Referat af lokalrådets møde onsdag, den 20. juni 2015
kl. 16.15 - ca. 18.30 på Lises kontor, Sædding Centret


Tilstede:
Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Freddy Stendorf Christensen [FSC],
John Snedker [deltog i dagsordenens punkt 1]
Claus Brinch-Danielsen [CBD] (referent)

Afbud: Lars Mogensen 

ad  1:   Møde med udvalgsformand John Snedker, Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg

HS bød velkommen til mødet og begrundede kontakten til fagudvalgene generelt, så møderne med
Økonomiudvalget fremover kan holdes på et mere overordnet plan.
JS takkede for invitationen og så frem til et fortsat godt samarbejde om lokalområdet.


Urenset kloakoverløb i Fovrfeld Bæk

Kommunens spildevandplan frem til 2021 sendes i høring inden sommerferien.
I planen er bl.a. indarbejdet forslag og fremrykning af "forsinkelsesbassiner", som på kort sigt vil kunne reducere forureningsproblemet og på længere sigt helt løse problemet.
Lokalrådet er meget tilfreds med, tingene er i en positiv udvikling og vil fortsat følge udviklingen meget tæt på kommende møder.
 

Esbjerg Kommunes byplan og visionsplan 2020

- herunder specielt fokus på Sædding Centrets og Sædding Centrums fremtid

Lokalrådet har med interesse læst visionsplanen og mulighederne for områdets udvikling.
Kommunen har tidligere udtrykt sig positivt om en revision af lokalplanen for området med henblik på en udvidelse af centerområdet, men savner en detailplan fra centret side.

Visionsplanens markering af Sædding Centret som "Lokalt Bydelcenter" har baggrund i Planlovens bestemmelser om "Bycentret" og "Aflastningscentret i Esbjerg Nord" med individuelle butikker på 2.000 m2 eller mere, men ikke centret som helhed. Betegnelsen "Centerformål" dækker ikke nødvendigvis for eet center under samlet tag.
Visionsplanens udtryk "Byfortætning" dækker over muligheden for at se byudviklingen som sammenhængende med bedre arealudnyttelse for øje, altså ikke nødvendigvis ren etage - men også anden tæt-lav byggeri for at gøre lokalområdet mere attraktivt.

Lokalrådet forsøger at at få E. Dam Jensen og Coop til at komme til et offentligt møde om centrets fremtid, herunder evt. belysning af den udarbejdede masterplan.

 

ad  2:   Godkendelse af referat fra seneste lokalrådsmøde den 6. maj 2015
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

ad  3:Opfølgning fra seneste lokalrådsmøde

Status på økonomi

Bankindestående bærer tydeligt præg af lokalrådets aktiviteter i foråret, som godt og vel har halveret saldoen. 

 

Kommunens referat fra mødet med Teknik og Byggeudvalg
Der er ingen kommentarer til kommunens referat af mødet.

 

Kommende møde med Økonomiudvalget
Endelig dagsorden fra Esbjerg Kommune blev gennemgået.
M.h.t. den nye grænsedragning ønskes vandløbene med i lokalområdet.
Lokalrådes oplæg til nye vedtægter og ønsket om øget synlighed blandt lokalbefolkningen begrundedes.


Sædding Bibliotek
HS orienterede kort om opmærksomhedskampagnen og status p.t.
Etablering af et muligt samarbejds- /kontaktforum mellem Sædding, Kvaglund & Tjæreborg diskuteredes. Svar på politikernes ønske om "øget frivillighed" i den fremtidige biblioteksstruktur afventes.

 

Lokalrådets informationsfolder

Redaktionel gennemgang af texten blev foretaget, opdateret Pdf af infofolderen rundkastes inden print.

 

Landistriktspuljen - møde i Sønderborg lørdag, den 30. maj
Lokalrådet var ikke repræsenteret i mødet.

 

ad  4:   Oplæg til historisk gå- / cykelrute Esbjerg - Ribe
HS orienterede om initiativet og mulighederne for samarbejde.

 

ad  5:   Lokalrådets synlighed

Lokalrådets synlighed over for områdets beboere søges fremover øget ved en løbende opdatering af Facebook og hjemmeside, CBD har modtaget adgangskoder for at aflaste LM i arbejdet.


ad 6:   Punkter til næste møde
Punkter overføres til listen
 

ad  7:   Punkter til opfølgningslisten
Punkter overføres til listen

ad  8:   Eventuelt
FSC orienterede om kommunens opsætning af 3 stk. lamper på P-pladsen ved Kælkebakken i Ådalen.
CBD orienterede om kommunens skrivelse vedr. landsbypedelordningen og muligheden for at tilknytte vedkommende til den Åbne IT og Net Hjææælp på Sædding Bibliotek onsdag formiddage.
HS orienterede om høringer fra kommunen vedr. projekter udenfor lokalområdet.