Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd,  den 15. januar 2009 kl. 16.00 - 17.00 i Centerkontoret,  Sædding Centret.


Deltagere: Ole Jacobsen, Sonja Grønbjerg, Lars Mogensen, Lise Retbøll.
Fraværende: Sarah Nørris Christensen.  
 

1. Godkendelse af referat fra mødet i december 2008.

Referatet godkent.

2. Siden sidst.

Lise har skrevet til "Teknik og Forsyning" i kommunen for at sikre flere bybusser til Sædding-området og Sædding Centret. Buslinje 8 bliver dog bevaret.

Sonja ønsker ikke at udvidelsen af Dyrehaven gennemføres, og ønsker vandstanden sænket.

Der er meget debat om lukningen af den lokale brandstation. Der skal bygges en ny, og den kan lige så vel ligge her!

Biblioteket er reddet i første omgang, men andre lukker. Sædding Bibliotek bør udvides med nye tilbud, f.eks. lektiecafé.

3. Økonomi

Lars har problemer med Sydbank, der ikke er særlig meddelsomme. Der kommer styr på kontoen inden længe.

4. Verserende opgaver

Dyrehaven: Sonja skriver høringsvar til lokalplanen, og underskriver sig som medlem af lokalrådet, dvs. ikke på rådets vegne, da der ikke er flertal herfor.

Bustrafik: Lise har skrevet til formanden for Teknik og Forsyning.

Cykelstier: Parkvej er fuld af huller. Lars skriver til kommunen herom.

Sædding Skoles ombygning til plejecenter: Information mangler! Hvad skal der ske? Ombygningen kan have store konsekvenser for lokalområdet.

Trafikregulering: Vi har tidligere talt om krydset Parkvej/Gl.Vardevej. Der skal kigges på farlige højresving og hvor længe der er grønt.

Mødet med kommunen den 14. april 2009 kl. 16.00: Til vores møde med økonomiudvalget skal vi have et mødelokale. Lise skaffer mødestedet kl. 15 - 18.

Biblioteket og fremtiden: Skal udbygges med nye tiltag, f.eks. lektiecafé.

Sædding og pressen: Vi får en fin dækning i lokalpressen.

Udbygning af Fiskeri- og søfartsmuseet
: Vi mangler information. Vi kunne evt. besøge museet en dag for at høre noget om deres planer?

5. Fordeling af opgaver.

Se punkt 4.

6. Tidsplanlægning.

Den 14. april skal vi mødes en time før mødet, dvs. kl. 15.
Næste møde er den 19. februar kl. 16. Sted mangler!

7. Eventuelt.

Intet.