Referat fra møde mellem Sædding-Fovrfeld Lokalråd og Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013, kl. 17.00 – 17.50 i Borgmesterens mødelokale på Esbjerg Rådhus

Deltagere:

Økonomiudvalget:
Borgmester Johnny Søtrup
Formand for Sundheds- & Omsorgsudvalget, Henning Ravn
Formand for Plan & Miljøudvalget, John Snedker
Byrådsmedlem, Kurt Jakobsen
Byrådsmedlem, Anders Kronborg
Sædding-Fovrfeld Lokalråd
Ole Jacobsen
Sarah Nørris
Lise Retbøll
Finn Stendevad-Nielsen
Lars Mogensen
Byrådssekretariatet
Sekretariatschef Birgit Søgaard
Konsulent Jes Møller
Fundraiser Signe Aaskov Kold

Dagsorden:

1. Demokrati og borgerinddragelse i Esbjerg Kommune
Gennem årene er lokalrådet blevet lovet dette og hint af både Økonomiudvalget og Vej & Park – dog uden at noget af det er blevet efterlevet. Hvad er Økonomiudvalgets opfattelse af lokalrådene som demokratisk og politisk institution, og hvad kan Lokalrådet gøre for at få de lovede forbedringer opfyldt?
Lokalrådenes funktion har brug for en analyse af det lokale demokrati i Esbjerg Kommune.
Hvem ved bedst om lokale ønsker? Lokalråd? Embedsværk? Byråd?
Hvem ved bedst om erhvervsudvikling?
Hvem ved mest om den kulturelle udvikling? Osv.
Spørgsmålene er mange, og de trænger til nye tanker og ny inspiration?

Referat
LR ønsker at styrke nærdemokratiet i Esbjerg Kommune. Efter at have set på tiltag i forskellige kommuner foreslår LR, at der oprettes et særskilt politisk udvalg, der skal tage sig af ”Land, by og LAG”, dette kunne ifølge LR styrke visionerne for arbejdet med nærdemokrati.

Økonomiudvalgets umiddelbare respons er, at de synes det er mest hensigtsmæssigt, at lokalrådene mødes med Økonomiudvalget, der har ansvaret for budgetterne. Desuden vil det give en række snitfladeproblemer i forhold til de øvrige udvalg, hvis der etableres et tværgående udvalg. LR tilkendegav, at de fortsat ønsker de årlige møder med Økonomiudvalget.

LR oplever, at møderne med Vej & Park ikke har ret meget effekt, da Vej & Park ikke har kompetencen til at afgøre sagerne, hvis der er økonomi involveret. Dette betyder, at det tager længere tid at få afgjort sagerne. Ifølge LR kunne kommunikationen med forvaltningen blive bedre.

Økonomiudvalget mener, at det er et vilkår, at tingene ind i mellem skal behandles på møderne mellem kommunen og lokalrådet over flere år.

LR synes deres område er for dårligt repræsenteret i byrådet.
Anders Kronborg tilbød, at han gerne mødes med LR.


2. Forskønnelse og grønne områder
• Forskønnelse af indfaldsvejen – Tarphagevej – her kommer dagligt mindst 20.00 bilister.
• Stykket mellem Sædding Centret og Tarphagevej/Fyrvej – blomster – skulptur, der er forårsløg i græsset.
• Mennesket ved havet – landsstævnet – være sikre på, at det ser pænt ud. Borde og bænke – flere bør opstilles.
• Strandprojekt - som lokalrådet tidligere har skitseret.
Ovennævnte punkter blev diskuteret med Vej & Park, som henviste til Økonomiudvalget

Referat
Tarphagevej
Tarphagevej bruges i dag til særtransporter, hvilket stiller krav om store profiler. En eventuel forskønnelse af vejen er derfor umiddelbart ikke hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt. Der arbejdes dog på, at de store vindmølletransporter i fremtiden skal ledes uden om Sædding.

Forskønnelse ved Sædding Centret
På opfordring fra Lokalrådet i 2009 blev der udlagt blomsterløg i det grønne plantebælte langs Tarphagevej. LR vil gerne have suppleret med påskeliljer

Badeforbud
Økonomiudvalget oplyste, at det er embedslægeinstitutionen, der suverænt bestemmer, om der skal være badeforbud. En løsning af overløbsproblemerne fra rensningsanlægget er et kæmpe projekt, der vil tage meget lang tid at gennemføre. Det vil også være omkostningskrævende.

