Mødedeltagere:

Peter Raben Nebeling

Vej & Park

Mette Esbjerg Jørgensen

Vej & Park

Søren Schrøder (referent)

Vej & Park

Lars Kristensen

Bryndum Sogns Lokalråd

Henrik Jensen

Bryndum Sogns Lokalråd

Knud Erik Poulsen

Bryndum Sogns Lokalråd

Benny Nielsen

Esbjerg Øst Lokalråd

Herman Thude

Esbjerg Øst Lokalråd

Ebbe Salomonsen

Gjesing Lokalråd

Ine Munk

Gjesing Lokalråd

Bodil Dalkjær

Hostrup Sogns Fællesråd

John Johansen

Hostrup Sogns Fællesråd

Flemming Storgaard

Sneum-Tjæreborg Lokalråd

Hanne O

Sneum-Tjæreborg Lokalråd

Ole Jacobsen

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Sonja Grønbjerg

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Jutta Knudsen

Vester Nebel Sogns Lokalråd

Morten Haahr

Vester Nebel Sogns Lokalråd

Afbud:

Skads Andrup Lokalråd

 

 

1.

Velkomst

 

Vej & Parkchef Peter Raben Nebeling bød velkommen


 

2.

Opfølgning på sidste års møde

Lokalråd

Lokalrådenes bemærkninger

Vej & Parks svar til lokalrådene

Bryndum Sogn

Cykelsti og fodhegn ved skolen.

Stien mellem Krohaven og Tarp Hovedvej bliver udført i 2009.

 

 

 

Mangler i beplantning syd for Gærdet.
Ønsker Borde/bænke ved beplantningen.
Stien er kørt op var blevet lovet repareret. Ønskes renoveret.

Vi ser på sagen og imødekommer så vidt, der er økonomi til det, ønsket om beplantning og borde bænke. Stien vil blive repareret eller renoveret.

 

 

På Cykelstien mellem Stenten og Tarp Byvej er der en ødelagt bum.

Vi gennemgår stien.

Esbjerg Øst

 

 

Overfladebehandling på Grønvangsvej og Ribegade

Vi ser på gaderne og vurderer behovet.
Forsyningen er forespurgt om evt. planer for kloakrenovering af strækningen. Der var ikke kendte planer, men Forsyningen vil igangsætte undersøgelse af strækningen.

 

 

Hastighedsdæmpning på
Darumvej og Skolebakken

Vi ser på sagen sammen med politiet og vender herefter tilbage.

 

Læskur Baggesens Alle ved Hans Tausensvej

Vi ser på mulighederne og svarer Lokalrådet.

Gjesing

 

 

Vi er glade for Trafiksaneringen, men fodgængerfelt ved Gammel Vardevej/Bjørnevej samt foranstaltning ved Niels Lønnes Vej mangler endnu.

Foranstaltningerne vil blive udført til april når vi kan få asfalt igen.

 

Der er problemer ved Stigårdsvej/Niels Lønnes Vej. Når man holder, er der ikke noget udsyn.
Bumpet lavet så lavt, at det ikke virker.

Vi gennemgår krydset m.h.t. oversigt og ser om bumpet har den fornødne højde.

 

 

Gennemkørslen for turistbusser ved Niels Lønnes Vej. Der køres bl.a. til Stadion.

Vi foreligger sagen for politiet og vender herefter tilbage.

Hostrup Sogn

 

Var ikke til stede på sidste års møde med Vej & Park

 

Skads - Andrup

 

Afbud

 

 

 

Sneum - Tjæreborg

 

 

Trafikbump på Østre Strandvej burde forvarsles ved skiltning.
Foranstaltningen burde vare spejlvendt

Vi gennemgår skiltningen og tilpasser evt.

 

 

 

Placering af bænke langs Tjæreborgdiget.

Vi undersøger om Esbjerg Kommune er grundejere og vender tilbage til Lokalrådet om vi kan pege på en løsning.

 

 

Afstribning af kurver. Per Johansen har lovet at se på sagen.
.

