Referat af lokalrådets møde onsdag, den 18. november 2015 kl. 16.15 i TRÆFPUNKTsæddings lokale, Sædding Centret

Tilstede: Holger Schrøder [HS], Lise Retbøll [LR], Freddy Stendorf Christensen [FSC], Claus Brinch-Danielsen [CBD] [referent]
Afbud: Lars Mogensen

1: Orientering om Sædding Bibliotek efter 31.12. 2015

Ved afdelingschef, Poul Høst Pedersen
Interne noter fra møde med Annette B. Lindgaard og Jacob Lose er tidligere rundsendt til orientering
Status på den nye biblioteksstruktur:
PHP orienterede kort om den kommende struktur for Esbjergs Biblioteker:
a: Ubemandede åbningstider fortsætter uændret kl. 7-21
b: Ugentlige bemandende timer reduceres fra 28 til 15 i Sædding: mandage kl. 10-12 + kl. 14-17, tirsdage kl. 10-12, onsdage kl. 14-17, torsdage kl. 14-17, fredage kl. 10-12, lørdage uden bemanding.
c: PHP tiltræder 1.1.2016 som tværgående teamleder for alle bibliotekerne for Kultur og Medborgerskab med fast kontor på Hovedbiblioteket.
d: Lokalebooking foretages via Esbjerg Kommunes centrale bookingportal.
e: Styregruppen for Sædding Aktivitetsdag, søges overdraget til andre [Lokalrådet, Borgerforeningen, Træfpunkt o.a.] med henblik på en evt. fortsættelse af den årlige aktivitet - henvendelse herom fra gruppen imødeses af Lokalrådet.
f: M.h.t. den planlagte borgerinddragelse imødeses ligeledes en henvendelse fra biblioteksbestyrelsen f.s.v. angår oplæg til et fælles orienteringsmøde i første kvartal 2016. Lokalrådet undrer sig over, den bemandede åbningstid i Sædding Bibliotek - med baggrund i såvel befolkningsgrundlag som udlånstal - beskæres væsentligt hårdere end kommunens øvrige
bydelsbiblioteker.
Lokalrådet tager emnet op, når der foreligger en officiel udmelding fra biblioteksbestyrelsen, med henblik på indkaldelse til et beboermøde om borgerinddragelsen.

2: Referat fra seneste lokalrådsmøde:

Referatet godkendtes med følgende kommentarer:
Det manglende oplæg til lokalrådets skrivelse vedr. referatets pkt. 5. efterlystes. LR og HS udfærdiger snarest muligt et oplæg, som rundkastes inden aflevering.

3: Siden sidst:

Forslag til masterplan for Lysningen, nyt boligområde ved Vognsbølparken. Forslag til Masterplan er tidligere rundsendt til orientering. Masterplanen ser interessant ud, men giver umiddelbart ingen anledning til bemærkninger fra Lokalrådet.

Landsbypedellerne mangler arbejdsopgaver: Orientering fra kommunen er tidligere rundsendt til orientering. Henvendelsen er via Træfpunktsædding videresendt til klubber og foreninger i lokalområdet og Vindrosen-de frivilliges Hus. LR undersøger snarest muligt forløbet af lokalrådet tidligere henvendelser vedr. opgaver

Sædding-Fovrfeld Lokalråd: Vedr. kommuneplanændring 2015.38: Lokalrådets svar er tidligere rundsendt til orientering. Lokalrådet har modtaget bekræftelse på, Esbjerg Kommune har modtaget de fremsendte kommentarer.

Notater fra møde i Esbjerg Byhistoriske Arkiv fredag, den 30. oktober 2015: Noter fra mødet er tidligere rundsendt til orientering. HS følger op på projektet. Henvendelse om kommunens tilsagn om kr. 15.000 afventes.

Bikerpark Ådalen: Evt. opdatering af projektet v/ FSC. Der afventes opfølgning fra MTB-Esbjerg på senest afholdte møde. Beskæring af Kælkebakken pågår, trappen forbentes retableret i løbet af vinteren, så den er klar til foråret. Kreaturindhegningen for foden af kælkebakken er tilsyneladende til fare for kommende brugere af bakken. FSC har påtalt problemet over for Vej og Park, som har lovet en afklaring inden snefald.

4: Fovrfeld Bæk

Esbjerg Kommunes vedtagelse af Spildevand. HS har skrevet til John Snedker med henblik på muligt møde om tidsplanen for afhjælpning af forureningen af bækken. Tilbagemelding afventes.

5: Ildsjælspris

Henvendelsen ligger på Lokalrådets hjemmeside og er via Træfpunktsædding videresendt til klubber og foreninger i lokalområdet og Vindrosen-de frivilliges Hus.

6: Mågehøjen

Nyt ungdomsprojekt for området. På baggrund af en artikel i JydskeVestkysten vedr. et ungdomsprojekt på Mågehøjen har HS skrevet til Anders Kronborg vedr. lokalrådets interesse, da Mågehøjen nu ligger indenfor lokalrådet afgrænsning.
F.v.a. angår Mindelundens renovering, satser lokalrådet på, en markering kan kobles sammen med indvielse af Den Historiske Sti i foråret.

7: Sædding Centret

Fastholdelse som Bydelscenter. LR orienterede kort om, Esbjerg Kommune på baggrund af den fremlagte masterplan, har udbedt sig en supplerende analyse snarest muligt. Arbejdet pågår.

8: Forslag om print af dagsorden og bilag og rundkastning inden lokalrådsmøderne

Mængden af info-materiale til lokalrådet er stadig stigende, hvilket medfører et urimeligt højt printforbrug hos lokalrådets enkelte medlemmer. Da materialet kan ikke modtages i printet form diskuteredes muligheden for print og omdeling af relevant materiale i forb. m. fremsendelse af dagsorden for kommende lokalrådsmøder.
Det besluttedes, at sekretæren snarest muligt undersøger muligheden for, lokalrådet registreres som bruger på bibliotekets nye “Kopi og Print”-system, rundkaste koderne og vejledning. Kassereren overfører derefter snarest muligt f.eks. kr. 500 til kontoen. Lokalrådsmedlemmerne kan efterfølgende selv kan printe efter behov. Prints trækkes fra kontoen
med kr. 1,- pr. A4 print i sort/hvidt, kr. 2,- pr. A4 print i farve, evt. fax kr. 5,- pr. A4 side, evt. scanninger er gratis.

9: Punkter overført fra seneste møde:

Evt. høringssvar til “Oplæg fra regionen vedr. forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi”. Oplægget medfører ingen kommentarer fra lokalrådet.

10: Punkter overført til opfølgningslisten:

Generalforsamling i 2016.
Sammenskrift af styregruppens egen evaluering af Sædding Aktivitetsdag imødeses og gennemgås.

11: Eventuelt:

HS har modtaget invitation til interesseworkshop om “Gentænkning af den kollektive bustrafik i Esbjerg Kommune” den 8. december kl. 15.30-18.00 på Esbjerg Conference Hotel.

Hjemmesiden mangler stadig textmæssige opdateringer og udbedring af fejlvisninger. Lokalrådets medlemmer pålægges at gennemgå hjemmesiden inden 30.11. og fremsende konkrete texter til webmaster alternativt sekretæren for opdateringerne - evt. som lønarbejde!

12: Næste møde:

Årets sidste lokalrådsmøde afholdes, som tidligere planlagt, mandag, den 14. december, HC orienterer i mødeindkaldelsen nærmere om mødetid og -sted.