Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 24. februar 2011 i Sædding Centret

Deltagere: Sonja, Lise, Sarah, Ole, Finn og Lars.

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde
Ole har fulgt op på sundhedsprojektet, og Finn har arbejdet med byvandringen.
Referatet godkendt.

2.    Meddelelser
Sundhedsprojektet: Interviews er næsten færdiggjort, men ellers er informationerne begrænsede.
Byvandring: Dirkman har foreslået den 25. august, men vil have bindende tilmelding og begrænsning på 30 personer. Enighed i lokalrådet om at dette er uacceptabelt. Finn kontakter ham igen, og opretholder han kravene, findes en anden person.

3.    Mødet med Vej&Park
Finn og Lars deltager.

4.    Økonomi
Lokalrådet har modtaget det årlige tilskud fra kommunen, som denne gang er forhåjet til 12.000 kr. Lokalrådet har derfor 19.663 kr. til årets aktiviteter.

5.    Generalforsamling
Enighed om datoen 31. marts. Lise prøver at få en rundvisning, og kontakter Hjerting Posten med henblik på annonce samt omtalende artikel.
Jørgen Koed blev nævnt som muligt bestyrelsesemne.

6.    Sundhedsprojektet
Kommunen ved ikke ret meget selv, så foreløbig ingen aktivitet.

7.    Initiativer
Finn arbejder med en rundvisning på Fiskerimuseet.
Lise arbejder med en aften bag om ”mennesker ved havet”.

8.    Eventuelt
Intet.