrådet vil bl.a. fremsende nuy ansøgning til byrådet, idet projektet har stor turistmæssig værdi.

Mennesker ved havet:

Der er opsat borde og bænke, og det er vi glade for, men der er fortsat ret kaotisk ved området, bl.a. ønsker vi, at der opsættes et pænt træhus istedet for de store vogne, hvorfra der sælges is i øjeblikket.

Beachvolleybane:

Lokalrådet fik langt om længe lov til at opsætte to stolper til nettet, og banen blev indviet med en åbningsmatch mellem Anders Kronborg og Jacob Lose, der begge kæmpede bravt, trods regnvejr. Ejerskab af banen er nu overgået til volleyballklubben.

Trafik:

De trafikale forhold drøftes hvert år med Teknisk udvalg. Der er især problemer med kørsel og parkering på Tarphagevej og ved Fovrfeldtskolen, og vi afventer fortsat respons fra en henvendelse til Fovrfeldtskolen.

Sædding bibliotek:

Vi følger, hvad der sker med bibliotekerne, og vi vil fortsat være opmærksomme på, at biblioteket bibeholdes med bemandede åbningstider.

Bikerparken/kælkebakken:

Den lette bane er færdig og brugbar, mens vejret har forsinket de sidste to baner, færdiggørelsen er således udskudt fra årsskiftet 17/18 til en gang her i foråret.

Lokalrådet er glad for den støtte, som vi har fået fra SEenergi. Der er derved opsat to sæt borde og bænke, som blev indviet den 12/10 ved et arrangement med repræsentanter fra Esbjerg Kommune og fra SEenergi

Mastesagen:

Vi arrangerede et borgermøde vedr. planerne om opsætning af en antennemast i Krebseparken. Sagen er endnu ikke afgjort, men det ser ud til, at masten opsættes.

Lokalrådet er enig i, at der skal være god dækning, men da der er mange master i området i forvejen, ville det være ønskeligt at anvende de bestående master.

Bænke:

Lokalrådet vil appellere til Esbjerg Kommune om at opsætte flere bænke langs stierne i skovene, så ældre medborgere kan hvile sig under gåturene.

Vælgermøde:

Lokalrådet afholdt vælgermøde op til byrådsvalget i 2017. Alle partier deltog, og der var en fin debat og mange tilhørere. Lokalrådet vil også fremover tage initiativ til sådanne møder.

Afslutning:

Udover de nævnte punkter har formanden sammen med øvrige medlemmer af lokalrådets bestyrelse deltaget i møder, konferencer m.v.

Der har bl.a. været møder med andre lokalråd, med diverse udvalg ra Esbjerg Kommune m.v

Lokalrådet takker kommunen for godt samarbejde, og en særlig tak til vore sponsorer, uden disse kom vi ikke langt.

Samtidig var der en tak til bestyrelseskollegerne for et godt samarbejde til gavn for området. En særlig tak til Poul Erik Mølgaard, der p.g.a. fraflytning fra området ikke modtager genvalg,

Bemærkninger til beretningen:

Naboer til hundeskoven og til bikerbanen var generet af, at lågen til området var uhensigtsmæssig placeret, og at den støjede meget. Samtidig var det ønskeligt med en bedre opførsel fra hundeejere, der besøger hundeskoven, og der er også opstået problemer med parkering på villaveje blandt besøgende til området.

Freddy Stendof Christensen, der har kontakt til de personer, der har med projekterne at gøre vil forsøge at gøre noget ved problemerne,

Lokalkrådet vil også indskærpe kommunen, at det er ønskeligt, at der ved sådanne projekter sker en bedre information til de borgere, der berøres af projekterne.

Lise Retbøll uddybede projektet vedr "Den historiske Sti".

Regnskab:

I 2017 har der været et underskud på kr 28.819,27, idet der er afholdt udgifter på kr. 22.500 til to borde og  bænke ved kælkebakken. Et tilsvarende beløb indgik som indtægt i regnskabet for 2016, men udgiften er først afholdt i 2016.

Der er samtidig afholdt udgifter på kr. 10.545,27 vedr. "Den historiske Sti".

Vi får et tilskud på kr. 12.000 om året fra Esbjerg Kommune, og den likvide beholdning ultimo året var på kr. 23.322,68

Valg:

Holger Schrøder og Poul Erik Mølgaard var på valg. Som nævnt ovenfor, modtager Poul Erik Mølgaard ikke genvalg på grund af frafytning fra området.

Holger Schrøder og Jarl Thiesen blev valgt til bestyrelsen, der konstituerer sig senere.

Michael Ørfjell blev i fjor valgt som suppleant for en to-årig periode.

Eventuelt:

Jarl thiesen orienterede om de problemer som man bøvler med i Buntmagertoften på grund af for høj vandføring i Fovrfeld bæk. Der har bl.a. været vand i krybekældre.

Trods henvendese ti såvel kommune som til Din Forsyning er der ikke kommet hjælp til løsning af problemet.

Der blev derfor skabt kontakt til lokalrådet, og efterfølgende har der været en udmærket artikel i Hjerting Posten ligesom Andelsbolignyt har bragt en artikel.

På det omtalte vælgermøde blev der lovet blå flag ved Sædding Strand,

Fovrfeld bæk får tilført vand fra mange, mindre vandløb, også helt fra Kvaglund, og med kraftig regn tilføres også fra rensningsanlægget.

Som omtalt i beretningen er problemerne ikke løst, og det er utilfredsstillende, at der fortsat sker forurening.

Der var spørgsmål vedr. Sædding Centret, hvor der afventes ny investor. Dam Jensen koncernen ejer en væsentlig del af centret.

Vedr. Fovrfeld plejehjem er der også her et problem med demente beboere, der ofte havner på Buntmagetoften. En ulykkelig situation for de pågældende beboere.

Esbjerg, 17. april 2018

Som referent:                                        Som dirigent:

Poul Erik Mølgaard                                 Preben Retbøll