Referat af lokalrådets møde torsdag, den 20. august 2015
i TRÆFPUNKTsæddings lokale, Sædding CentretTilstede: Holger Schrøder [HS], Freddy Stendorf Christensen [FSC],
Claus Brinch-Danielsen[CBD] (referent)

Afbud: Lise Retbøll, Lars Mogensen

 

  1:   Godkendelse af referat fra seneste lokalrådsmøde den 10. juni 2015
Referat godkendtes uden kommentarer


 
2:   Opfølgning fra seneste lokalrådsmøde

Status på økonomi

Kassereren har meldt afbud, hvorfor saldoen snarest rundsendes fra kassereren til lokalrådets
medlemmer. 

 

Mødet med Økonomiudvalget
Vedtægterne - Kommunens justering af vedtægterne er godkendt
Lokalrådets nye afgrænsning - Kommunens nye lokalrådsafgrænsning er godkendt
Kommunens referat af mødet er taget til efterretning.


Sædding Bibliotek
Kommende møde med udvalgsformand Jacob Lose, Esbjerg Kommunes Kultur og Fritidsudvalg forventes afholdt primo september - tilbagemelding fra JL afventes snarest.
Kommisorium for den nedsatte arbejdsgruppe er ønskelig forinden mødet.
Lokalrådet er interesseret i indflydelse på formulering af frivilligindsatsen i forb.m. indskrænkning af bibliotekets åbningstid med professionel bemanding efter 31.12.

 

Lokalrådets informationsfolder

Grundet manglende texter og evt. øvrige redaktionelle ændringer er infofolderen endnu ikke opdateret - lokalrådet har dermed desværre ikke noget materiale at udlevere i forbindelse med aktivitetsdagen i og omkring Sædding Centret lørdag, den 22. august.
CBD forventer de manglende texter snarest muligt.

 

Historisk cykelrute

Det planlagte oplægsmøde med Jørgen Dieckmann Rasmussen har grundet ferieafvikling endnu ikke  kunne afholdes. Ny dato afventes fra JDR snarest muligt.

Bikerpark Ådalen
Link / Pdf fra initiativgruppen er tidligere rundkastet.
Lokalrådet har gennemgået det fremsendte oplæg, er umiddelbart positiv stemt og har umiddelbart nedenstående - foreløbige - kommentarer til materialet:
- lokalrådet tvivler på udsagnet om, den løbende vedligeholdelse, uden nævneværdig økonomisk fundering udelukkende vil kunne varetages af frivillige
- vil xisterende P-plads være tilstrækkelig til både Hundeskov, kælkebakke og Biker Park?
-  i forb. m. kryds af gangstier / cykelstier anbefales en klar niveauforskel
- vil projektet på et senere tidspunkt komme i beboerhøring i nærområdet? 

- lokalrådet er interesseret i at følge projektets udvikling, herunder at deltage i fremtidige planlægningsmøder mellem initiativgruppen og kommunen
- Freddy Stendorf Christensen er lokalrådets kontaktperson - CBD orienterer kommunen og initiativgruppen om snarest muligt.
 

  3:   Høringssvar
Esbjerg Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2021 [høringsfrist til 24.8.]
Link / pdf  af høringsmaterialet er tidligere rundkastet
Lokalrådet koncentrerer sit høringssvar om forureningsproblematiken af Fovrfeld Bæk og flytningen af det stadig urensede udløb. Høringssvaret tager udgangspunkt i referatet fra mødet  med Økonomiudvalget. Kommentarer fra de fraværende lokalrådsmedlemmer tilstilles HS senest mandag formidag.


Esbjerg Kommunes  planstrategi 2018 - 2030 [høringsfrist til 31.8.]
Link / pdf af høringsmaterialet er tidligere rundkastet
Kommentarer fra de fraværende lokalrådsmedlemmer tilstilles HS senest tirsdag eftermiddag.
HS, FSC + CBD [LM?] mødes derefter for endelig udarbejdelse af høringssvar.
 

  4:   Kommunens nye portal for Landdistrikter og Lokalråd
http://lokalraadtest.esbjergkommune.dk

Kommentarer fra de fraværende lokalrådsmedlemmer tilstilles CBD senest onsdag.
Umiddelbart opfordrer Lokalrådet til, der laves en klar opdeling mellem lokalråd og landdistrikter.

 

  5:   Lokalrådets synlighed

Hjemmeside - manglende mødereferater siden marts - opdatering af projekter
Facebook - problemer med CBD opdateringsadgang.

LM henstilles til, at sørge for opdatering af referaterne på hjemmesiden snarest muligt.
Opdatering m.h.t. aktivitetsdagen fremgår af formandens klumme på forsiden.
LM + CBD  opfordres til snarest muligt at finde en løsning m.h.t. opdatering af Facebooksiden.


  6:   Lokalrådets møder frem 31.12.
torsdag, den 17.9. kl. 16.15 - Træfpunktlokalet
tirsdag, den 13. 10. kl. 16.15 - Træfpunktlokalet
tirsdag den 17. november kl. 16.15  - Træfpunktlokalet
tirsdag, den 8. december kl. 16.15 - Træfpunktlokalet
- evt. indsigelser i møderækken fremsendes snarest muligt til HS.

 

  7:   Aktivitetsdag, lørdag, den 22.8.
Lokalrådet har på dagen etableret åbent kontorfællesskab med TRÆFPUNKTsædding.
HS, FSC og CBD [LM?] er i lokalet /centret og fortæller besøgende om lokalrådets arbejde.
På vegne af IBC, Borgerforeningen, Lokalrådet og Træfpunktet uddeler HS HÆDERSBOLDEN i forb. m. åbning af aktivitetsdagen kl. 10.
Frivillige fra Lokalrådet og Træfpunktet mødes i lokalet til kaffe og rundstykker kl. 9.30

 

  8:   Punkter til næste møde
Lokalrådets informationsfolder
Generalforsamling 2016 - dato - hvem er på valg ?- hvem opstiller?

  9:Punkter til opfølgningslisten
intet

 

10:Eventuelt

HS har været til møde med John Snedker, Hans Kjær, Mads Dam Jensen, Michael Ørfjell & apotekeren vedr. Sædding Centrets fremtid og problematikken m.h.t. Planloven.
  Mødet mundede ud i ønsket om en brugeranalyse af behovet for en evt. ændring af lokalplanen.