Referat fra lokalrådets møde 6. maj 2015 kl. 16.15 - ca. 18.30
Lise Retbølls kontor, Sædding Centret


Tilstede: 
Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Lars Mogensen [LM], Freddy Stendorf Christensen [FSC],
Claus Brinch-Danielsen [CBD] (referent)

 

ad  1:Godkendelse af referat fra seneste lokalrådsmøde den 8. april 2015
Referatet blev godkendt og underskrevet.


ad 2:   Opfølgning fra seneste lokalrådsmøde
Opfølgningslisten
LM gennemgik afsluttede emner - og det besluttedes, hvilke opgaver lokalrådet skal prioriteres detkommende år:

info-folder Energisti - bevares
luftforurening - er afsluttet, da kommunen ik' ønsker at bruge penge på en undersøgelse
landsbypedel - tidligere fremsendte forslag er afslået af kommunen, emner forsøges vialokalrådspuljen
fondsansøgninger - ansøges efter behov
Facebook - opdateres løbende
Parkvej - er med i Esbjerg Trafiksikkerhedsplan
resten på listen bevares - prioritering foretages på kommende lokalrådsmøde  


Evaluering af arrangementet ved hundeskoven
Arrangementet i både center og i området forløb meget tilfredsstillende med ca. 250 deltagere.
Kassereren efterlyser økonomioversigt, for betaling af indkommende regninger -  der konfereressnarest af med LR.


Evaluering af kikkertindvielsen ved Mennesket Ved Havet
Trods kraftig blæst var der godt fremmøde til en fin afvikling med massiv mediedækning.


Mødet med kommunens Teknik & Miljøudvalg
HS, FSC & CBD deltog i mødet, som forløb i en meget positiv ånd.
Officielt referat fra kommunen afventes. 


Udløbet i Fovrfeld Bæk
HS orienterede om status på bækkens forurening og pressedækningen.
Der er aftalt dialogmøde med John Snedker i forb. m. det kommende lokalrådsmøde.
Pressen har stadig interesse i problematiken.


Slutevaluering på projekt Sædding og Ådalen på Toppen
CBD kommentererede rapportens negative omtale af lokalrådet manglende interesse.
LM & LR supplerede med kommentarer om det tidligere lokalråds oplevelse af projektets oplæg.


Sædding Bibliotek
HS, LM & CBD orienterede om mødet med Poul Høst-Pedersen som optakt til lokalrådetsigangværende opmærksomhedskampagne mod lukning af de 3 lokalbiblioteker.

 

Kommunens svar om lokalrådets områdeafgrænsning
LM orienterede at kommunen har svaret afgrænsningen tages op på mødet med Økonomiudvalget,hvilket også blev bekræftet på mødet med Miljø & Byggeudvalget. 


Sædding Aktivitetsdag 22. august
CBD orienterede om oplægsmødet den 9.4. CBD følger op og orienterer.

 
TRÆFPUNKTsædding
CBD orienterede kort om status. CBD følger løbende op og orienterer.

 

ad   3:   Vedtægtsændringer
debat om § 3 - rådets sammensætning - udsættes af tidsmæssige hensyn til næste møde.

 

ad   4:   Forretningsorden
gennemgang af oplæg til forretningsorden - udsættes af tidsmæssige hensyn til næste møde.

 

ad   5:   Sædding bibliotek
mulig nedskæring
HS orienterede om lokalrådets aktivitet i forb. m. Facebook, opslag, borgermøde og pressekontakt.
TV-Syd har stillet op til direkte interview kl. 19.30, hvor mødet midlertidig afbrydes for interview med Jacob Lose og Holger Schrøder. Aftenens øvrige forløb lægges over til ordstyreren.
Velkomst ved HS
Intro af Poul Høst Pedersen, Sædding Bibliotek for korte facts
Resten styrer ordstyren.
Mulig mikrofonholder FSC
Evaluering af mødet foretages af lokalrådet i god tid inden fristen for høringssvar den 22. maj.


ad   6:   Lokalrådets informationsfolder
LM gennemgår den opdaterede folder redaktionelle ændringer - nye fotos indsættes og slutkorrektur rundkastes inden trykningigangsættes - udsættes af tidsmæssige hensyn til næste møde.

 

ad   7:   Kommunens nye Lokalrådspulje
LM orienterede om, hvad lokalrådet evt. kan bruge puljen til og hvilke ansøgningsfrister der ergældende.

 

ad  8:   Møde med Økonomiudvalget
Fællesmøde med lokalrådene fra Gjesing og Østbyen den 11. juni med indsendelse af deltagernavne senest den 28. maj - HS, FSC + CBD deltager - CBD orienterer kommunen. Emner til dagsorden er fremsendt i marts.
hvilke andre muligheder er der?
- tydeligere skiltning til Mindelunden, Gravlunden og krigergravene
- cykelstativer ved Mennesket ved Havet
- Byrådets oplæg til ny byplan er i mandags sendt i 8-ugers høring, i oplægget er flere projekter af    de 100 foreslåede relateret til Sædding, Fovrfeld
- LR undersøger evt. tidligere fremsendte dagsordensforslag.

 

ad   8:   Lokalrådets synlighed
hvad kan gøres for at øge lokalrådets synlighed over for områdets beboere? løbende opdatering af Facebook og hjemmeside? - udsættes af tidsmæssige hensyn til næste møde.


ad   9:   Punkter til næste møde
Punkter overføres til listen
 

ad   10:   Punkter til opfølgningslisten
Punkter overføres til listen

ad   11:   Eventuelt
Landdistriktspuljen - møde i Sønderborg lørdag, den 30. maj - LM er interesseret i at deltage.