Møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, onsdag den 23. april 2014 kl. 17.00 i Sædding Centret.

Deltagere: Ole, Finn, Claus, Lars.
Afbud: Lise.

1. Meddelelser/siden sidst
• De billeder, der blev taget til borgermødet, skal offentliggøres. Lars lægger dem på hjemmesiden.
• Referat af sidste ordinære møde: Godkendt.
• Nye borde og bænke omkring Sildesøen: Finn sender pressemeddelelse ud.
• Claus har udarbejdet forslag til logo for lokalrådet. Logoet blev godkendt, og vil fremover blive brugt i det udadvendte arbejde.
• Esbjerg har mistet sine LAG-midler i perioden 2014-2020. Hvad sker der så?
• Fælles lokalråd: Ole orienterede om et fælles lokalråd i Aabenraa.
• Lokalrådsfolder: Ole tænker videre over indholdet.
• Henvendelse omkring handicappedes tilgængelighed på energistien: Var oppe på mødet med Vej & Park – vi afventer deres referat.
• Intern kommunikation: Husk at det skrevne ord virker hårdere.
• Mødet med Vej&Park: Lars orienterede om vores dagsordenspunkter og forvaltningens svar. Lokalrådet afventer referatet.

2. Konstituering
Formand: Ole Jacobsen.
Kasserer: Lars Mogensen.
Sekretær: Claus Brinch-Danielsen.
Næstformand: Afklares på næste møde.

3. Økonomi – status lige nu.
Siden sidst er der brugt penge på annonce op til generalforsamlingen. Lokalrådet har 22.911 kr. til rådighed.

4. Evaluering af borgermødet – herunder en mulig model for en evt. borgerreaktion overfor COOP/Dam-Jensen?
Der sker en masse i området. Flere efterspørger underskriftslister, JV presser på osv.
Ole fremlagde forslag til underskriftsindsamling, som blev vedtaget med følgende plan:
Ole skriver udkast til henvendelse til øvrige interessenter i området omkring opbakning til kampagnen. Claus finder mailadresser til Ole. Lars opretter mailadresse henvendelsen kan sendes ud fra. Claus laver plakater. Underskriftspapirer findes med postkasse i Sædding Centret, og skal derudover ud til butikker o.lign. Vi starter kampagnen 28. april, og den kører frem til torsdag den 15. maj.

5. Fordelingen af punkterne i dagsordenen til kontaktmødet med Økonomiudvalget den 28. april kl. 15
Afbud fra Lise.
Punkt 1: Sæddings udvikling: Ole.
Punkt 2: Trafik og Parkvej: Lars
Punkt 3: Sædding Strand: Finn
Derudover vil Claus fremføre et punkt om Ådalen på toppen under eventuelt.

6. Landsbypedelordningen.
Finn arbejder videre med en ansøgning til Sædding-Fovrfeld.

7. ”Sædding.nu”
Det blev besluttet at Sædding-Fovrfeld lokalråd skal være at finde på portalen. Claus sørger for at oprette login, linke til hjemmesiden samt få Oles kontaktoplysninger op.

8. Evt.
Hvordan holder lokalrådet møder? Er der tid nok til debat? Tages op på næste møde.
Lars opretter mailadresse til Claus.
Næste møder: Onsdag den 21. maj kl. 17.00: Lokalrådsmøde
Torsdag den 19. juni kl. 17.00: Sommerafslutning.
Tirsdag den 26. august: Første møde efter sommerferien.