Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd den 4. december kl. 17.00 i Sædding Centret.

1. Siden sidst
Ole har haft kontakt med pressen. Lars har haft kontakt med kommunen.

2. Lise præsenterer sig - suppleanter?

Kresten Plauborg, Åtoften 61, er indtrådt som suppleant i rådet.
Lise Retbøll fortalte om sig selv og sit arbejde.

3. Biblioteksaftalen med indlevering af borgerønsker/borgerinitiativer osv.
Ole tager kontakt til Poul for at få udmøntet den mundtlige aftale om en postkasse på biblioteket, hvor der kan afleveres forslag og kommentarer til lokalrådet.

4. Fast mødested
Vi kan altid mødes i Mødestedet. Lises kontor i centret er også en mulighed.

5. Økonomi
Lars har haft kontakt med kommunen. Vi får et mindre tilskud i 2008, og 8.000 kr. i 2009. Lars opretter foreningskonto i Sydbank.

6. Hjemmesiden - udvikling og præsentation
Lars’ forslag vel modtaget. Visionstemaerne fra det stiftende møde mangler. Der skal være en masse lokale billeder, evt. også årstidsbestemt. På forsiden skal der være en velkomst af Ole, der præsenterer lokalrådet. Adressen www.saeddinglokalraad.dk blev besluttet.

7. Annonceringer
Vi skal ses. Jydske Vestkysten har fokus på Sædding-området en gang hver 14. dag, og der skal vi være synlige.

8. Mødekalender 2009 - forslag
Det blev besluttet at der holdes møde den 3. torsdag i måneden kl. 16.00. Følgende mødedatoer for 2009 vedtaget: 15. januar, 19. februar, 19. marts, 16. april. Næste møde den 15. januar bliver på Lises kontor kl. 16.00.

9. Andet

Følgende sager blev diskuteret:
•    Biblioteket i Sædding skal bevares og udbygges. Ole tager kontakt til Kurt Øland, og har mandat til at sende støttebrev for biblioteket på vegne af lokalrådet.
•    Rundkørsel på Tarphagevej er lille. Mudder ved plejehjem. Ole kontakter kommunen om disse to sager.
•    Busruter til/fra Sædding. Evt. skilte op i centret.

10. Eventuelt
Intet .