Mennesker ved havet
Vej & Park har vurderet, at antallet af affaldsbeholdere omkring de hvide mænd ikke bør øges, da det vil skæmme området mere, end det vil gavne. Til gengæld vil de eksisterende affaldsbeholdere blive udskiftet med nye affaldsbeholdere med en noget større kapacitet. Samtidig vil den øgede tømningsfrekvens blive opretholdt for at sikre, at området holdes pænt og rent.

Faciliteter på Sædding Strand.
Lokalrådet ønsker:
• Stien ud mod Hjerting udvides
• flere og større affaldsbeholdere ved ”Mennesker ved havet”
• flere borde og bænke
• andre faciliteter

Økonomiudvalget holder fast i, at området skal fremstå som et naturområde, hvorfor der ikke bør stilles for meget op.

Økonomiudvalget mener, at det bør overvejes, at stille borde og bænke op ved ”Mennesker ved havet” (flere) og ved Sildesøen, informationstavler ved ”Mennesker ved havet” (LR ønsker også informationstavler ved Gravlunden og Mindelunden) samt at Vej & Park skal sikre, at der ikke flyder affald ved ”Mennesker ved havet”.

Økonomiudvalget tilkendegav, at der ikke er noget til hinder for en beachvolley bane nord for ”Mennesker ved havet”.


3. Den trafikale udvikling i Sædding de næste fire år?
• Parkevej har igen i år været et stort debatemne lokalt. Situation er frustrerende for alle, der bevæger sig uden for egen dør. Hvad blev der af den lovede trafiktælling?

• Esbjergs indre "motorveje" bør sikres med intelligente hastighedsdæmpende trafiksystemer. Nytænkning som på andre områder i Esbjergs udvikling efterlyses.

• Hvad er den røde tråd i bybustrafikken i Esbjerg Kommune?

Referat
Punkt 1:
Økonomiudvlaget oplyste, at
• en cykelsti langs Parkvej er med i cykelstiplanen.
• Parkvej er klassificeret som fordelingsvej, hvilket naturligt bevirker større trafikmængde.
• det er besluttet, at der etableres bump ved plejehjemmet i 2013 for at sænke hastigheden og dermed gøre Parkvej mindre attraktiv som indfaldsvej til midtbyen.
• der laves trafiktælling på Parkvej senest ultimo maj 2013. LR vil blive orienteret, når resultatet foreligger.

Punkt 2 og 3:
Trafik og mobilitetsplanen for Esbjerg forventes færdig i 2013. I den vil der blive opstillet handlingstiltag i forhold til både trafiksystemer, vejforhold og kollektiv trafik.


4. Trafik ved skoler i perioder før 08.00 om morgenen og 14.00 og 16.00 om eftermiddagen.
Er tiden ikke snart moden til en markant hastighedsdæmpende indsats?

Referat
LR har fået en henvendelse fra en beboer i området ved Ndr. Fovrfeldvej. LR har undersøgt, om der kunne etableres bump på vejen, men det er blevet afvist, fordi det er en udrykningsvej. Økonomiudvalget vil få undersøgt om denne status er en reminiscens fra dengang, da der var brandstation i Sædding.

LR ønsker, at der etableres et fortov ved Markusskolen, da skolevejen hertll forekommer usikker.


5. Fundraising

Referat
Økonomiudvalget oplyste, at der er ansat en fundraiser og en bosætningskoordinator, som begge vil tage kontakt til lokalrådet.


6. Eventuelt

A. LR ønsker, at kommunen melder klart ud, at der ikke er forureningsproblemer på Fovrfeld Skole

B. LR foreslog, at der ansættes en landsbypedel til at vedligeholde byinventaret. Økonomiudvalget vil efter lokalrådsmøderne undersøge mulighederne og behovet for by-/landsbypedeller.

C. LR vil gerne have en måling af luftforureningen. Økonomiudvalget oplyste, at der skal gives tilladelse til dette fra Miljøministeriet, og det vurderes, at denne tilladelse ikke vil blive givet.

D. Borgmesteren konkluderede ved mødets afslutning, at det havde været et ustruktureret møde og opfordrede LR til fremover at indsende mere konkrete punkter til dagsordenen. LR gav udtryk for, at de synes det har været et godt møde, da de har fået givet udtryk for deres holdninger.