Referat af ordinær generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Tirsdag den 24. marts 2015 KL. 19.00 i Sædden Kirke.

1. Velkomst
Sarah Nørris holdt oplæg om den nye skolestruktur i Esbjerg Kommune.
Formand Ole Jakobsen bød herefter velkommen.

2. Valg af ordstyrer og referent
Poul Høst Pedersen blev valgt som dirigent og Lars Mogensen som referent.

3. Beretning
Formanden fremlagde beretningen både skriftligt og mundtligt, og annoncerede samtidig sin afgang.
Lokalrådet har rent faktisk haft succes med flere tiltag i løbet af året. Fra kommunens side har vi fået en kikkert ved Sædding Strand, en ny hundeskov, fokus på trafiksikkerheden på Parkvej og forskønnelse af de grønne område, så arbejdet har ikke været forgæves.
Debat om Sædding biblioteket og dets fremtid samt bevarelse af apoteket. Det er vigtigt at holde øje med udviklingen.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

4. Regnskab
Kasserer Lars Mogensen fremlagde lokalrådets regnskab for 2014.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag
Forslag til ændringer af lokalrådets vedtægter blev fremlagt.
Debat om lokalrådets geografiske afgrænsning, og hvilke nævnte bydele der hører med under lokalrådet.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget med tilføjelse af en geografisk beskrivelse af lokalrådets område til §2. Vedtægtsændringerne kan dog først endelig godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

6. Valg til bestyrelsen
Lise Retbøll, Finn Sejer Stendevad-Nielsen og Lars Mogensen genopstillede.
Claus Brinch-Danielsen var ikke på valg.
Holger Schrøder og Freddy Christensen stillede op.
Den nye bestyrelse består af: Holger Schrøder, Freddy Christensen, Lise Retbøll, Claus Brinch-Danielsen og Lars Mogensen.

7. Valg af suppleanter
Finn Sejer Stendevad-Nielsen blev valgt som suppleant.

8. Eventuelt
Der blev udtrykt stor tak til Ole Jakobsen for hans store arbejde som formand gennem mere end seks år.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Tirsdag den 24. marts 2015

1. Godkendelse af vedtægtsændringer
De på den ordinære generalforsamling vedtagne vedtægtsændringer blev godkendt og fremsendes herefter til godkendelse i Esbjerg Kommune.