Offentlig Høring ny Lokalplan

<SFLLokalplansændring_Opslag_vers II[2404].pdf>

Dagsorden:

  • Referat fra bestyrelsesmødet den 12/12 2017
  • Diverse orientering og opfølgninger
  • Forslag til emner, der skal med på møde med Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget
  • Økonomi
  • Eventuelt
  • Dato for næste møder

Referatg fra bestyrelsesmødet den 12/12 2017

Referatet blev godkendt

Diverse orienteringer og opfølgninger

Vedr. !"Den historiske Sti" mødes Holger Schrøder den 22/1 med Holger Refslund. Han har desuden talt med Jesper Holsteiner om projektet, og det er aftalt, at en kopi af ansøgningen til Fritidsrådet fremsendes til Holsteiner, der vil være behjælpelig med at søge yderligere tilskud. (Puljen er Projekter i Esbjerg Kommune).

Det forventes, at der er endelig afklaring om økonomi vedr projektet den 1/3.

Holger Schrøder har talt med John Snedker ang. udledning af colibakterier i Ho Bugt, og i samme forbindelse er der inviteret til et møde hos Jarl Thiesen den 23/1 vedr. Buntmagertoften og problemerne der. Andelsbolignyt deltager i mødet.

Holger Schrøder tager desuden kontakt til Jesper Frost om sagen.

Der var en drøftelse om en artikel i Jydske Vestkysten ang. Guldager Møllebæk, hvor man nu stopper oprensning af økonomiske hensyn. Der var forslag om, at man blot burde stoppe de ulovlige udledninger, hvorfor projektet ikke behøver at være så bekosteligt.

Vi har tidligere fået henvendelse om færdsel på skolevej. Vi bad dengang skolen om en kommentar, men har aldrig modtaget nogen. Henvendelsen er derfor videresendt til Mark West, der også arbejder med sagen.

Claus Danielsens projekt med gasbrændere på høje i forbindelse med havnens 150 års jubilæum er ikke modtaget positivt af styringsgruppen vedr jubilæet. Der består sandsynligvis en misforståelse, hvorfor der skal tages kontakt igen. Lokalrådet bakker naturligvis fortsat op om projektet.

Forslag til emner, der skal med på møde med Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget.

Holger Schrøcer og Freddy S. Christensen deltager. Mødet afholdes den 19/3, og forslag til mødet skal indsendes senest den 5/3.

Der kunne f.eks. medtages punkter om oprensning af vandløb og forureningen af Ho Bugt.

Parkeringsforholdene ved "Mennesker ved Havet" er fortsat kaotiske, og det er fortsat ønskeligt, at der opføres en egenlig kioskbygning istedet for de nuværende isbiler.

Der kunne også drøftes den generelle parkeringsproblematik, som giver problemer i midtbyen.

Der afholdes møde med Vej & Park den 31/1. Til dette møde kan medtages ønske om en trappe til beachvoleylbanen.

Økonomi

Freddy S. Christensen omdelte kontoudtog, der viser en indestående saldo på kr, 23.322.68. Heraf er en del af beløbet dog øremærket til projekt. Nærmere vil fremgå på generalforsamlingen.

Eventuelt

Der skal nyvælges medlemmer til Esbjerg Kommunes Byfond. Lokalrådene har en repræsentant i rådet, og i øjeblikket er lokalrådene repræsenteret ved en arkitekt fra Ribe.

Dato for næste møder

Næste bestyrelsesmøder afholdes 20/2 og 13/3. Generalforsamling afholdes 13/4


Sædding Fovrfeld Lokalråd har længe arbejdet på en ændring af rådets afgrænsninger.
   aush pqrnqæeughjqerverg 

14. april 2016

Lokalrådet har haft et travlt år, hvor vi har beskæftiget os med mange spændende ting.

Hundeskoven blev indviet med maner, der kom rigtig mange både tobenede og firbenede. Hundeskoven, der ligger i nærheden af campingpladsen, bliver stadig flittig brugt.

