Referat af lokalrådets møde onsdag, den 13. januar 2016 kl. 16.15 i TRÆFPUNKTsæddings lokale, Sædding Centret

Tilstede: Lise Retbøll [LR], Freddy Stendorf Christensen [FSC], Lars Mogensen [LM], Claus Brinch-Danielsen [CBD] [referent]
Afbud: Holger Schrøder [HS]

1: Referat af lokalrådsmødet den 17.12. til godkendelse:

Referatet godkendtes uden kommentarer

2: Siden sidst

Herunder tilbagemeldingerne fra formand for Miljø & Teknik, John Snedker efter mødet i december
LR kommenterede på Fyrpasserboligens status som SAVE 5’er - sagen henlægges
I forb. m. Kommuneplansændringen vedr. Tarphagevej / Neptunvej genfremsendes det tidligere fremsendte høringssvar inden fristens udløb - HS og LR ta’r sig af det.
Lokalrådet har bemærket intentionen om bevarelse af den åbne adgang og udsigt langs Sædding Strandvej i Kommuneplanen 2014-2016 for lokalområder.
LR har modtaget oplæg Udvikling af attraktivt Bymiljø og Friluftsaktiviteter i Esbjerg, materialet gå på runde blandt lokalrådsmedlemmerne for kommentarer - startende ved FSC, som efterfølgende tilbagelevere LR - punktet sættes på opfølgningslisten, så oplægget kan behandles på et kommende lokalrådsmøde, når alle lokalrådsmedlemmer har set materialet.

3: Økonomi

LR orienterede om saldo kr. 25.800 inkl. x-traordinært tilskud kr. 15.000 fra Esbjerg Kommune øremærket til pilotprojekt for Historisk Sti.
Ordinært tilskud for 2016 er endnu ikke modtaget. LM udarbejder oplæg for regnskabsaflæggelse til generalforsamlingen.

4: Sædding bibliotek - status efter 1. januar 2016

Der arrangeres fælles frokost for lokalrådet og Sædding Biblioteks medarbejdere den 26.1. kl. 13.30 - HS kontakter Poul Høst Pedersen og aftaler det praktiske.
HS foreslår at lokalrådet mødes med bibliotekets medarbejdere og brugergrupper ultimo februar for at høre om den nye bibliotekstrukturs evt. indvirkning på de respektives aktiviteter.
HS kontakter snarest muligt Poul Høst Pedersen for at aftale nærmere om det praktiske.

5: Aktivitetsdag Sædding - styregruppens egen evaluering

- er tidligere rundsendt til lokalrådet
Grundet HS’ forfald udsættes punktet udsættes til førstkommende lokalrådsmøde. LR gav udtryk for positiv indstilling m.h.t. evt. afvikling af bagagerumsmarked i centerregi.

6: Fremtidig kollektiv trafik i Esbjerg Kommune

HS orienterer om workshoppen
Grundet HS’ forfald udsættes punktet udsættes til førstkommende møde.

7: Historisk Sti

Status: HS har forgæves søgt kontakt til Jørgen Dieckmann Rasmussen.
Det videre forløb: Arbejdsgruppen afventer JDRs tilbagemelding
Grundet HS’ forfald udsættes punktet udsættes til førstkommende møde.

8: Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag, den 14. april kl. 19.oo - LR kontakter snarest muligt Sædden Kirke for mulige lokaler.
HS foreslår en form for workshop om Historisk Sti. Det diskuteredes om en af de forhåndsaftalte bydelsvandringer med JDR evt. kan bruges som oplæg til workshoppen.

9: Punkter overført fra opfølgningslisten

A: Hjemmesiden - lokalrådets medlemmers fremsendte oplæg og det videre forløb. LM opdaterer snarest muligt efter 1. februar
B: Status på Lokalrådets informationsark. LR orienterede om, HS nu ønsker lokalrådsinformationerne udsat til umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
C: Kommunens Lokalrådskonference lørdag, den 30. januar. Lokalrådet afventer HS tilkendegivelse vedr. evt. deltagelse - derudover deltager CBD. CBD sørger for tilmelding snarest muligt.
D: Tilbagemelding fra kommunens Landdistriktskoordinator vedr. evt. mulighed for etablering af Volleyboldbaner og grillpladser langs stranden. Grundet HS’ forfald udsættes punktet udsættes til førstkommende møde.

10: Kommende møder:

onsdag, den 17. februar 2016, kl. 16.15 - TRÆFPUNKTsæddings lokale
onsdag, den 16. marts 2016, kl. 16.15 - TRÆFPUNKTsæddings lokale
torsdag, den 14. april kl. 19.00 - Ordinær generalforsamling [skal der evt. være et lokalrådsmøde umiddelbart forinden?]

11: Punkter til næste møde:

Sædding aktivitetsdag
Sædding Bydelsbibliotek
Fremtidig kollektiv trafik i Esbjerg
Historisk sti
Generalforsamling
Kommunens lokalrådskonference
Tilbagemelding af kommunens landdistriktskoordinator vedr. volleyballbaner & grillpladser
Bikerpark Ådal

12: Punkter til opfølgningslisten:

Historisk sti
Generalforsamling
Bikepark Ådal

13: Eventuelt

FSC orienterede om status på Bikerpark Ådal. De i projektet omtalte 30 km. transportruter er nye informationer for lokalrådet, ligesom lokalrådet ikke mener at have givet tilsagn om aktiv deltagelse i gennemførelse af projektet. Lokalrådet er stadig positiv f.s.v. projektet om 2 baner ved kælkebakken, men ønsker de øvrige berørte lokalråds kommentarer til transportruterne. FSC kontakter MTB Esbjerg snarest muligt.