Referat af konstituerende møde 8. april 2015 kl. 16.15 - ca. 18.30
Lise Retbølls kontor, Sædding Centret


Tilstede:
Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Lars Mogensen [LM], Freddy Stendorf Christensen [FSC],
Claus Brinch-Danielsen [CBD] (referent) - Finn Sejer Stendevad-Nielsen [FSSN] deltog fra kl. 17.45 i dagsordenens sidste 4 punkter.

 

ad  1:Velkomst til det nye lokalråd
HS bød velkommen og præsenterede kort lokalrådets medlemmer


ad 2:   Konstituering
Lokalrådet konstituerede sig med:
formand - Holger Schrøder, Borgervænget 46, 6710 Esbjerg V
tlf. 3065 0130 / Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
næstformand - Lise Retbøll, Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V
tlf. 75 15 68 88 / Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
kasserer+hjemmeside - Lars Mogensen, Granly Allé 29, 6710, Esbjerg V
tlf. 28 24 75 01 / Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
sekretær - Claus Brinch-Danielsen, Strandvænget 40, 6710 Esbjerg V
tlf. 22 37 21 11 / Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
menigt lokalrådsmedlem - Freddy Stendorf Christensen, Kongeåvænget 24, 6710 Esbjerg V
tlf. 75 15 55 55 / Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
suppleanter - Michael Ørfjell & Finn Stendevad
- suppleanterne og beboere i lokalområdet kan inddrages i lokalrådets møder efter behov, men deltager ikke rutinemæssigt i lokalrådets interne kommunikation. Brevskabelon er opdateret med ny formand og kontaktoplysninger og ligger i delemappen på Dropbox

 

ad   3:   Generalforsamling den. 24 marts 2015
Vedtægtsændringer - LM fremsender de nye vedtægter til kommunen, og samtidig bedes om dialog med henblik på en klar områdeafgrænsning til Paragraf 2.
Referat - Referatet godkendtes og lægges på hjemmesiden snarest muligt.
Presseorientering - orienteringen opdateres med konstituering og rettelse af Gudenåvænget tilKongeåvænget - CBD sender bredt til aviserne i Esbjerg.

 

ad   4:   Opfølgning fra sidste møde
gennemgang af emneliste /hvad skal der arbejdes videre med? - fra listen valgtes her og nu at få Info samt løbende opfølgning omkring Kælkebakken. Det besluttedes løbende at holde opdatere emnelisten og fremover sætte den på som selvstændigt dagsordenspunkt.Ydeligere indføres en liste “Emner til næste møde” - begge lister medsendes fremover som bilag til dagsorden.
Sædding Aktivitetsdag i august - torsdag, den 9.4. afholdes oplægsmøde, lokalrådet repræsenteres - aktivitetsdagen sættes på kommende møder som selvstændigt dagsordenspunkt.
drøftelse af forretningsorden - Årsmøde ændres til Generalforsamling, åbne møder ændres tillukkede møder. Sættes på næste møde som selvstændigt dagsordenspunkt.

 

ad   5:   Møde med Teknik & Miljøudvalg
den 30. april kl. 8.00 til 9.00 - lokalrådet repræsenteres ved HS & FSC, CBD orientererkommunen herom snarest muligt.

 

ad   6:   Kommende møder med Esbjerg Kommune
LM orienterede om udvalgenes primære arbejdsområder og mødernes nye form.

 

ad   7:   Udløb i Fovrfeld Bæk
HS undersøger, hvori problematiken ligger og tager den op igen på mødet med Teknik og Byggeudvalget den 30.4.
CBD orienterer Hjerting Posten om, HS er lokalrådets kontaktperson. 

 

ad   8:   Sædding bibliotek
mulig nedskæring?
- det besluttedes at etablere en arbejdsgruppe med HS, LM & CBD for, om muligt i samarbejde med Sønderris Lokalråd, Guldager Lokalråd & Hjerting Borgerforening, at igangsætte en opmærksomhedskampagne til bevarelse af Sædding Bibliotek. Oplægsmøde med afdelingsleder Poul Høst Pedersen, Sædding Bibliotek søges afholdt i slutningen af april, medhenblik på efterfølgende samarbejdsinvitation til øvrige samarbejdspartnere  primo maj.
Sættes på kommende møder som selvstændigt dagsordenspunkt.

 

 ad 10:Høringssvar til kommunens to henvendelser
udskoling - det besluttedes ikke at sende ikke høringssvar samling af specialklasser - det besluttedes ikke at sende ikke høringssvar
CBD orienterer Ole Jacobsen, da han har fremsendt forslag til høringssvar.


ad 11:   Kommende mødedatoer
maj - onsdag, den 6. maj kl. 16.15 på Lises kontor, Sædding Centret
juni - onsdag, den 10. juni kl. 16.15 på Lises kontor, Sædding Centret

 

ad 12:   Opsætning og indvielse af kikkert ved mennesket ved havet
fredag. den 17. april kl. 13.00
[FSSN deltog fra kl. 17.45]
Kommunens nyindretning af området med nye bænke, borde og affaldsspande skrider hurtigt frem - Lokalrådet repræsenteres med bredest mulig deltagelse i indvielsen - CBD orienterer Lars Reinau, Vej og Park - som opfordres til snarest muligt at kontakte HS for aftale om det praktiske. 

 

ad 13:   Indvielse af hundeskoven
lørdag, den 18. april kl. 11.00 til ca. kl. 13.00
[FSSN deltog fra kl. 17.45 og orienterede lokalrådet om status på forberedelserne]
Arrangementet er praktisk på plads - annonce og presseorientering rundkastes til lokalaviserne

  • Dorthe Odefey fortæller om Hunde-takt-og-tone
  • yderligere 100 pølsetaloner printes, så i alt 300 stk. gratis pølser kan udleveres fra pølsevognen ved hundeskoven.
  • kommunen opsætter skiltning inden da
  • cocio er kontaktet om mulighed for gratis udlevering med pølser
  • invitation sendes til til Vej og Park
  • nøgle til bom lånes af kommunen
  • megafon lånes på Ådalskolen
  • Pølseomkostningerne og lign. deles mellem de 3 aktører - anslået ca. kr. 5.000 til lokalrådet
  • hertil kommer centrets egne aktiviteter i hunderegi.

ad 14:   Mødereferat af møde med Teknik & Miljø
tirsdag, den 24. marts
[FSSN deltog fra kl. 17.45]
Gennemgang af Kommunens referat, som opfylder lokalrådets forventning.
FSC orienterer kommunen, og følger løbende op indholdet - lokalrådet orienteres efter behov.
 

ad 15:   Eventuelt
[FSSN deltog fra kl. 17.45]
fremtidig tilgang til og arkivering af lokalrådets tidligere korrespondancer
- LM har kopier af forudgående kommunikation til evt. dokumentationsbrug. 
orientering om kommunens nye Lokalrådspulje -FSSN fremsender tidligere bruge topgaveforslag, som nu evt. kan komme i betragtning via den nye pulje.
Sættes på kommende møde som selvstændigt dagsordenspunkt.