Vi vender tilbage med resultatet.

Sædding - Fovrfeld

 

 

Nyt Lokalråd. Deltog derfor ikke i sidste års møde.

 

Vester Nebel Sogn

 

 

Tak for stien.

Vi ønsker legeredskaber til de store børn. Legeredskaber er fjernet.

 

Vi renover et par legepladser hvert år. Vi har kun en vis sum penge og kan ikke komme hele Kommunen rundt.

I bør nævne jeres ønsker overfor Økonomiudvalget

 

 

 

Trekant ved Brugsen. Der blev lovet, at der kom to bænke op, men det blev kun til én.

Vi ser, om der kan blive plads til to.


3. Tilbagemeldinger fra lokalrådene samt konkrete problemstillinger

Lokalråd

Lokalrådenes bemærkninger

Vej & Parks svar til lokalrådene

Bryndum Sogn

Afløb på Forum Kirkevej ved hovedvejen. Der står blank vand.

Vi ser på afvandingsforholdene og får løst problemet.

 

 

 

Generelt Alslevvej store køretøjer pløjer rabatter op. Cykler vælter p.g.a. de høje kanter/huller. Det skyldes trafik til grusgrav og til foderstofsforretning.

Vi ser på de nævnte forhold. Vi fylder generelt rabatterne efter med grus, så hurtigt som muligt. Samtidig forsøger vi med information, så der ikke køres i rabatterne.

 

 

 

Bump ved Tarp Byvejs Vestlige del.

 

Kom ikke til udførelse ved prioriteringen af sikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2009. Næste prioritering sker i 2010.
Den kan evt. rejses politisk.

 

Landemærket, smal vej og dårlig stiforbindelse

I Byggemodningsplanen af erhvervsområdet i Kjersing er der planlagt stiforbindelse fra Landemærket under Kjersing Ringvej til rundkørslen ved Nordskrænten. Der kan ikke siges noget om udførselstidspunktet da dette afhænger af grundsalg.

Esbjerg Øst

 

 

Generende grene Ingemanns Allè og Baggesens alle.

Vi ser på gaderne. Det er grundejerne som har pligten til at klippe plantningen ind. På offentlige arealer er det Kommunens ansvar. Hvis det gælder Kommunens gadetræer kan de grundejere, der måtte være generet, kontakte Vej & Park – Niels Buchhave

 

 

Vi ønsker en hundeskov i den østlige bydel.

Vi foreslår at I rejser spørgsmålet overfor Økonomiudvalget.

 

 

 

Ønsker at Vej & Park ser på parken ved Gammelby Fritidscenter.
Der er ønsker om en kælkebakke i stedet for den brede trappe ned til gryden samt en trampesti.
Beplantningen ønsker også gennemgået.

 

Vi ser på parken og kontakter Lokalrådet med hensyn til eventuelle mindre arbejder.

Større omkostningstunge omlægninger skal tages op politisk.

 

 

 

Ønsker cykelstimulighed langs Vadehavet fra Måde til lossepladsen ud mod Tjæreborg

 

Der kan være Fredningsmæssige problemer. Vi undersøger de planlægningsmæssige muligheder og vender tilbage med et svar til Lokalrådet.

 

 

Regnvandskanalen beskidt. Hvor skal vi ringe til?

Regnvandskanalen henhører under Forsyningen. Vi tager kontakt til Forsyningen.

Gjesing

 

 

 

Færdiggørelse af trafik plan

Den 20.10.2008 besluttede Teknik & Forsyningsudvalget at i gangsætte arbejdet omkring en trafikplan og trafikmodel for Esbjerg kommune.
Her indgår Gjesing også som en naturlig del af helheden med Esbjergs by trafikstruktur.

 

 

 

Fodgængerovergang på Golfvej og Gl. Vardevej

Der er lavet et bump for at sikre krydsningen af Golfvej. Fodgængerovergangen på Gl. Vardevej skal ligge på et bump og den vil blive gjort færdig, så snart der kan leveres asfalt.

