Referat af lokalrådets møde torsdag, den 17. september 2015 kl. 16.15

i TRÆFPUNKTsæddings lokale, Sædding Centret

Tilstede: Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Lars Mogensen [LM],
Freddy Stendorf Christensen [FSC], Claus Brinch-Danielsen [CBD] [referent]

 

1: Godkendelse af referat fra seneste lokalrådsmøde den 20. august 2015:
Referatet godkendtes uden kommentarer

2: Opfølgning fra seneste lokalrådsmøde:

Status på økonomi:
LM orienterede om aktuel saldo
Kr. 12.791,75 - andel vedr. Hædersbolden er endnu ik' kommet til fordeling
- 1/3 andel vedr. Hædersbolden anslås til ca. kr. 1.000,-

Sædding Bibliotek:
Mulige datoer for møde med formand for Kultur og Fritidsudvalget Jacob Lose
& bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard
7. eller 14. eller 21. oktober kl. 15 er foreslået
- valgt er onsdag, den 14.10. - HS orienterer Hanne Præst og tilmelder HS, LR, FSC + CBD

Lokalrådets informationsfolder:
Beslutning om udsættelse af trykning til efter generalforsamlingen i 2016
Det besluttedes at ændre præsentationen fra en 4-sidet A5 folder til et A5 løsblad
- HS + LR udarbejder opsætning klar til print snarest muligt.

Historisk cykelrute:
Oplægsmøde med Jørgen Dieckmann Rasmussen
Ansøgning om midler fra Lokalrådspuljen
HS + CBD har holdt oplægsmøde med JDR for oplæg til pilotprojekt indenfor lokalområdets nye
afgrænsning.
HS udarbejder samlet oplæg for ansøgning til Lokalrådspuljen om midler, ansøgningsfristen er senest
30. september

Bikerpark Ådalen:
Oplæg til flytning af banen til Mågehøjen
FSC er blevet kontaktet af Vej og Park, dato for oplægsmøde afventes
- m.h.t. Mågehøjen ka' en evt. flytning af projektet karambolerer med andre kommunale projekter.

Forretningsorden:
Beslutning om endelig vedtagelse eller forkastning af tidligere debateret oplæg
Det fremlagte oplæg godkendtes med tilføjelse af :
Vedr. valg til Lokalrådet:
Suppleanter vælges for eet år ad gangen.
2 personer + 2 suppleanter vælges i lige år [p.t. formand + sekretær]
3 personer + 2 suppleanter vælges i ulige år [p.t. næstformand, kasserer + menigt lokalrådsmedlem].

3: Høringssvar:

Oplæg fra regionen vedr. forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi:
5 stk. trykte xpl. er modtaget og ble' omdelt til gennemgang
- punktet tages op på næste lokalrådsmøde
- høringssvar ska' indsendes inden 2. november.

4: Øvrige henvendelser fra Esbjerg Kommunen:

Kommuneplanændring 2014.22, store udvalgsvarebutikker i Gjesing Kjersing
Kommuneplanændringen tages til efterretning.

Fællesportal for Esbjerg Kommunes lokalsamfund:
Lokalrådet savner en klar og tydelig opdeling mellem Landdistrikter og Lokalråd.
Lokalrådsformænd er inviteret til møde på kommunen 7. oktober, hvor portalen præsenteres
- HS orienterer på dette møde om lokalrådets forslag.

5: Lokalrådets synlighed:
Såvel hjemmeside som Facebookside trænger til en total opdatering
- LM savner konkrete forslag fra lokalrådet om hva' der ska' ud og hva' der ska' ind på
hjemmesiden - Oplæg mailes til LM senest 30. september, Facebooksiden nedlægges snarest muligt.

6: Endelig beslutning om lokalrådets møder frem 31.12:
13. 10. + 18.11. +14.12.

7: Aktivitetsdag, lørdag, den 22.8:
Dagen var ik' den store succes, hverken fra deltager eller besøgendes side.
Aktivitetsdagen gentages tilsyneladende næste år.
Uddeling af Hædersbolden druknede og fik desværre ik' den fortjente opmærksomhed
Styregruppens egen evaluering imødeses.

8: Punkter til næste møde
Evt. høringssvar til “Oplæg fra regionen vedr. forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi”
Styregruppens evaluering af aktivitetsdagen gennemgås.
Orientering om kommunens svar vedr. skiltning på Energistien / Historisk rute.

9: Punkter fra opfølgningslisten:
Infotavler på Energistien - flyttes til næste møde.

10: Punkter til opfølgningslisten:
Generalforsamling i 2016.

11: Eventuelt:
HS orienterede om invitationen til RealDanmarks Ildsjælefestival den 23. september
- invitation er tidligere rundkastet til lokalrådets medlemmer
LR orienterede om status på mulighederne for Sædding Centrets fremtid.

20150917 / CBD