Referat af lokalrådsmødet tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 15:00.

Fraværende: Hans Jørn Christensen.


Dagsorden:

1.    Godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.
    
    Ingen kommentar til tidligere referat.


2.    Generalforsamlingen d. 17. 4. 2018.

    Det gik godt.
    Lise Retbøll næstformand sørgede for formandens beretning blev aflagt, da
    Holger Schrøder var sygemeldt.
    Ordstyrer Preben Retbøll styrede generalforsamlingen i ro og fordragelighed.


3.    Konstituering.

    Holger Schrøder på valg som formand. Genvalgt.

    Poul Erik Mølgaard blev erstattet med Jarl Thiesen, som overtager sekretær
    jobbet.    4.    Fourfeldt Bæk og Strand.

    Holger Schrøder og Freddy Sterndorf Christensen skal til møde med økonomi-
    udvalget vedr. proces med Helhedsplanen for Sædding – Fourfeldt lokalråd.

    Lokalrådet vil  have fokus på problemerne med forurening af Fourfeldt Bæk,
    og udledning af forurenet vand tæt på badegæsterne på Sædding Strand.

    Der er problemer med vandstanden i Fourfeldt Bæk, på strækningen fra Parkvej
    til Sluse-    portene og ud i Dybet.

    Lokalrådet vil have en opfølgning på, hvad der er sket, og hvornår man for-
    venter en bedring, og en løsning på problemerne.

    

5.    Parkering, salgsboder m.v. ved Mennesket ved Havet.

    Det er bemærket, at i højsæsonen er der trængsel og svært at få en parke-
    ringsplads ved ” Mennesket ved Havet ”.

    Der parkerer mobile isbiler, som optager en del plads. Kan de ikke erstattes
    af et stationær ishus, som ikke optager så meget plads.

6.    ”Historisk Sti”  Der ansøger vi byrådet om penge.

    Lokalrådet er i gang med tilbudene på bedre skiltning af den ”Histo-
    riske sti ” på Sædding Strand. Man er ved at prøve på at skaffe pengende til
    projektet.
    
    Holger Schrøder tager det med til økonomiudvalgs møde.

7.    Regnskab v. Freddy Sterndorf Christensen.

    Afleverede regnskab til godkendelse.

    
8.    Næste bestyrelses møde:

    Torsdag den 7.6.2018 klokken 15:00, hos Lise Sædding Centret.


9.    Evt.


A.    Biblioteket i Sædding Centret har vi et godt samarbejde med, og som løser
    mange opgaver i vores lokalområde. Men servicen og aktiviteterne er væsent-
    ligt forringet, efter de store     nedskæringerne for et år siden.

    Lokalrådet er bekymret over den udvikling, og vil høre, hvad der kan gøres
    sammen med     Esbjerg Kommune, for at sikre aktiviteter og ordentlig biblio-
    teksservice.

B.    Mountenbike bane indvies den 09. 06. 2018.
    Adressen er Fyrparken 1H, 6710 Esbjerg V.
    
C.    Holger Schrøder og Lise Retbøll er ambassadører for nye tilflyttere til byen.


D.    Invitation til dialogmøde med entreprenør og lokalrådene afholdes på Vade-
    havscentret, Okholmvej 5, V. Vedsted 6760 Ribe.


E.    Når det regner, kan vandet ikke løbe væk fra tunnelen ved Norddalsvej / Four
    feldtstien.
    Freddy Sterndorf Christensen tager kontakt til Kommunen.

    
F.    Ældre ”løber” fra Plejehjemmende (tages op på næste bestyrelses møde ).