Referat af lokalrådets generalforsamling torsdag, den 14. april 2016 kl. 19.00 i Mødestedets lokale 2, Sædding Centret

Tilstede: Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Lars Mogensen [LM], Freddy Stendorf Christensen [FSC], Claus Brinch-Danielsen [CBD] (referent), Poul Erik Mølgaard, Poul Høst Pedersen [PHP] (dirigent) samt een fremmødt.

1: Velkomst:

Formanden bød velkommen.

2: Valg af dirigent og referent:

Lokalrådet indstillede Poul Høst Pedersen, som valgtes til dirigent. Lokalrådets sekretær valgtes til referent.

3: Dirigenten:

Dirigenten takkede for valget, konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet, værende beslutningsdygtig og gennemgik derefter dagsordenen.

4: Formandens beretning:

Formanden fremlagde mundtligt den skriftlige beretning for 2015 (tidligere rundkastet af formanden).
Yderligere omtaltes:
Aktivitetsdagen 22. august i og omkring Sædding Centret. Lokalrådet afholder i nærmeste fremtid møde for en afklaring om evt. at stå for en gentagelse i august.
Kollektiv Trafik i Esbjerg Kommune, og dermed en ny buslinie til Sædding Centret ad Strandvejen, Fyrvej og Tarphagevej - endeligt oplæg præsenteres af kommunen på et møde 10. maj.
Kommunal accept af anlæg af en BeachVolleybane og grillpladser ved Mennesket ved Havet
- endeligt tilsagn afventes inden arbejdet igangsættes.
Tung trafik på gennemkørsel ad Tarphagevej kan tidligst forventes afhjulpet ved etablering af en ny Højderute øst om Esbjerg i 2017-18
Tidsplan af den planlagte trafiksikring af Parkvej er endnu ikke afklaret.
I forbindelse med etablering af nye butikker lang Tarphagevej er indsendt høringssvar med indsigelse.
Beretningen gav anledning til enkelte kommentarer fra PHP & LM vedr. lokalrådets kampagne for bibliotekets overlevelse.

5: Regnskab:

Kassereren fremlagde regnskab.
Indtægter kr. 12.000 - udgifter kr. 16.772,74 - dermed et periodeunderskud kr. 4.772,74 som primært skyldes omkostninger til annoncering af Hundeskoven og generalforsamlingen, professionelle billeder af lokalrådets medlemmer samt kopiering af bl.a. høringsmateriale fra Esbjerg Kommune.
Lokalrådets beholdning er dermed på 10.828,17 + en passiv beholdning på kr. 15.000 fra Esbjerg Kommune, øremærket til forarbejde til en Historisk Sti fra Ådalen til Fovrfeld Bæk - som
pilotprojekt for en sti fra Mythue i Marbæk og ned langs kysten i hele Esbjerg Kommune, som et fællesprojekt for alle kommunens lokal- & landdistriktsråd.
Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer.

6: Valg:

Holger Schrøder var på valg - modtog genvalg og valgtes
Claus Brinch-Danielsen var på valg, men modtog ikke genvalg.
Bestyrelsen indstillede Poul Erik Mølgaard, Norddalsvej 21, 6710 Esbjerg V.
Ingen øvrige indstillet.
Poul Erik Mølgaard var til stede, gav tilsagn, præsenterede kort sig selv og blev valgt.
Suppleanter var ikke var på valg.

7: Eventuelt:

Punktet gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer.

8: Dirigenten takkede for god ro og orden:
og gav ordet tilbage til formanden som takkede dirigenten for god ledelse og afsluttede generalforsamlingen kl. 19.45