 

Bump på Niels Lønnes Vej og opretning af bump

Bumpet vil blive etableret så snart, der kan leveres asfalt.
Den hævede flade ved Stigårdsvej vil blive rettet op, når der lægges ny asfalt på Niels Lønnes Vej.
Det er endnu ikke afgjort om det bliver i 2009.

 

Opstilling af skilt ved indkørsel til Niels Lønnes Vej
(Gennemkørsel forbudt for lastbiler)

Har sammenhæng med arbejdet omkring en trafikplan for Esbjerg Kommune. Bør derfor afvente planen.

 

Dyrehaven og det høje vandspejl
(Gammel sag om højde på vandspejl)

Vandindvindingen er ophørt sidst i 90’erne og med den megen regn, der har været i 2007 og 2008 kan det nu mærkes, når grundvandspejlet stiger. Der er tale om en naturlig tilstand.

 

Asfaltskader på vejene

Asfaltskader på vejene bliver repareret løbende.

 

Urnekirkegård i Gjesing
(Forslag til placering ved Hans Egedes Vej)

Esbjerg kommune har 4 kirkegårde, hvor der er ledig kapacitet. Vi anlægger normalt ikke Urnekirkegårde alene.

 

Støjgener fra Stormgade (Støj rapport)  

Støjrapport/plan er under udarbejdelse i 2009.

 

Knallertkørsel på Stigårdsvej som er cykelsti Er der en løsning?

Der er ikke nogen umiddelbar løsning. Stigårdsvej er en del af det overordnede stinet, og her er knallertkørsel tilladt. Dog ikke knallert 45. Vi kontakter politiet.

 

Hajtænder i Øster Gjesing (Der er ingen i dag)

Der er ikke planer om at lave hajtænder i området, der er almindelig vigepligt. Er der kryds som skønnes at være trafikfarlige på grund af manglende hajtænder, ser vi gerne på dem.

 

Beboerne for enden af Vestervangen og Poppelvangen har problemer med vand i kældrene og kører med dybvandspumper.
Det er ikke Lokalrådets sag men vi vil belyse emnet.
 

Vandindvindingen er ophørt sidst i 90’erneog med den megen regn, der har været i 2007 og 2008 kan det nu mærkes, når grundvandspejlet stiger. Der er tale om en naturlig tilstand.

 

 

Der er generende knallertkørsel med alt for høj hastighed på villavejen Stigårdsvej.

Vi foreligger det med hastigheden for politiet.

 

 

 

Der er meget hurtigkørende og gennemkørende trafik på Enebærvej. Der ønskers chikaner på vejen. Det må ikke være sådan at man blot overfører problemerne til Slåenvej.

Man kunne eksempelvis lave en bus-sluse for enden af Øster Gjesingvej.

Vi undersøger problemet og kommer med evt. løsningsforslag til efterfølgende politisk prioritering.

 

 

Der mangler hajtænder i området.

Vi ser sammen med politiet på om der er enkelte steder hvor der skal etableres ubetinget vigepligt.

 

Asfaltskader på Grønlandsparken.

Vi ser på strækningen.

Hostrup Sogn

 

 

 

 

Der er problemer med vand på kørebanen og dårlige belægninger bl.a. ved Hostrup Kirkevej ved indkørsel til Gåsebakken. Svinget ved Koksbang Kirkevej/Hostrupvej. Der står vand på kørebanen p.g.a. høje kantsten. Almindelige regnbyger giver også problemer.
 

Der var et ekstremt efterår, men vi gennemgår lokaliteterne efter et regnskyl og foretager reparationer.

 

 

Sønder Hedevej er blevet fin efter udvidelsen fra Vestkystvej til indkørslen til Golfbanen. Der ønskes en forlængelse af udvidelsen til Sjelborg Strandvej eller Sjelborgvej da der er meget trafik til Hjerting

Der er ikke afsat midler til en sideudvidelse af den sydlige strækning.

