Referat fra mødet mellem Økonomiudvalget og Sæd-ding Lokalråd tirsdag den 14. april 2009 kl. 16.00


Deltagere

Økonomiudvalget:

 • Borgmester Johnny Søtrup
 • Formand for Teknik & Forsyningsudvalget, Jørgen Elsted Hansen
 • Formand for Børn & Familieudvalget, Hans Erik Møller
 • Byrådsmedlem John Snedker
 • Formand for Kultur & Fritidsudvalget, Knud Jager Andersen

Sædding Lokalråd:

 • Ole Jacobsen, formand
 • Sonja Grønbjerg
 • Lars Mogensen
 • Sarah Nørris Christensen
 • Lise Retbøll

Byrådssekretariatet:

 • Sekretariatschef Birgit Søgaard
 • Konsulent Hanne Oust
 • Chefsekretær Helene Sillesen

 

 

1.    Trafikstrukturen – bybusserne, lysreguleringer, rundkørsler
Der opleves et pres på trafikken i området, særligt om morgenen, og der blev efterspurgt andre måder at regulere trafikken på.

Problemstillingen indgår i det arbejde, der pågår med at udarbejde en trafikmodel for kommunen, som efterfølgende skal danne grundlag for en ny trafikplan.

Der er samtidig ved at blive gennemført en analyse af det samlede kol-lektive trafikområde, herunder bybusser. Analysen vil danne grundlag for tilpasninger i rutemønster mv. Analysen behandles i Teknik & Forsy-ningsudvalget den 18.5., og den nye plan forventes at kunne etableres i sommeren 2010.

Problematikken omkring lysreguleringer og rundkørsler er klaret med Vej & Park.

Lokalrådet er blevet lovet, at der plantes blomsterløg i et 8 meter bredt bælte, som Kommunen ejer rundt om Sædding Centret. Der tjekkes op på status på forskønnelse af indfaldsvej og gives en tilbagemelding til Lo-kalrådet. (Teknik & Miljø)

2.    Grønne områder i Sædding/Fourfeld (legepladser)
Det opleves, at de grønne oaser forsvinder. Lokalrådet får en tilbagemel-ding på, hvorvidt der er sket indskrænkning af grønne arealer. (Teknik & Miljø)

Der blev efterlyst legepladser omkring Sædding Centret. Det blev oplyst, at der er en legeplads nordvest for kirken (i det grønne område mellem Fyrparken og Karl Andersens vej) – det undersøges, hvorvidt den kan opgraderes og anvendes som ”fælles legeplads”. (Teknik & Miljø)

Kommunens legepladsplan sendes til Lokalrådet. (Teknik & Miljø)

3.    Dyrehavens fremtid
Der er ved at blive udarbejdet et nyt forslag til lokalplan, som sendes i høring. Forslaget forsøger at tilgodese begge sider i sagen.

4.    Rådyr i overflod
Problemstillingen blev drøftet. Forvaltningen får nogen ud for at se på det, herunder vurdere forslaget fra Lokalrådet om, at der etableres ca. 2 meter hegn i enderne. Skovens folk skal høres. (Teknik & Miljø)

5.    Sænkning af vandspejlet i Fourfeldt enge og Vognsbølparken
Der blev redegjort for problemstillingen.

Der er afsat 4 mio. kr. til renovering af Vognsbølparken og 1½ mio. kr. til Byparken. Projektet i Vognbølparken, hvor stier bl.a. vil blive hævet, går i gang til næste år.

Det undersøges, hvorvidt der kan ske en hyppigere oprensning af bæk-ken. (Teknik & Miljø)

6.    Opretning af fortove omkring Fourfeldt Plejehjem
Spørgsmålet blev også drøftet på lokalrådets møde med Vej & Park, hvor det blev aftalt, at Vej & Park går fortovene efter og opretter niveauforskelle mellem fliserne. Reetablering af fortovene sker i det omfang, der er økonomi til det.

Der er afsat 1 mio. kr. ekstra til renovering af fortove i 2009, som priori-teres politisk i den nærmeste fremtid.

7.    Sædding Centret – biblioteket, udbygning

I forbindelse med den nye bibliotekspolitik opgraderes Sædding bibliotek med større materialeudvalg og flere mandetimer/øget åbningstid. Det er under overvejelse, hvorvidt biblioteket kan få en bedre og mere lys pla-cering i Centret.


8.    Faldende børnetal på Ådalskolen – hvad gør vi?
Der er en tendens til, at børnene i området i stigende grad vælger den private Markusskole frem for Ådalskolen – hvis udviklingen fortsætter, frygter Lokalrådet, at der om 5 år ingen børn er tilbage til skolestart på Ådalskolen.

Lokalrådet blev opfordret til at rette henvendelse til skoleafdelingen med deres idéer til at få vendt udviklingen, herunder om der kan etableres en privat indskoling for børnehave, 1. og 2. klasse.

Prognosen for udvikling i børnetallet for Ådalskolen undersøges og sendes til Lokalrådet.

9.     Lokaletilskud
Der blev udtrykt tilfredshed med, at tilskuddet til de foreninger der tidli-gere fik 65% i lokaletilskud, forhøjes til 75%.

10.    Kunstmuseet ved stranden – hvornår? Visionen?

Der blev orienteret om status på ”Esbjerg Strand”, herunder et eventuelt kunstmuseum ved stranden.

11.    Brandstationen
Der blev orienteret om status på brandstationen, herunder årsagerne til, at man har valgt at lukke brandstationen i Sædding.

Der blev ytret ønske om, at man tænker væksten i befolkningstallet i 6710-området ind, når man skal beslutte placeringen af den nye brand-station.

12.    Plejecentret – hvad skal der ske? Hvad er visionen for fremtiden?

Der blev orienteret om status på plejecentret. Der er stor interesse for centret i lokalområdet, og det undersøges derfor, hvorvidt det er muligt med et åbent hus arrangement, inden de første beboere flytter ind. (Bor-ger & Sundhed)

13.    Evt.
Der blev orienteret om status på motorvejen til havnen og status på Sie-mens-projektet.