Referat af møde i Sædding/Fovrfeld Lokalråd, onsdag den 2. december 2009 kl. 17.00 – 19.15

 

Deltagere: Ole Jacobsen, Lise Retbøll, Sonja Grønbjerg og Lars Mogensen.


1.  Siden sidst
Lokalrådene var generelt gode til at agere politisk under kommunalvalgkampen. Der var bred opbakning til lokalrådene fra lokalpolitikerne.
Der skal udpeges en person fra lokalrådene til Esbjerg Byfond. Ole indstilles, og Lars sender indstillingen til kommunen.
Forslag om byvandring i Sædding-området.

 

2. Handlinger og perspektiver
Sonja arbejder for et lokalråd i Guldager, og der var diskussion om hvorvidt disse to lokalråd evt. skulle sammenlægges/samarbejde. Der var ikke tilslutning hertil.
Der er store problemer med trafikken omkring Parkvej. Der er kommet borgerhenvendelser omkring:
•    Problemer ved krydset ved Sædding Centret. Stor mængde trafik gør livet surt for beboerne deromkring.
•    Der mangler et fodgængerfelt ved plejehjemmet.
•    Det er farligt/chikanerende med pludselige brosten på cykelstien ved tanken.
•    Den fælles cykel/gangsti ved Gammel Vardevej er stærk problematisk. Alt for mange forskellige trafikanter på et meget smalt område. Problemet fortsætter på Spangsbjerg Kirkevej.
Lokalrådet sender en indstilling til kommunen. Lars laver et udkast.
Handlingsplan omkring det fremtidige arbejde: Lars og Lise arbejder sammen om et udkast.
Der er problemer med huller på stien fra Norddalsvej til Eriksensvej. Derudover er fortorvet på Norddalsvej i dårlig stand.

3.  Generalforsamlingen den 21. januar.
Lokalrådets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 21. januar 2010 kl. 19.00 på Mødestedet i Sædding Centret.
Vi starter med kort rundvisning i Sædden Kirke. Lise skaffer rundviser (præst, menighedsråd, andre?).
Lise sørger for at reservere mødestedet.
På generalforsamlingen skal vi have beretning, perspektiver, økonomi og valg. Da bestyrelsen er valg for to år, skal vi finde et par stykker der er på valg denne gang.
Ole og Lars udarbejder annonce til Hjerting Posten.

4. Temaaften om Sædding
Lise arbejder videre med byvandring med Jørgen Dieckmann Rasmussen.
Temaaften med Henrik List?

5. Andet emne
Er behandlet under punkt 1 og 2.

6. Økonomi.
Lokalrådet har ca. 7.500 kr. tilbage i 2009. Vi har haft få udgifter, og kan godt tillade os lidt mere, f.eks. til vederlag til foredragsholdere o.lign.

7. Evt.
Tak for god mad og drikke.