Til stede: Ole Jacobsen, Lars Mogensen, Finn Steendevad-Nielsen, Claus Brinch-Danielsen [referent]
Afbud: Lise Retbøll

1: Referatet fra seneste møde:
Mødedatoen for januarmødet er tilsyneladende refereret forkert

2: Økonomi:
Uændret bortset fra nogle rentetilskrivninger og gebyrtræk.

3: Brochuren/ Hjemmeside / Brevpapir –oplæg er tidligere tilsendt lokalrådet:
Oplægget foreslås ændret til en mere læsevenlig i den beskrivende text.
Trykningen udsættes til en evt. opdatering af rådets medlemmer efter generalforsamlingen.
Brevpapiret opdateres som Wordskabelon og lægges i delemappen på Dropbox. Lokalrådet vil fremover tilstræbe at benytte skabelonen ved henvendelser “ud af huse”.

4: Plancheudstilling – Hvem gør hvad?:
Sædding Centret er officiel låner af de 2 plancher, som er ophængt.
Presseomtalen afventer centerchefens kommentarer.

5: Sædding Netværk – briefing og beslutning om evt. involvering:
Lokalrådet er - som eneste organisation i området - repræsenteret i arbejdsgruppen ved Ole Jakobsen.
Der arbejdes hen mod en aktivitetsweekend for alle frivilligheds- & fritidsaktører i hele Sædding-, Fourfeldt- og Ådalsområdet den 22.-23. august.
Henvendelse rettes til mulige interessenter som f.eks. enkeltpersoner, foreninger, menighedsråd, erhvervsvirksomheder og lign. med henblik på et oplægsmøde den 5. februar.
Aktiviteterne forventes afviklet i og omkring Sædding Centret - Punktet tages op som fast orienteringspunkt på kommende lokalrådsmøder frem til sommer.

6: Hundeskoven – plan for dagens afvikling – ansvar o. l:
Den foreslåede dato, lørdag, den 14. februar afvikles i forvejen tøndeslagning i Sædding Centret med forventeligt mange deltagere. Finn klarer af med Lise om den videre planlægning.

7: ”Boldpris-ideen” – til en borger / forening / institution i området?:
Den grundlæggende idé bag bolden omtaltes, det videre forløb afventer HjertingPostens tilbagemelding om deltagelse.

8: Kurset i Kolding den 10. 12. på IBC:
Ole Jacobsen orienterede om sin deltagelse og udbytte i dagsseminaret "Oplevelser, Events og Storytelling.”

9: Mulig forurening i området:
Oplevelsen af forurening i det våde område, er videregivet til byrådsmedlem Sarah Nørris, lokalrådet afventer hendes tilbagemelding. Såfremt der er tale om en egentlig forureningskilde, vil det være problematisk for gennemførelsen af Esbjerg Strandprojektet. Lokalrådet følger op på kommende møder.

10: Høringsvaret til Esbjerg Kommune vedr. skolesammenlægning:
Lokalrådets høringssvar er rettidigt afsendt og kommunen har kvitteret for modtagelsen. Valg aaf forældrerepræsentanter til den nye, fælles skolebestyrelse foretages i april/ maj - lokalrådet har indstillet en kandidat fra lokalområdet til suppleringsvalget i august.

11: Kælkebakken:
Lokalrådets hidtidige henvendelser til kommunen har desvære endnu vist sig resultatløse. Hvordan kommer lokalrådet videre? Lokalrådets afventer svar på henvendelsen til Ådalens Camping med henblik på en fælles
indstilling i forb. m. lokalrådets årlige møde med Vej og Park. Evt. mulighed for opsættelse af Skilift?: Lokalrådet har modtaget et forslag om etablering af stilift.

12: Vedtægtsændringer:
Lokalrådet arbejder på forslag til justering af vedtægterne til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling, og endelig vedtagelse på en x-traordinær generalforsamling, varslet til afholdelse umiddelbart i forlængelse af denne.
Punktet tages op som selvstændigt punkt på det kommende lokalrådsmøde. Arbejdsgrundlag udarbejdes og rundkastes til lokalrådets kommentarer.

13. Generalforsamling:
Førstkommende lokalrådsmøde sættes generalforsamlingen på som et selvstændig punk - under punktet skal der bl.a. tages endelig beslutning om: Mødested / alternativ 
Mulighed for indlæg ved Jesper Holstener Larsen, Landdistriktskonsulent og fundraiser
Dirigent [måske Jesper ka’ være en oplagt mulighed?]
Hvem er på valg?
Invitation evt. rundsendes via www.sædding.nu
Ole kontakter HjertingPosten vedr. omtale af lokalrådets arbejde det forløbne år.

14: Evt:
CBD kontakter snarest Byrådssekretariatet vedr. genindtrædelsen i lokalrådet.
LM omtalte Mågehøjen er erklæret ren og må benyttes af offentligheden formentlig fra 2016 - åbningen kan evt. give lokalrådet anledning til synlighed i forb.m. en mulig event - emnet tages op på et kommende møde i foråret.

15: Næste møde:
Lokalrådet mødes næste gang 9. februar kl. 17.00 på Lises kontor.