Til stede: Ole Jacobsen [OJ], Lise Retbøll [LR], Lars Mogensen [LM], Finn Steendevad-Nielsen [FS-N], Claus Brinch-Danielsen [CB-D] / [referent]

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde:
Referatet godkendtes.

“siden sidst”:
Efter kommunens tilbagemelding på lokalrådets påtale af mulig forureningskilde til Fovrfeld Bæk forventes videre forløb håndteret af relevant forvaltning i forb. m. omlægningen af åens udløb i forb. m. Esbjerg Strand.

Problematiken med Kælkebakken forelægges på mødet med Vej og Park sammen med den manglende handikapvenlighed på Energistien & skiltning til Hundeskoven og udsigtspunktet. OJ & FS-N deltager fra lokalrådet. LM sammenfatter forinden oplæg til fremsendelse.

Fremtidig mødeform med Økonomiudvalget drøftedes. Generelt opleves utilfredshed med kommunens håndtering, med udelukkende at høre lokalrådene i landdistrikterne. Problematiken forelægges på førstkommende møde med udvalget. OJ kontakter forinden de andre ikke-spurgte lokalråd i byerne, for en holdningstilkendegivelse.

Lokalrådets høringssvar vedr. skolereformen må forventes værende nærmest irrelevant, da der må imødeses yderligere reducering af de foreslåede skoledistrikter fra 9 til 7.

2. Økonomi:
LM oplyste om enkelte af regnskabsposterne.
Det kommunale tilskud for 2015 er modtaget, kassebeholdningen er p.t. kr. 15.718,95.

3. Vedtægter:
Det rundkastede oplæg til vedtægtsændringer debatteredes.
Ændringsforslagene vedtoges til fremlæggelse på den kommende generalforsamling, dog med den undtagelse at P3 - Lokalrådets sammensætning foreløbig bevares - med henblik på en kommende informations- & motivationsfase til mulige medlemsemner i 2015.

4. Lokalrådets rolle i Sædding Netværks 22. - 23. august 2015 event:
Information fra arbejdsgruppen om aktivitetsweekenden er rundsendt mulige interessenter.
M.h.t. afviklingsdatoen pointerede LR, om arbejdsgruppen har overset, Sædding Centret er lukket om søndagen.
Lokalrådet forventer at deltage med en konkret aktivitet.
Punktet følges på lokalrådets kommende møder i foråret.

5. Generalforsamlingen
Datoen 24. marts kl. 19.00 fastholdes
mødested: Da mødestedet er optaget den 24.3. undersøges i stedet om muligheden for lokale i Kirken.
Lokalrådet foreslår Poul Høst Pedersen som ordstyrer.
det praktiske:
LR sørger for forfriskninger
OJ kontakter Sara Nørris for et indlæg om skolesammenlægningen
LR sørger for indrykning af annonce i HjertingPosten & LokalAvisen
CB-D sørger for rundkastning af invitation via sædding.nu
Såfremt endelig vedtægtsændring foretages i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling, ska’ dette fremgå tydeligt af indkaldelsen til denne! valg m.v:
OJ modtager ik' genvalg
LR modtager genvalg
CB-D er ikke på valg i 2015
suppleanterne modtager genvalg.

6. Næste møde:
Næste møde er oprindeligt fastlagt til 5. marts, fremrykkes til den 4. marts

7. Eventuelt:
LR kontakter på vegne af Lokalrådet HjertingPosten med henblik på en fast rubrik "Nyt fra lokalrådene" med tilsendt stof
Lokalrådet er indstillet på gentagelse af “Valgtorv“ ca. 14 dage før Folketingsvalget.
Bibliotekets legestue blev omtalt som en mærkbar succes.