Referat af lokalrådets møde torsdag, den 17. december 2015 kl. 16.15 i TRÆFPUNKTsæddings lokale, Sædding Centret

Tilstede: Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Freddy Stendorf Christensen [FSC], Lars Mogensen [LM], Claus Brinch-Danielsen [CBD] [referent]
Formand for Esbjerg Kommunes Plan og Miljøudvalg, John Snedker [JS] vedr. pkt. 1

1: Fovrfeldbæk, Planloven & Sædding Centret - v/ John Snedker [JS]:

Fovrfeld Bæk:
Lokalrådets fik ros for det gennemarbejde med høringssvaret til Spildevandsplanen. De planlagte tiltag til begrænsning af forureningen anses for værende indenfor kommunens nuværende økonomiske og fysiske rammer. Plan og Miljøudvalget vil fortsat i indeværende planperiode have fokus på arbejdet og sammenholde med COWIs analyse af problemet.
HS spurgte om lokalrådets forslag om at overføre problemerne med Fovrfeld Bæk fra Visionsplanen til Spildevandsplanen - JS oplyste problematiken nu er indeholdt i kommunens Spildevandsplan 2016-2021.
LR spurgte til muligheden for at benytte den tidligere fælles afløbsledning fra Rensningsanlæg Vest til Udløbsøen ved havnen - JS oplyste, der ikke er kapacitet på nuværende tidspunkt.
CBD spurgte til problematiken med at pålægge lodsejere egenbetaling for spildevandsseparering - JS oplyste, problematiken pt. ikke anses for værende aktuel.
HS spurgte til dimensioneringen af de nye hovedledninger - JS oplyste, den valgte dimensionering, sammen med ny vandseparering, p.t. anses for væren passende.
HS spurgte til, hvordan lokalrådet bedst kan holde fokus på opfølgningen - JS oplyste, man fortsat bør have emnet med på dagsorden såvelinternt som ved kommende forvaltningsmøder.

Planloven:
Lokalrådet spurgte til om ændringen af Planloven evt. kan ændre den almene og unikke adgang til de rekreative områder langs Sædding Strandvejen - JS oplyste, byrådet var splittet, men sagen løbende vil have Plan og Miljøudvalgets opmærksomhed med henblik på bevarelse af områderne til almene formål.
Lokalrådet ønsker løbende information om byrådets stillingtagen.

Sædding Centret:
LR spurgte til kommunens ønske om en supplerende detailhandelsundersøgelse til den allerede udarbejdede masterplan - JS oplyste, masterplanen er et mere overordnet redskab, men den nye undersøgelse bør være mere detail- / brugerorienteret.
CBD spurgte om udvalget indstilling til en evt. ny dagligvarebutik i krydset ved Guldagervej / Tarphagevej - JS oplyste, han p.t. ikke kendte til oplysninger herom.

2: Referat af lokalrådsmødet den 18.11. til godkendelse:

Referatet godkendtes uden kommentarer

3: Sædding bibliotek - det videre forløb:

Punktet overføres til førstkommende Lokalrådsrøde i januar 2016, med henblik på supplerende oplysninger vedr. fordelingen af bemandede timer mellem lokalbibliotekerne og bydelsbibliotekerne.

4: Landsbypedeller:

Lokalrådets tidligere emneliste blev gennemgået med henblik på, om der evt. ka’ være emner, som endnu ikke er foretaget.
Yderligere kontaktes kommunens Landdistriktskoordinator vedr. evt. mulighed for etablering af Volleyboldbaner og grillpladser langs stranden.

5: Punkter til næste møde:

Generalforsamling
Sædding Bibliotek - det videre forløb
Tilbagemeldinger fra John Snedker vedr. åbne arealer lang Sædding Strandvej
Aktivitetsdagens egen evaluering og lokalrådets holdning til evt. fortsættelse af aktiviteterne
Fremtidens kollektive trafik i Esbjerg Kommune.

6: Punkter overført til opfølgningslisten:

Hjemmesidens løbende opdatering

7: Eventuelt:

HS orienterede kort om status vedr. projektet “Historisk Sti”

8: Kommende møder:

onsdag, den 13. januar 2016, kl. 16.15 - TRÆFPUNKTsæddings lokale
onsdag, den 17. februar 2016, kl. 16.15 - TRÆFPUNKTsæddings lokale
onsdag, den 16. marts 2016, kl. 16.15 - TRÆFPUNKTsæddings lokale