Opfølgning på sidste års møde

 • Se på skiltningen fra Gravlundvej til udkørslen til Hjertingvej.
  Skiltningen blev på mødet gennemgået og det blev konstateret at skiltningen var i orden, men at der er bilister der ikke overholder gældende regler. Vej & Park retter henvendelse til Politiet.
 • Der blev udleveret skitse af et forslag til etablering af en højresvingsbane for cyklister i krydset Gammel Vardevej Spangsbjerg Kirkevej.
  Indgår i næste prioritering af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
 • Forskønnelse af Rundkørslen ved Tarphagevej/Gudenåvej.
  Bedes taget op i forbindelse med Lokalrådenes møde med økonomiudvalget.
 • Fourfeld Bæk. Opgravning af grøfter.
  Fovrfeld bæk vedligeholdes i henhold til gældende regulativ. Området er udlagt til natur.


Tilbagemeldinger fra lokalrådene samt konkrete problemstillinger

Trafikale problemer på Parkvej.
Vej & Park er opmærksomme på problematikken.
Parkvej er en fordelingsvej og den manglende kapacitet bl.a. i Grådybet er med til at forstærke problemet.
En færdiggørelse af H. E. Bluhmesvej vil flytte en stor del af trafikken væk fra Parkvej.
Der skal udarbejdes trafikplan for Esbjerg Kommune, hvor problematikken vil indgå.
Efterfølgende er det en politisk beslutning af afsætte midler til projekterne.

Hjertingvej. Fodgængerovergang til stranden.

Der etableres ikke fodgængerovergange på strækningen. Der er ikke tilstrækkelig krydsende trafik på stedet.
Der er etableret helleanlæg langs Hjertingvej.

Sonja Grønbjerg efterlyste en ridesti langs Guldager Møllebæk.

Der er etableret en gangsti langs Guldager Møllebæk.
Der er ikke planer om at etablere en ridesti på strækningen.

På Cykelstien langs Parkvej – over for Sæddingcentret er der problemer med asfaltbelægningen ved overkørslen til tankstationen.
Det er vi opmærksomme på. Der lægges nyt slidlag hvis der er økonomi hertil.

Den grønne kile ved Eriksensvej.
Området er udlagt som naturområde.