Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 19. februar 2009 kl. 16.00 - 17.15 i Centerkontoret, Sædding Centret.

Afbud fra Sarah Nørris Christensen

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet godkendt. Referenten bør i højere grad udspecificere opgaver med navnet på de ansvarlige.

2. Siden sidst

Lars har fået styr på økonomien. Penge fra kommunen er nu gået ind på kontoen. Desuden har han arbejdet med cykelstien på Parkvej samt holdt kontakt med støttegruppen for Sædding Brandstation. Lars sender skrivelsen som de har lavet videre til bestyrelsen.

Sonja har arbejdet med dyreparken og rundkørslen, og har som noget nyt kigget på fortov et ved Fovrfeld Plejehjem.

Ole har kigget på de 10 mio. kr., som er tilgængelig til fordeling mellem lokalrådene, hvis man altså søger.  

3. Opfølgning på diverse aktiviteter

Lars har fået svar fra Vej & Park, som lover reparation af cykelstien på Parkvej i løbet af foråret.
Lars skriver notat til mødet med Vej & Park ang. cykelstien og krydset ved Gl. Vardevej.

Sædding Brandstation: Vi reagerer når vi kender kommunens udspil. Lars holder kontakten til støttegruppen.

Sonja skriver notat til møderne ang. rundkørslen, dyreparken samt fortovet ved Fovrfeld Plejehjem.

Lise har fået svar på buslinjerne til Sædding: ”Vi skal nok huske jer”.
Forslag om blomsterkummer og forskønnelse af området ved Sædding Centret / Tarphagevej. Lise skriver notat herom til mødet med Vej & Park.
Povl fra biblioteket overvejer vores forslag om lektiecafé og søndagsåbent.
Lise finder en mulig dato til et møde med Morten Hagen og sender det til bestyrelsen.

Ole har ikke fået svar om plejehjemsbyggeriet ved Sædding endnu.
Fiskeri & søfartsmuseet har planer om udbygning for 105 mio. kr., og har fået lovet 10 mio. af kommunen i 2010.
Posthuset skal flytte, men hvorhen?

4. Møderne med kommune – planlægning og deltagere?

Mødet med Park & Vej er den 19. marts, og Ole og Sonja deltager. Alle skal huske at afleverer deres notater – se punkt 3.

Mødet med økonomiudvalget: Lise har reserveret Mødestedet, og vi mødes alle en time før mødet. Lars holder kontaktet med kommunen om mødet, deltagere m.m., og kontakter Café Dronningen ang. kaffe, ostemad og frugt.

5. Nye opgaver?


Ole foreslog at lokalrådene burde mødes, f.eks. en gang årligt.

Lise ønsker aktiviteter, bålpladser m.m. på stranden samt en lille sø/skøjtebane ved Sædding Centret.

Der er generelt mangel på legepladser og –områder i Sædding/Fovrfeld. Ole finder rapport frem om emnet.

6. Eventuelt


Intet.