 

 

Sjelborg Kirkevej og Kokspang Kirkevej.
Store mængder vand midt på vejen

Vi ser på vejene efter et regnskyl og hvis det viser sig at det kan klares med mindre reparationer vil disse blive foretaget i foråret.

 

 

 

Hastigheden hen ad Hostrupvej er høj. Der ønskes hastighedsbegrænsning fra Hjertingvej forbi kirken og Forsamlingshuset.

Vi vil forelægge det for politiet og vender tilbage til lokalrådet med et svar.

 

 

 

Kokspangvej. Vi ønsker bump der er især problemer med motorcykler som kører for stærkt. Det tidligere bump er fræset væk. Kan I ikke sætte nogle brøndringe.

Efter asfaltarbejdet blev det eksisterende bump reetableret.

Vi ser på strækningen og en yderligere foranstaltning vil indgå i prioriteringen af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, som der politisk vil blive taget stilling til.

 

Infotavle skiltevejvisning

Teknik- & Forsyningsudvalget har besluttet, at der ikke opsættes infotavler i Kokspang. Vej & Park ser på om henvisningsskiltene for cyklister er i orden.

Skads – Andrup
AFBUD

 

 

Vejrabatter: Det er et generelt problem med rabatter i vejkryds. Fliser i hjørner er en god ide.

Der er problermer flere steder f.eks Østre Strandvej og Sønderbyvej.

Vi ser på de pågældende kryds og vurderer muligheder og behov.

Sneum - Tjæreborg

 

 

Trafikdæmpning: Der er tilfredshed med bumpet ved skolen. Børn fra Peter Hedesvej cykler ad Kirkestien. Hvor den krydser Skolevej ønskers der et bump.

Vi ser på sagen og en foranstaltning vil indgå i prioriteringen af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

 

 

 

Vestre Strandvej.
Der er problemer med hastigheden efter Rundkørslen ned ad Vestre Strandvej.

Vi se på forholdene og udarbejder forslag til prioriteringen af sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

 

 

Konkret hvor stien fra Østparken munder ud i Østerbyvej står der vand på stien.

Vi ser på forholdene og udbedrer.

 

 

Allerupvej/ Sneumvej de sidste 100 m er der ingen grøft så der står altid vand når det regner

Vi høvler rabatten af eller fortager øvrig foranstaltning, der afhjælper problemet.

 

 

 

 

 

Busventeskur ved skolen.

Der bliver opsat et skur.

Sædding - Fovrfeld

 

 

 

 

Der er problemer med overfladevand og opstuvninger fra bækken således at der er haver langs Eriksensvejs nordlige del som står under vand i våde perioder. Der er problemer med kældre. Man havde ikke etableret kældre hvis man vidste at der var sådanne problemer.
Vi vil rejse sagen i Økonomiudvalget.

Vi har alle interesse i at have et naturområde. Det er naturen der skaber vandproblemerne.
Vi kan ikke løse vandproblemerne og man må leve med at stien passerer et vådt naturområde, hvor der er naturligt vådt i dele af året.

 

 

 

Der er problemer med rådyr i haverne de tiltrækkes af dyrehavens dyr. Kan der ikke sættes noget op for enderne.

Vi han ikke regulerer dyrenes færden. Ønsker man ikke rådyr i sin have kan man foretage afhegning.

 

Der er ujævne fortove ved Fovrfeld Plejehjem. Der er ikke kommet nye fliser ved Plejehjemmet i forbindelse med ledningsarbejder.

Vi ser på fortovet og retter de værste ujævnheder op.

 

 

 

Rundkørslen Ved Tarphagevej og Gudenåvej er uskøn.

Kan I ikke forskønne rundkørslerne som i Billund Kommune.

 

Det er en midlertidig foranstaltning som muliggør at Esbjerg Havn kan få høje transporter frem via Tarp-Tarphagevej-Hjertingvej til Havnen.

Vi er i gang med at se på en mere permanent løsning.

 

Guldager sti mellem Hjerting og Guldager. Stort behov også for ridesti.

