Deltagere: Ole, Sarah, Lise, Finn og Lars.

1. Valgtorv i Sædding Centret lørdag den 9. november
Selvom vi mangler endelig bekræftelse fra enkelte partier, forventer vi at alle 9 opstillede deltager. Søren har bekræftet at han vil være ordstyrer.
Der laves plakater samt annoncer i Ugeavisen og Lokalavisen. Lokalrådet og Sædding Centret deler udgifterne til annoncering ligeligt. Lars sørger for hjemmesiden og Facebook.
Der udsendes en pressemeddelelse. Sarah har lavet udkast, og Ole sørger for endelig udsending.
Fra uge 44 opstilles en postkasse på Centertorvet, hvor besøgende kan lægge spørgsmål til politikerne.
Lokalrådet mødes kl. 10.00 den 9. november på Lises kontor. Lokalrådet og ordstyreren udvælger og grupperer spørgsmålene umiddelbart før valgtorvet.
Der opstilles borde, så torvet er klar for partierne kl. 11.00. 5-6 høje caféborde udgør panelet (i skoforretnings-enden). I siderne opstilles firkantede borde til partierne (ét til hver) til deres materialer m.m.
Kl. 11.15 starter selve paneldebatten.
Lise sørger for mikrofoner. Der er headset til ordstyreren og en trådløs mikrofon til panelet/publikum.
Sædding Centret sørger for vand til paneldeltagerne. Kaffe kan købes i automaten for egen regning.
Lise byder velkommen.
Lise og evt. Lars sørger for at mikrofonen kommer rundt til paneldeltagerne og publikum.
Bjarne sørger for at tage nogle billeder undervejs og ellers sørge for ro og orden, hvis det bliver nødvendigt.
Sædding Centret sørger for oprydning efterfølgende.
Lars og Sarah står for gave til Søren (ca. 500 kr.) og Bjarne (ca. 150 kr.). Lise ser på om Lokalrådet kan købe gavekort til Sædding Centret til Søren.

2. Meddelelser
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Sædding.nu: Vi bliver stadig opfordret til at være med på den lokale hjemmeside. Lokalrådet er ikke indstillet på at bruge penge på det.
Mobilmastesagen i Krebseparken: Der skulle blive afholdt et afgørende møde med kommunen senere på året.
Trafikmålingen på Parkvej: Det var nogle uhyggelige målinger, og lokalrådet diskuterede hvad man kunne gøre for at få nedsat hastigheden. Forslag om blinkende hastighedsviser. Vi tager det op med Vej & Park på forårets møde.
Fovrfeldskolen: Skolen mener ikke selv at der er problemer med trafikken omkring skolen.

3. Siden sidst
Energistien: God indvielse. Der er blevet stillet spørgsmål omkring tilgængeligheden for handicappede.
Demokratimøde på Emdrup Kro: Finn deltog, og fremlagde sine betragtninger. Finn fremsender hvad vi i lokalrådet kan bruge.
Landsbypedeller: Finn deltager senere i et møde omkring landsbypedelordningen. Spændende at se om det er noget vi kan gøre brug af, eller om Sædding-Fovrfeld igen havner midt mellem by og land.
Sædding Centret: Intet nyt om biblioteket. Lise deltager i et TV-syd-arrangement den 1. november omkring byrådsvalg og prioriteter.

4. Projekter
Måling af luftforurening: Der står en måler på Gl. Vardevej, men vi ved ikke noget om hvem der indsamler data.
Bybusser: Sarah har svaret på nogle spørgsmål herom, men da ingen andre deltog i undersøgelsen, bliver svarene ikke brugt til noget.
Sædding på toppen: Rolf har fået nyt arbejde, og vi ved ikke hvad der nu sker.
Hjemmeside / facebook: Der skal billeder på fra energisti-indvielsen.

5. Økonomi
God økonomi. Vi bruger en del penge på valgtorvet til november.

6. Næste møde
Vi afholder møde/julefrokost mandag den 16. december kl. 18.00. Lars og Sarah finder et passende sted.