Til stede: Lise Retbøll, Ole Jakobsen, Finn Stendevad-Nielsen, Lars Mogensen, Claus Brinch-Danielsen [referent]

1. Referatet fra sidste møde:
L.M. gav supplerende oplysninger vedr. kommunens nye struktur for lokalrådene - lokalråde afventer kommunens videre oplæg.
En borgerhenvendelse om fortovsbelægningen ved Gravlunden kommenteredes - beboeren får lokalrådets indstiling.
Referatet godkendtes

2. Økonomien lige nu:
Saldo er kr. 16.151,-

3. Diverse nøglesager:
Brochure - kommunens folder om udsatte grupper: Lokalrådet indstiller til kommunen, at fagpersonalet selv har den primære kontakt til målgruppen.
Brochure - lokalrådets egen infofolder: Lokalrådet arbejder på et oplæg til præsentation på mødet i januar.
Brochure - Energistien i Sædding, Fourfeldt: Lokalrådet tidligere oplæg til en opdateret folder om energistien i området foreslåes kommunen publiceret med øvrige energistier som en samlet oversigt over kommunens samlede Energistinet.
Status på de tre foldere sættes på lokalrådets møde i januar.
Plancheudstilling: Kommunens Plancheudstilling om Havneudvidelsen kan leveres til Sædding Centret. Lokalrådet kontakter kommunen vedr. størrelser og antal.
Skolehøring: Formændende for de to skolebestyrelser og lokalrådsformanden har mødtes med henblik koordinering af høringsvar. Lokalrådet og skolebestyrelserne samarbejder videre om høringssvar med henblik på trafiksikkerheden for eleverne og beboerne i de berørte områder.
Sædding Netværk: Projektet CrossRoads søges videreført i andet, frivilligt regi - lokalrådet deltager fortsat i oplægsmøderne - lokalrådet orienteres løbende om status på de kommende møder
Kælkebakken: Efter seneste møde har lokalrådet fotograferet området ved Kælkebakken - L.R. kontakter campingpladsen med henblik på en fælles, fornyet henvendelse til kommunen.
Vedtægterne: Det udarbejdede oplæg til vedtægtsændringer rundkastes - punktet tages op igen på lokalrådets møde i januar.
Sædding Centret (biblioteket): Centret er p.t. meget plaget af tyveri og hærværk i et omfang, der ik' er oplevet tidligere - udendørs bannere flænses og toiletterne tilsvines. Bibliotekets fremtid er usikker, kommunens oplæg er en besparelse på sektoren svarende til et bibliotek. En mulighed for bevarelse kunne måske være at skaffe flere aktiviteter til Sædding Bibliotek og Mødestedet.
Hundeevent fra Sædding Centret til Hundeskoven: Lokalrådet arbejder videre med afvikling lørdag, den 14. februar 2015
- kontakt tages til Campingpladsen for evt. mulighed for et fællesarrangement ved Hundeskoven.

4. Mødekalender for januar - februar - marts - april 2015:
januar: den 21. kl. 17.00 på Lises kontor, Sædding Centret
februar: den 9. kl. 17.00 på Lises kontor, Sædding Centret
marts: den 5. kl. 17.00 på Lises kontor, Sædding Centret
april: den 8. kl. 17.00 på Lises kontor, Sædding Centret
Generalforsamlingen: 24. marts kl. 19.00, Mødestedet, Sædding Centret - lokalrådet arbejder på evt. at finde en interessant indlægsholder som indledning.

5. Inspirationskursus i Kolding:
Lokalrådet sender to repræsentanter til event om oplevelser og storytelling med Frank Panduro den 10. december 2014.

6. Evt:
Den tidligere oprettede Dropbox genaktiveres og evt. manglende invitationer rundkastes til lokalrådets medlemmer.
O.J. orienterede om Fiskeri-LAG.