Til stede: Lise Retbøll [LR], Finn Stendevad-Nielsen [FSN], Ole Jacobsen [OJ], Lars Mogensen [LM] (gik tidligt), Claus Brinch-Danielsen [CBD] (referent)

1. Godkendelse af referatet fra seneste møde:
LR følger snarest muligt op vedr. evt. mulighed for QR-koder på afmærkningspælene langs Energistien.
Kælkebakken er desværre endnu ik' beskåret, ligesom trappen endnu ik' er udbedret.
Ingen bemærkninger i øvrigt, referatet godkendtes.

2. Økonomi (Lars) + Hjemmesidestatus:
Saldo kr. 27.200,-. Ca. kr. 5.000 brugt vedr. underskriftsindsamlingen ang. Sædding Centret
Hjemmesiden trænger efterhånden til en grundig opdatering, måske CBD ka’ assistere LM? !

3. Borgmestersvaret efter mødet med Økonomiudvalget:
Borgmesteren har svaret på lokalrådets henvendelse efter forårets møde med Økonomiudvalget. Svaret er taget til efterretning med henblik på kommende møder med kommunen.

4. Sædding Centret lige nu:
Ejerforeningen arbejder videre med oplægget til masterplan, ligesom kommunen skal høres om oplæg til ny lokalplan.
Kontakt til centret fra Rybners, som er interesserede i en arbejdsgruppe af studerende for unge om, hva' der ka' være tiltrækkende for både denne gruppe og f.eks. unge familier med børn.

5. Trafikmødet:
LM har umiddelbart efter mødet med embedsmændene rundsendt fyldigt referat. Mødet var forløbet i en meget positiv atmosfære, ligesom embedsmændene var meget lydhøre for de lokale indlæg og kommentarer.
Endeligt oplæg til høring forventes udsendt fra kommunen primo oktober.

6. Enggårdsvej + Bosætningskoordinatorkontakten og fotografering på Energistien:
Med den stadig stigende gennemkørselstrafik i begge retninger på Enggårdsvej, hersker tilsyneladende stor tvivl om fortolkningen af skiltningen ved chikanen ud for Eng Allé. Den gennemkørende trafik i sydlig retning skaber oftere og oftere problemer, når trafikanterne ved Gravlundvejs udmunding skal ud på Hjertingvej.
Uklart om der menes "Gennemkørsel forbudt" eller "Indkørsel forbudt for andet end busser” og om f.eks. indkørsel til Gravlunden er tilladt? (se billede I & II på side III). FSN kontakter politiet med en opfordring til en mere entydig skiltning, og evt. periodisk politikontrol på Gravlundvej.
Kommunens bosætningskoordinator har kontaktet lokalrådet og har været med på en guidet PR-tur i området. Foreløbig text er modtaget - brugsret til billeder taget på turen tilstilles lokalrådet til evt. eget PR-brug.

7. Projekter – Sædding Strand – Sædding netværk - Energistien (handicapvenlighed) - Kælkebakken - Landsbypedel - Sønderris´ mødeinvitation:
Kommunens udsendte projektmateriale vedr “Esbjerg Strand” ser interessant ud, lokalrådet følger løbende udviklingen.
Hjemmesiden / portalen www.sædding.nu opdateres løbende med frivilligheds- og fritidsaktiviteter. CBD er kommet med i styregruppen, som står for det praktiske omkring siden. Der konstateres løbende øget trafik til siden.
Det er er tanken, efter Nytår, at opfordre interesserede i Fourfeldtområdet til også at lægge deres oplysninger på siden.
Projekt “Sædding og Ådalen på Toppen” kører på de sidste måneder i kommunalt regi. Frivilligkoordinatoren må desværre forventes at skulle fratræde med udgangen af oktober. De mange opståede aktiviteter frygtes opsplittet og forsøges videreført af de implicerede aktører, men nogen overordnet koordinering vil nok desværre udgå. Til brug ved evaluering af det 3-årige projekt er gennemført mange interviews blandt såvel aktivitetsbrugerne som aktørerne. Evalueringen afventes med spænding “hele vejen rundt”.
Energistien - handicapvenlighed bør indarbejdes ved fremtidige vedligeholdelser, ligesom en bedre promovering af hele Energistisystemet er stærkt ønskelig. Stien er Sædding-Fourfeldt er flot tydeliggjort, men det er f.eks. svært at finde et samlet kortmateriale over hele systemet.
Kælkebakken = OJ kontakter Campingpladsen for at høre om interesse for en samlet henvendelse til Vej og Park.
Landsbypedel - kommunen har afvist de indsendte forslag, med begrundelse i, arbejdet i forvejen vedligeholdes af øvrige afdelinger under Esbjerg Kommune. FSN kontakter kommunens bosætningskoordinator med oplæg fra Lokalrådet om synliggørelse af områdets nyopsatte borde, bænke, hytter, bål- & grillsteder i det planlagte PR-materiale.
Sønderris Lokalråd har sendt invitation til et fællesmøde vedr. den øgede trafik på Tarphagevej, OJ kontakter snarest lokalrådet med tilsagn om at mødes.

8. Legepladser - Måske vedtægtsændring:
FSN har kontakt til et firma, som etablerer legepladser mod annoncering på stedet. Som alternativ til deciderede legepladser undersøges mulighed for en mere bred “Familieplads”.
FSN går videre med emnet, som tages op på et kommende lokalrådsmøde. ! Evt. vedtægtsændring - større interesse for og opbakning til lokalrådets arbejde og generalforsamling er ønskelig.
Mulighed for evt. gennem vedtægtsændring at skabe plads til frivilligheds- / fritidsaktører i området diskuteredes. Yderligere taltes om muligheden for, evt. via direkte mails til ovennævnte aktører at skabe opmærksomhed i forb. m. den kommende generalforsamling, og opfordre aktørerne til at sende en repræsentant til generalforsamlingen.
Emnet tages op igen på et kommende lokalrådsmøde.

9. De kommende møder:
tirsdag, den 7. oktober kl. 17.00 på Lises kontor
mandag, den 3. november kl. 17.00 på Lises kontor
tirsdag, den 2. december kl. 17.00 på Lises kontor

10. Evt.
Intet.