Parkeringspladsen ved hundeskoven er blevet velbelyst. Vi mangler dog at få tyndet ud i bevoksningen på kælkebakken, så hele området fremstår nydeligt og flot.

Trappen til kælkebakken, er i meget dårlig stand, så vi har arbejdet på, at få trappen til kælkebakken udskiftet. Esbjerg Kommune arbejder for tiden på aftalen om køb af en ny trappe. Esbjerg Kommune har oplyst, at aftalen er ved at være færdigforhandlet, der mangler kun aftale om rustbehandlingen af trappen. Så Kommunen går i gang med arbejdet snarest, vi forventer her i foråret. Det er dejlig for os, at Kommunen igen har imødekommet Lokalrådets henvendelse.

Lokalrådet har anbefalet Esbjerg Kommune, at der anlægges en mountainbike bane ved Kælkebakken.

Sædding Bibliotek blev reddet takket være stor opbakning fra vores lokalområde, men desværre måtte vi sige farvel til nogle afholdte medarbejdere på Sædding Bibliotek.

Lokalrådet har i samarbejde med Esbjerg Kommune fået opstillet en kikkert ved ”Mennesket ved Havet” også kaldet " De fire hvide mænd". Der er også opsat et orienteringskort med nogle kendetegn ved siden af kikkerten, så det er lettere, når man bruger kikkerten at finde ud af, hvad der kan ses i Ho Bugt. Til vor store glæde bliver kikkerten flittigt brugt.

Lokalrådet har modtaget kr. 15.000 fra Esbjerg Kommune til et pilotprojekt til etablering af en Historisk sti fra Ådalens udløb til ”De fire hvide mænd” og videre til Gravlunden og Fiskernes Mindelund. Lokalrådet har derfor indgået et samarbejde med Jørgen Dickmann Rasmussen, Byhistorisk Arkiv for at finde det rigtige forløb samt en god tekst.

Lokalrådet har beskæftiget sig meget med de trafikale problemer på Tarphagevej/Parkvej, hvor der er meget tung trafik til bl.a. stor gene for adgangen til vore to skoler. Der bør gøres noget nu.

Lokalrådet har afgivet høringssvar til Spildevandsplan 2016-2021. Vi har indtil videre opnået en lille sejr, da forbedringen af Fovrfeld bæk er flyttet fra Visionsplanen til Spildevandsplanen. Jeg vil gerne pointere, at der både kan og skal der ske handling NU.

Jeg vil gerne slutte min beretning med at sige, at der ingen tvivl er om, at vi vil forfølge, trafikale problemer og ikke mindst Fovrfeld bæk, indtil problemerne er løst.

En stor tak skal der være til TRÆFFPUNKT for det arbejde denne forening gør i vort område, jeg er trådt tilbage som formand for TRÆFFPUNKT, men ønsker den held og lykke i fremtiden.

Og til bibliotekets medarbejdere skal der også lyde en tak for godt samarbejde, vi er kede af, at bl.a. Poul Høst Pedersen, som vi har haft et fantastisk samarbejde med, nu ikke længere dagligt er tilknyttet Sædding Bibliotek.

Jeg vil takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde i det forløbne år. Claus har valgt ikke og genopstille. Jeg vil sige dig tak for din store indsats for vort område.

Holger Schrøder, formand

Sædding-Fovrfeld Lokalråd inviterer alle interesserede borgere og brugere af området til offentlig høring om fremtidens Sædding.

Hvad skal der ske med Sædding Centret? Hvad gør vi med den øgede trafik? Hvordan kommer fremtidens skoler til at se ud? Hvad sker der, når Esbjerg Havns nordside udvides? 

Alle disse spørgsmål, og alle jeres, vil blive debatteret

mandag den 31. marts 2014 kl. 18.00 i Sædding Centret

Flere artikler...

  1. Ny folder om lokalrådet

Underkategorier