I vores stiprioritering indgår ikke ridestier.

 

Vi har mistet grønne områder/legeplads ved Sædding Skole.
Der trænger til forskønnelse ude foran Sædding Centeret

Esbjerg Kommune ejer kun en mindre grøn stribe foran Sædding Centeret. Resten tilhører Centeret. Vi skal nok se om vores del er i orden.

 

Se på skiltningen fra Gravludvej til udkørslen til Hjertingvej.

Vi gennemgår skiltningen.

 

 

Cykelstien fra Fovrfeld Skole til Gl. Varde Vej er meget dårlig. Især på den sidste strækning ved Parkvej er der ikke tilstrækkelig adskillelse mellem trafikanterne.

 

Vi ser på stien. Der er tale om en fællessti på den sidste strækning mod Parkvej. En forbedring af denne til en sti med adskilt fortov kræver et større projekt.

 

Der blev udleveret skitse af et forslag til etablering af en højresvingsbane for cyklister i krydset Gammel Vardevej Spangsbjerg Kirkevej.

Vi prissætter et forslag som kan indgå i prioriteringen af sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Vester Nebel Sogn

Bus nr. 6 op ad Stokbrovej

 

Vi ser på sagen.

 

 

Grøfter ønsker oprenset flere steder.

Der er problemer ved Vester Vadvej /Hygumvej Landsbytoften og Horsevænget.

Vi gennemgår vejstrækningerne.


 

 

4.

 

Kvalitetsbeskrivelser

 

Mette Esbjerg Jørgensen gennemgik kvalitetsbeskrivelserne for vedligeholdelse i Esbjerg Kommune. Kvalitetsbeskrivelserne kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside (under borger, natur-park-vandløb, grønne områder i byerne, vedligehold af grønne områder)

 

 

5.

Kommende aktiviteter – Sidste del af harmonisering på serviceområder – Kommende samarbejdsform – Dialog

 

 

Peter Nebeling gennemgik aktiviteter i 2009:

Planlægningsopgaver

Trafikmodel/trafik:
Der udarbejdes i 2009 en trafikmodel, der skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af en trafikplan for Esbjerg kommune. Planen skal bruges i forbindelse med kommende vurderinger/udbygning af vejnettet.

Støjplan:
Der udarbejdes støjplan for indsatser i forhold til trafikstøj.

Grøn sektorplan:
I forbindelse med den kommende Kommuneplan skal der udarbejdes en grøn sektorplan, der beskriver en lang række forhold på naturområdet.

Plan for kollektiv trafik:
Der gennemføres i foråret 2009 en analyse af den kollektive trafik, hvor kørselsomfang og serviceniveau beskrives nærmere.

 

Trafiksaneringsplan for Ribe:
Med henblik på at fredeliggøre den middelalderlige bykerne er der i foråret 2009 gennemført en trafiksaneringsplan.

Landsbyplaner:
Der skal i de kommende tre år udarbejdes i alt ca. 20 landsbyplaner. Arbejdet går i gang med hjælp fra rådgiver. Planerne skal bl.a. indeholde trafiksikkerhed og forskellige udviklingstiltag. På baggrund af planerne kan landsbyerne fremadrettet søge om LAK-midler til gennemførelse af projekterne.

Skovrejsning:
I samarbejde med Skov & Naturstyrelsen arbejdes der på at øge skovrejsningen i to områder, hvor der er ønske om at lave mere bynær skov. Det er dels nordøst for Ribe og i Aike-området mellem Bramming og Gørding

Større administrative opgaver

Vand og naturplaner:
Staten er ved at udarbejde vand og naturplaner, der fremadrettet sætter rammerne på natur og vandområdet. Planerne forventes at komme til høring i 2009.

Kommunens vandløbsregulativer skal revideres. Dels pga. af alder (det skal ca. ske hvert 10 år), dels pga. de kommende vand og naturplaner, der vil udmønte nye krav vil vandløbene.

