Referat af lokalrådets møde onsdag, den 17. februar 2016 kl. 16.15 i TRÆFPUNKTsæddings lokale, Sædding Centret

Tilstede: Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Lars Mogensen [LM], Freddy Stendorf Cheistensen [FSC], Claus Brinch-Danielsen [CBD] (referent)

1: Referat af lokalrådsmødet den 13.01. 2016 til godkendelse:
herunder referat af møde med Bikepark Ådalen 03.02.2016
Begge referater godkendtes uden kommentarer

2: Økonomi

Året 2015 har været omkostningsfuldt, men dækkende gode aktiviteter.
Det x-traordinære tilskud på kr. 15.000 er medtaget særskilt i regnskabet.

3: Sædding bibliotek - status efter 1. januar 2016

LR har modtaget flere kommentarer på centerkontoret vedr. den begrænsede åbningstid. Der henvises til formanden for lokalrådet.
De adviserede opfølgningsmøder med foreningerne afventes - HS kontakter PHP snarest muligt

4: Aktivitetsdag Sædding - styregruppens egen evaluering
- er tidligere rundsendt til lokalrådet
Den tidligere styregruppe foreslås inviteret til et dialogmøde snarest muligt med henblik på en afklaring om mulighed for ny aktivitetsdag i 2016.

5: Fremtidig kollektiv trafik i Esbjerg Kommune

HS orienterer fra workshoppen - materiale er tidligere rundkastet. HS har tilmeldt sig evalueringsmøde 1. marts. Oplægsmødet handlede primært af muligheder og konsekvenser ved en besparelse i størrelsesorden 8 mio. i 2016. Flexbusser, tilkaldebusser og shuttlebusser var på tale, ligesom kvartersdrift på udvalgte ruter på specielle tider. Problemerne er relaterede til busser i det åbne land - herunder “tilbringeruter” til nøglesteder i byen.

6: Historisk Sti

Status: HS har talt med JDR og aftalt, der fremsendes forslag til mødedatoer torsdag, den 18. februar
Det videre forløb: Afventer JDS’ tibagemelding på mulige mødedatoer.

7: Dialogmøde med Vej og Park

lokalrådets emner til behandling + Fovrfeld Bæk
HS + FSC er tilmeldt dialogmødet, som falder sammen med det planlagte lokalrådsmøde.
Lokalrådsmødet flyttes [se under pkt. 11 - kommende møder].
Flg. punkter fremsendes til Vej og Park inden 22. februar:
Volleyboldbaner ved Mennesket Ved Havet
Henvendelse om en privat iskiosk på stedet
Etablering af bålpladser langs stranden
Trafikale problemer på Tarphagevej
Skoleveje
Trafikale problemer ved Højvangs Bageren / Pizzariaet
Status på forlægning af Fovrfeld Bæk
Skiltning og lys ved det nye vejforløb på Hjertingvej
Flytning af Aldi
Status på de nye højderuter

8: Kommunens Lokalrådskonference lørdag, den 30. januar

HS orienterede om deltagelse i konferencen, som ik’ udelukkende var for lokalråd og landdistrikter. Andre foreninger var også inviterede - dagen gav et godt udbytte. Gørding Kommune bruger både hjemmeside, Facebook og strategisk placerede infotavler til synliggørelse af aktiviteter i området. Landdistrikter og lokalråd er ikke direkte sammenlignelige, da lokalsammenholdet er forskelligt.

9: Generalforsamling

Herunder evt. workshop om Historisk Sti. Datoen er sat til torsdag, den 14. april - indvarsles 3 uger i forvejen i Lokalavisen og HjertingPosten og ved opslag Fakta og evt. ved Mødestedet.
På valg er:
CBD - modtager ikke genvalg
HS - modtager genvalg

10: Tilbagemelding fra kommunens Landdistriktskoordinator vedr. evt. mulighed for etablering af Volleyboldbaner og grillpladser langs stranden.

Punktet er sat på til dialogmødet med Vej og Park og afventer tilbagemeldingen herfra, inden projektet evt. tages videre.

11: Kommende møder:

onsdag, den 16. marts 2016, kl. 16.15 - TRÆFPUNKTsæddings lokale
- mødet udsættes til torsdag, den 17. marts kl. 16.30
torsdag, den 14. april kl. 19.00 - Ordinær generalforsamling [skal der evt. være et lokalrådsmøde umiddelbart forinden?]
- punktet sættes på dagsorden til førstkommende møde

12: Punkter til næste møde:

Generalforsamling
- formøde
- dirigent
Møde med Økonomiudvalget
Møde med Teknik og Byg

13 : Punkter til opfølgningslisten:

Historisk sti
Oplæg Udvikling af Attraktivt Bymiljø og Friluftsaktiviteter i Esbjerg - næste på listen er Lars

14: Eventuelt:

Kommuneplanændringen vedr. krydset Tarphagevej / Neptunvej / Granly Allé er med på dialogmødet med Vej og Park den 16.3
LR orienterede kort om arbejdet med Sædding Centrets behovsanalyse. LM spurgte til nabostridighederne på Norddalsvej - ved evt. henvendelse fra pressen henvises til formanden.