TRÆFPUNKTsæddings lokale, Sædding Centret

Tilstede: Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Lars Mogensen [LM], Freddy Stendorf Christensen [FSC], Claus Brinch-Danielsen [CBD] [referent]

1: Referat fra seneste lokalrådsmøde

Godkendt med nedenstående kommentarer:
LM mangler stadig kommentarer fra flere lokalrådsmedlemmer for opdatering af hjemmesiden
HS + LR arbejder fortsat på Lokalrådets nye infoark.

2: Siden sidst:

LR orienterede kort om kontakt til kommunen vedr. QR-koder i forb. m. Energistien
- disse vil også kunne kombineres med Historisk Rute. Oplysningerne tages med i projektstyregruppen for Historisk Rute.

3: Bikebane:

Freddy orienterede kort om det afholdte møde med folkene bag Bikerbanen: [ skriftligt referat er tidligere rundkastet til lokalrådets medlemmer]. Der ønskes og arbejdes fortsat på en placering omkring kælkebakken med adgangsstier fra bl.a. Guldager Idrætscenter og klubbens lokale på Sædding gl. Skole. Løbende vedligeholdelse efter anlæg foretages af klubbens selv.
På det foreliggende grundlag kan lokalrådet anbefale, der arbejdes videre med projektet med f. eks. en beboerhøring i nærområdet / borgermøde for brugere af området ved kælkebakken, hundeskoven og campingpladsen.

4: Møde med øvrige lokalrådsformænd:

HS har været til møde med kommunens øvrige lokalrådsformænd.
Der inviteres til Lokalrådskonference 30. januar 2016, med mulighed for at invitere andre interesserede fra hvert enkelt område.
I forb. m. konferencen uddeles en Ildsjælspris efter indstilling fra lokalrådene - konditionerne er endnu ukendte.
Mødet gav umiddelbart indtryk af stor interesseforskelle mellem byrelaterede lokalråd og land-distrikter.
Referat af mødet er endnu ikke modtaget, men HS rundkaster til lokalrådet efter modtagelse.
Lokalrådets forslag om en klar opdeling af hjemmesiden for byrelaterede lokalråd og landdistrikter blev fremlagt og taget til overvejelse.
Den nye struktur i møderne med kommunen diskuteredes. HS nævnte på mødet, at lokalrådet især var tilfreds med det nye tiltag med fællesmøder med Teknik- og Byg. F.s.v. angår mødet med Økonomi-udvalget, kunne mødet ønskes planlagt, så nære lokalråd samledes.

5: Mails vedr. ophavsret :

Lokalrådet har modtaget henvendelse vedr. personlig ophavsret til tekstmateriale udarbejdet i forb. m. en af lokalrådet tidligere udgivet informationsfolder. Det debatteredes, hvorvidt arbejde udført af lokalrådsmedlemmer for lokalrådet kan påregnes påføres den ene eller anden form for “ophavsret /copyright”.
Det besluttedes, fremover at undlade at bruge tekster, hvor der påberåbes ophavsret. Oplysningen tages med i projektstyregruppen for Historisk Rute . LM orienterer snarest muligt vedkommende om beslutningen.

6: Ansøgning til Kommunen om økonomisk tilskud til pilotprojekt for Historisk Rute:

Ansøgning om kr. 15.000 er af HS sendt rettidigt, forhåndstilsagn til pilotprojektet er givet pr. tlf. Endeligt svar forventes efter Økonomiudvalgets møde den 19. oktober. På længere sigt er det hensigten, stien skal udbygges til hele kommunen som et fællesprojekt for samtlige lokalråd i samarbejde med bl.a. Byhistorisk Arkiv, Sydvestjyske Museer og kommunen.
HS er tovholder på projektet over for kommunen. LR og FSC udgør den øvrige projektstyregruppe. Punktet vil fremover være et fast orienteringspunkt om status på kommende lokalrådsmøder.

7: Evt. flytning af møde med formand for Kultur og Fritid, Jakob Lose og bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard:

Oprindeligt var lokalrådet foreslået tre mulige mødedatoer. Den valgte dato viste sig desværre optaget for Jacob Lose, hvorfor i stedet valgtes den 21.10., desuagtet. FSC & LM begge ville være forhindrede i deltagelse. Efterfølgende har det ikke været forsøgt at flytte mødet fra den 21.10. Dermed deltager udelukkende HS, LR + CBD i mødet

8: Punkter til næste møde

Evt. høringssvar til “Oplæg fra regionen vedr. forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi”. Styregruppens egen evaluering af aktivitetsdagen gennemgås.

9: Punkter til opfølgningslisten

Generalforsamling i 2016.

10: Eventuelt:

Næste lokalrådsmøde afholdes, som tidligere planlagt, onsdag, den 18. november kl. 16.15 i TRÆFPUNKTsæddings lokale..