Hjemmeside (1 til mange kommunikation):
Vi er ved at opdatere vores hjemmeside. Her vil vi lægge ny nyttig information til borgerne i Esbjerg Kommune. Derved kan vi give den samme oplysning til mange.

Ruter for lange og høje transporter:
Vi har rigtig mange særtransporter i Esbjerg-området. Vi har en række initiativer i gang, der skal forbedre forholdene omkring disse transporter, dels nye ruter og dels tiltag, der hindrer, at vores veje lider overlast af transporterne.

Udbud på vandløbsvedligeholdelse, veje, parker, buslæskærme mv.:
Vej & park gennemfører i 2009 en række løbende udbud af driftsopgaver, hvor opgaverne konkurrenceudsættes.

Øvrig tilpasning af serviceniveauet på vej og parkområdet (bl.a. service på fritidsområdet og udlån af materialer):
Efter kommunesammenlægningen er der gennemført harmonisering. Der udestår endnu enkelte områder, hvor serviceniveauet skal fuldt harmoniseres.

Hold Danmark Rent:
Esbjerg Kommune deltager i arbejdet med ”Hold Danmark Rent”. Dels i et projekt hvor der ses på, hvordan indsamlingen af dåser uden pant kan øges, dels opbygning af en metode til at måle mængden af henkastet affald.

Anlægsaktivteter / projekter

Cykelstier:
Der anlægges i 2009 i alt fire cykelstier; langs Vardevej i Bramming, ved Korskroen, på Gl. Vardevej og mellem Tarp skole og landevejen.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger:
Der udføres trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger for ca. 3 mio. kr. i 2009.

Remissepark og P-hus i Esbjerg:
På Remissegrunden går arbejdet med anlæggelse af en bydelspark i gang, og der skal på den sydligste del opføres et P-hus til personaleparkering for sygehusets ansatte. Formålet er at løses p-problemerne ved sygehuset.

Ny vejforbindelse fra motorvejen til Esbjerg Havn:
Staten går i 2009 i gang med projekteringen af en ny vejforbindelse til Esbjerg Havn.

Endrup Dambrug:
På det tidligere Endrup Dambrug skal der gennemføres et naturgenopretningsprojekt, hvor der skabes et rekreativt område.

Kammerslusen ved Ribe Å:
Slusen trænger til renovering, og der er derfor i 2009 afsat midler til en renovering af den næsten 100 år gamle sluse.

Byparken i Esbjerg:
Der foretages en renovering af Byparken, så den får et mere parkmæssigt præg. Der anlægges bl.a. flere græsarealer, som kan bruges til ophold for de besøgende.

Strandpromenaden:
Arbejdet med opførelse af en standspromenade i Hjerting igangsættes i 2009. Der anlægges en egentlig promenade på vandsiden af vejen.

Stadionforplads:
Der anlægges ny plads i området mellem stadion og Stadionhallen.

Erhvervsområde ved Esbjerg Lufthavn:
Der etableres et nyt erhvervsområde øst for lufthavnen.

Renovering af Fiskergade i Ribe:
Gaden totalrenoveres i 2009. Det omfatter en del arkæologiske udgravninger.

Domkirkepladsen i Ribe:
I forbindelse med at der er givet offentlig og privat støtte til en totalrenovering af Domkirkepladsen, påbegyndes arbejdet med at fastlægge, hvorledes pladsen kan indrettes.

Gørding bymidte forskønnelse:
Lokalrådet har i samarbejde med Esbjerg Kommune udarbejdet et projekt for forskønnelse af bymidten, som samtidig forbedrer trafiksikkerheden.

Bymidteprojekter i Bramming, Tved å i Ribe og Kongensgade i Esbjerg:
I samarbejde med de respektive bymidtefora gennemføres der de nævnte projekter i 2009.

 

Kommende dialogform:
Under dialogform blev der opfordret til, at lokalrådene skrev til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. vedrørende løbende problemstillinger.

Derudover var formen på mødet passende.

Peter Nebeling takkede for at godt møde.