Sted: Centerkontoret, Sædding Centret.

Deltagere: Lise, Sarah, Finn og Lars.

Afbud: Ole.

 

1. Meddelelser / siden sidst

Lise foreslår, at lokalrådet udarbejder en informationsfolder som præsenterer lokalrådet og vores arbejde. Den kan evt. bruges til efterårets foreningssammenkomst. Lise udarbejder et forslag og Sarah (med familie) sørger for tilpasning. Folderen skal trykkes på papir i god kvalitet, og i ca. 500 eksemplarer.

 

2. Økonomi

Ikke de store ændringer siden sidst. Lokalrådet har stadig en god økonomi.

 

3. Projekter og opfølgninger

Se de øvrige punkter.

 

4. Kommentarer til mødet med Materialegården

Finn mødtes med Jørn Madsen den 31. august. Der blev talt om flere mulige forbedringer i vores grønne områder, og der var til begge parters overraskelse ret stor enighed om prioriteterne. Konkret var det dog ikke så forskelligt fra hvad vi er blevet lovet af Vej&Park samt økonomiudvalget tidligere, f.eks. store skraldespande/containere ved ”De hvide mænd”, flere borde/bænke osv., men lokalrådet afventer med spænding udviklingen.

Finn skriver til Materialegården, og efterlyser en mere konkret tidsplan for de forskellige forbedringer, evt. med en kopi til Freddy Madsen.

 

5. Sædding og Ådalen på toppen-aktiviteterne

Finn fremlagde indholdet af en række kommunale materialer, der sædvanen tro indeholder utrolig mange flotte ord, og meget lidt handling.

Folderen om kulturpolitikken i Esbjerg kommune undrede os meget, da Sædding-området var fuldstændig fraværende, på trods af vores mange henvendelser på området.

Sarah udarbejder og sender en henvendelse til Knud Jäger om høringsfasen og inddragelse af lokalrådene.

 

6. Eventuelt

Næste møde er den 18. oktober.