Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, tirsdag den 16. august 2016 kl. 16.30 på Centerkontoret, Sædding Centret

Deltagere: Holger Schrøder, Lise Retbøll, Poul Erik Mølgaard, Freddy Stendorf Christensen og Lars Mogensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Lise har sørget for, at opslagtavle er opsat i Sædding Centret.
Vi har ikke hørt noget fra skolebestyrelsen endnu vedr. sikre skoleveje. Lars og Poul Erik er stadig ansvarlige, når der sker noget.
Kommunen er opmærksomme på Jørgen Koeds bemærkninger om manglende afmærkning af cykelsti på Hjertingvej.
Aktivitetsdagen i Sædding er skrinlagt i år til fordel for en dansedag i Sædding Centret.

2. Projekt historisk sti
Der har været afholdt møder med Jørgen Dieckmann, men han mangler stadig at gå turen for konkret at kunne sige mere. Et skilt alene kommer til at koste 2.500 kr (A3-størrelse) + 650 kr. i opsætning. Afmærkningspæle koster 900 kr. stykket. Der skal derfor søges fonde, og det haster lidt, da mange har ansøgningsfrist snart. Skilte ved Mindelunden og Gravlunden er dog allerede opsat af Esbjerg Kommune.
Holger kontakter Jørgen snarest.

3. Sædding Strand, volleyballnet og grillpladser
Der er opbakning til opsætning af volleyballnet på vores anviste sted på Sædding Strand. Dog har vi fået at vide, at det kræver en dispensation fra kystdirektoratet, hvilket kan tage op til et halvt år. Vi satser derfor på en opsætning tidligt i 2017.
Der kommer nogle ekstra borde op ved De Hvide Mænd, men på grund af brandfare kommer der ikke en fast grill.
Der er stadig problemer med parkering, også på grund af mange ulovlige autocampere, der overnatter på den lille parkeringsplads. Der kunne måske gøres mere for at forhindre ulovlige overnatninger, f.eks. ved at lave specifikke autocamper-parkeringsfaciliteter i området mod en lille betaling?

4. Kælkebakken, status
Trappen på Kælkebakken bliver sat op i uge 37. Ansøgninger om grillhytte og mountainbikebane skulle være undervejs.

5. Kommunens lokalrådsmøde d. 20. juni 2016
Vi blev ikke inviteret til dette møde, hvilket naturligvis ikke er i orden. Lokalrådet forventer at blive indkaldt fremover, hvilket vi også har fået lovning på.

6. Opsætning af antennemast i Krebseparken
Udvalget har besluttet at igangsætte en ny høring, da billedmaterialet på den oprindelige sag ikke var god nok. Den nye høringsfrist er den 7. september. Der er stadig stor modstand mod opsætningen i området, og lokalrådet vil derfor gerne arrangere en borgerhøring om sagen inden høringsfristen, så både borgere op politikere kan blive klogere.
Holger kontakter Plan & Miljøudvalget samt repræsentant for teleselskaberne omkring deltagelse – John Snedker bestemmer i første omgang datoren ud fra vores forslag. Lise sørger for lokale. Poul Erik inviterer præsten, som repræsentant for modstandergruppen. Lars sørger for den annoncerende løbeseddel, og lokalrådet sørger i fællesskab for uddeling.

7. Kollektiv trafik
Høringsfristen for den nye plan udløb den 8. august. Selvom vores område bliver fint tilgodeset, er der stadig pensionister og dårligt gående der får længere til nærmeste busstoppested. Lokalrådet opfordrer de politiske partier til at være opmærksomme på dette i den videre behandling.

8. Næste møder
Følgende datoer blev besluttet:
Onsdag den 14. september
Onsdag den 12. oktober
Tirsdag den 15. november.

9. Eventuelt
Lars og Poul Erik har været til orienteringsmøde om den nye sædding.nu-hjemmeside. Det bliver en portal for lokalområdets aktiviteter og foreninger, hvilket er en god idé. Der er dog betaling for foreninger for at få lov til at deltage. Lokalrådets medlemmer kigger på www.sædding.nu inden næste møde, hvor det besluttes om det er brugbart for lokalrådet at deltage.
Byrådet har netop evalueret landsbypedelordningen, som alle foreninger og lokalråd kan benytte sig af.