Referat af lokalrådsmøde, tirsdag den 3. maj 2016 kl. 16.30 i Sædding Centret

Deltagere: Holger, Lise, Poul Erik, Freddy, Lars. Sarah Nørris deltog under punkt 1.

Punkt 1: Børne og familieudvalgsmedlem Sarah Nørris vil orientere om hvordan udvalget ser på sikre skolevej imellem Ådalsskolen og Forvfeldskolen.

Sarah oplyste, at der ingen planer er for forbedring af skolevejene i området, ud over de sikringer der skal laves på Parkvej i 2016. Lokalrådet har fået oplyst, at man bør tage punktet op igen i 2017. Sarah oplyste, at konkrete ønsker skal komme fra skoler og forældre, og at man derfor bør tage kontakt til skolebestyrelsen.
Lars skriver udkast til henvendelse til skolebestyrelsen.
Sarah orienterede om skolerne generelt, og diskuterede derudover kort lokalrådets øvrige projekter.

Punkt 2:Referat af Lokalrådsmøde den 17. marts 2016 til godkendelse

Referatet godkendt.

Punkt 3: Generalforsamling 14. april 2016 herunder konstituering

Referatet af generalforsamling godkendt.
Lokalrådet konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen på følgende måde:
Formand: Holger Schrøder.
Næstformand: Lise Retbøll.
Kasserer/sekretær: Lars Mogensen.

Punkt 4: Borgemøde om aktiviteter på biblioteket 18. maj kl. 19.00

Orientering om mødet. Diskussion om hvad der sker med f.eks. IT-hjælp, når frivillige organisationer har ansvaret.

Punkt 5: Kollektiv trafik workshop 10. maj kl. 16.00

Holger deltager i workshoppen. Gentænkning af busnettet er en god idé, men hænger det sammen med den overordnede plan for Esbjerg? Sædding må ikke glemmes.

Punkt 6: Historisk sti status

Jørgen Dieckmann er kommet hjem igen, og Holger kontakter ham med henblik på et møde.

Punkt 7: Dialogmøde med Vej & Park den 14. marts og møde med Teknik & Byg den 1. april

Referater er udsendt. Mødeformen gør, at lokalrådet ikke mener de får ret meget ud af dem.

Punkt 8: Busbetjening Fyrvej m.v.

Holger og Lise besvarer henvendelsen med et ønske om at få udvidet busdriften til Sædding med en time mere om morgenen og en time mere om eftermiddagen.

Punkt 9: Genoptagelse af sagen om antennemaster i Krebseparken

Lokalrådet har samme holdning som sidst sagen var oppe. Lise sender forslag til besvarelse ud.

Punkt 10: Bikepark- Ådalen

Nyt forslag rundsendt. Ændringerne er positive, også for almindelige brugere i området. Lokalrådet ønsker flere oplysninger om bålhuset – Freddy spørger ind til det.

Punkt 11: Bikerbane godkendt af EK samt ny trappe Kælkebakken

Trappen er bestilt og bliver opsat af Esbjerg Kommune.

Punkt 12: Bydelsvandring i Træfpunkt Sædding regi den 11. maj kl. 18.30 og den 6. juni kl. 18.30

Billetsalget er startet. Lokalrådet er ikke med som arrangør, og ønsker ikke at blande arrangementet sammen med den historiske sti.

Punkt 13: Hædersbolden

Lokalrådet besluttede, at trække sig fra projektet.

Punkt 14: Punkter til næste møde

Der er mange ting at følge op på.

Punkt 15: Punkter til opfølgningslisten

Grillplads og volleybane på Sædding Strand: Holger og Poul Erik følger op, hvis vi ikke får en henvendelse.
Lars sørger for hjemmesiden.

Punkt 16. Eventuelt

Aktivitetsdag i Sædding: Lise præsenterede materialer fra Viby-ugen, hvor forskellige aktører kommer med hver deres indslag. Idéen luftes til borgermødet den 18. maj.
Lars laver en lille informations-løbeseddel om lokalrådet til borgermødet den 18. maj.

Næste møde: Onsdag den 8. juni kl. 16.30 i på Centerkontoret, Sædding Centret.