Referat af generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 29. marts 2012 i Sædding Centret.

1. Velkomst
5. deltagere mødte op. Formanden konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.

2. Valg af ordstyrer og referent
Lars Mogensen blev valgt som ordstyrer og referent.

3. Formandens beretning
Der sker meget i lokalrådet. Vi er i gang med at blive kendt i området, og får flere og flere henvendelser, hvilket kun er godt, for området har det med at blive glemt i de store kommunale sammenhænge.
Debat om problemerne ved kælkebakkerne, hvor området stadig er i forfald.
Debat om vedligeholdelsen af områdets grønne arealer, hvor det flyder med affald.
Lokalrådet vil arbejde videre med sagerne, og tage dem op overfor økonomiudvalget.

4. Kassererens beretning
Selvom lokalrådet i 2011 brugte flere penge end der kom ind, er der stadig et plus på kontoen. Regnskabet for 2011 blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelse
Genvalg til den nuværende bestyrelse ifølge vedtægterne.

7. Valg af suppleanter
Genvalg ifølge vedtægterne.

8. Eventuelt
På hjemmesiden er linket til Facebooksiden er forældet – bliver rettet snarest.